Az Alkotmánybíróság hétfőn foglalkozik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50/A. § (7)-(9) bekezdésének, illetve a pénzbeli juttatások és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 2007. január 1. és december 31. napja között hatályos 12. sz. mellékletének alkotmányosságával.

Megtámadták a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény 19. § (11) és (12) bekezdéseinek, valamint a Nemzeti Akkreditáló Terület eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

Szó lesz a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) – (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetről.

Napirendre kerül a Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (II. 26.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 59/2007. (12. 15.) önkormányzati rendelet alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet az Alkotmánybíróság elnökének döntése alapján tárgyalja a teljes ülés.

Megvitatják a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Folytatják a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvénynek a médiakuratóriumi elnökségek tagjainak választására vonatkozó szabályainak alkotmányossági vizsgálatát.

Kifogás érkezett az országos népszavazás elrendeléséről szóló 118/2008. (XI. 19.) OGY határozat ellen, amelyben az Országgyűlés nem rendelte el az üzleti alapon működő több biztosítós egészségbiztosítással kapcsolatos kérdésben az országos népszavazást.

Határozattervezet készült az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 23. § (1) és (2) bekezdéseinek alkotmányosságával összefüggésben.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt veszi górcső alá, hogy az Országgyűlés a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó személyek katonai vétségét elbíráló fegyelmi eljárásban nem teremtett lehetőséget a tanú személyi adatainak zártan kezelésére.

Megtárgyalják a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 111. § egészének, továbbá a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 339. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

A hétfői teljes ülés végén négy végzéstervezetről is tárgyalnak.

Az Alkotmánybíróság szerdán folytatja teljes ülését. Első napirendi pontként az alkotmányjogi panasszal összefüggő gyakorlati kérdésekről tárgyalnak.

Megkérd jelezték a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 74. § (3) bekezdésének „az iratot nem vette át” szövegrésze alkotmányosságát.

Tanácskoznak a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságáról is.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján