A kormány elfogadta a 2009. évi decentralizált (jellemzően a régiók által kezelt) fejlesztési programok és a 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályait tartalmazó kormányrendeletet. Mintegy 27 milliárd forint hazai forrás pályázható 2009-ben.

Újdonság, hogy az egyszerűbb felhasználás és a nagyobb átláthatóság érdekében egyetlen kormányrendeletben szabályozza a Kormány a korábbi években önálló rendeletekben szereplő decentralizált önkormányzati fejlesztési, valamint területfejlesztési célú előirányzatok felhasználását.

Ezáltal mintegy 27 milliárd forintnyi fejlesztési forrás pályázható jellemzően a regionális fejlesztési tanácsoknál, amelyből az önkormányzatok és önkormányzati társulások és többcélú kistérségi társulások részesülhetnek támogatásban.

A 2009. április 1-jén elfogadott kormányrendelet lényeges könnyebbséget jelent a pályázóknak azzal, hogy – a hazai támogatások felhasználási szabályainak egységesítésével – hozzájárul az előirányzatok szétaprózottságának csökkentéséhez. A jogszabály elfogadásával 2009-ben lehetőség nyílik olyan fejlesztésekre is, amelyek célja az egyes települések, kistérségek közötti fejlettségbeli különbségek csökkentése.

A jogszabály részletesen szabályozza a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt egyes fejlesztési források felhasználását. Így a többi között a települési önkormányzati belterületi közutak felújítását, korszerűsítését, a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatait, a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását, a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztését, valamint a központi fejlesztési előirányzatok felhasználásának eljárásrendjét és a területfejlesztési célú előirányzatokat.

A válság hatásainak enyhítésére az új rendelet könnyítéseket is tartalmaz azért, hogy a kedvezményezettek a pénzügyi-gazdasági környezet romlása esetén is képesek maradjanak teljesíteni szerződéses kötelezettségeiket. Lehetőség nyílik például a megítélt támogatás esetén – immár hazai források esetében is – a 40 százalékra megemelt előleg folyósítására, továbbá a visszavont támogatás visszafizetésének részletekben történő teljesítésére.

Az előterjesztésben új elem a korábbi évek támogatási céljaihoz képest, hogy az egyes hagyományos, infrastruktúrafejlesztések mellett pályázni lehet a helyi gazdaság fejlődését, helyi foglalkoztatási problémák megoldását elősegítő önkormányzati projektek megvalósítására is. Ezt a célt szolgálja a szociális földprogram teljesítését elősegítő támogatás, valamint az önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás támogatása anyag- és eszközbeszerzésre.

A rendelkezésre álló felhasználható források összege az alábbiak szerint alakul:

Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) 5085 millió forint

Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (TEKI) 5085 millió forint

Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) 5850 millió forint

Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának és korszerűsítésének támogatása (TEUT) 8000 millió forint

Terület és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) 1170 millió forint

Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése (VTT) 915 millió forint

Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) támogatása 600 millió forint

Összesen: 26.705 millió forint

Az új szabályozással pályázati pénzek nyerhetők el többek között:

 • Az épített és természeti környezet védelmét, fejlesztését szolgáló fejlesztésekre;
 • a pincék, természetes partfalak és földcsuszamlások okozta állami és önkormányzati tulajdont érintő veszélyhelyzetek megelőző jellegű elhárítására;
 • a köztéri játszóterek bővítése, felújítására;
 • az országos védelem alatt álló veszélyeztetett építmények fejlesztéssel történő megőrzésére önkormányzati funkció ellátása esetén;
 • a felszíni vízelvezető rendszerek fejlesztésére;
 • a közterületek akadálymentesítésére;
 • a közfürdők korszerűsítésére;
 • ajvédő gátak, falak, fasorok kialakítására;
 • közbiztonságot szolgáló fejlesztésekre (pl. buszöböl, körforgalom, jelzőlámpás csomópont, térfigyelő rendszer, közterületi segélyhívó rendszer, polgárőrségi infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzés, járda);
 • középületek fűtésének, energiaellátásának korszerűsítése megújuló energiaforrások felhasználásával;
 • a helyi önkormányzatok alapfeladatainak ellátása között meglévő színvonalbeli különbségek csökkentése érdekében a bel- és külterületen megvalósuló infrastruktúra fejlesztésére;
 • a közműves ivóvíz-ellátás fejlesztésére, meglévő létesítmények rekonstrukciójára;
 • a turizmushoz, a környezet- és a természetvédelemhez, a sporttevékenység gyakorlása infrastrukturális feltételrendszerének megteremtéséhez és idegenforgalmi jelentőségű rendezvényekhez kapcsolódó önkormányzati fejlesztésekre;
 • a helyi piacok, vásárcsarnokok fejlesztésére, bővítésére;
 • korszerű információ-technológiával felszerelt közösségi hozzáférési pontok kialakítását szolgáló fejlesztésekre;
 • helyi gazdaságfejlesztéssel összefüggő, a régió pályázati felhívásában meghatározott fejlesztési célokra, amelyek igazolható módon európai uniós forrásból támogatásban nem részesülhetnek.