Az Alkotmánybíróság (Ab) 2009. május 11-én meghozott határozatában alkotmányellenesnek találta és december 31-i hatállyal megsemmisítette Pécs Megyei Jogú Város Köz­gyűlésének a város építési szabályzatáról és szabályozási tervéről, illetve annak módosításá­ról szóló több rendeletét.

E rendeletek között van az 59/2007. (12. 28.) számú önkormányzati rendelet is, amely úgy módosította az építési szabályzatot, hogy gyakorlatilag kizárta a város területén nagyhatósugarú katonai radar létesítését. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a rendelet egy olyan alaprendelet módosításáról szól, amelyet a Közgyűlés már 2006-ban hatályon kívül helyezett.

Az Alkotmánybíróságnál a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője kez­deményezte a katonai radar létesítését kizáró rendelet alkotmányossági vizsgálatát, mert az általa lefolytatott törvényességi ellenőrzés során észlelte, hogy e rendelet több magasabb szintű jogszabállyal (így az országos építésügyi követelményekkel) ellentétes.

Az Ab a formai alkotmányellenességet vizsgálva megállapította, hogy a Közgyűlés által módosítani (kiegészíteni) kívánt 2004-ben született alaprendeletet maga a Közgyűlés még 2006-ban hatályon kívül helyezte, amikor új építési szabályzatot és szabályo­zási tervet állapított meg. A vizsgálat során az is kiderült, hogy a Közgyűlés a 2006-ban alko­tott új építési rendeletét rövid idő után szintén hatályon kívül helyezte, majd 2006 és 2008 kö­zött többször is alkotott rendeletet a hatályon kívül helyezett 2004-es rendelet módosításáról.

Az alkotmánybírósági vizsgálatban elsődleges alkotmányossági kérdés volt, hogy az új (módosító) rendelkezések megalkotása a jogbiztonság alkotmányos követelményével össz­hangban történt-e. A jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság, melynek lényege, hogy a jog egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek, műkö­désüket tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek. Alkotmányos követelmény, hogy jogalkotásra csak a jogbiztonság elvének megfelelően kerülhet sor. Ennek részeként a jogsza­bályok módosítása, hatályba léptetése ésszerű rendben kell, hogy történjék, a módosításoknak egyértelműeknek, követhetőknek és áttekinthetőknek kell lenniük mind a jogalanyok, mind a jogalkalmazó szervek számára.

Az Ab megállapította, hogy a 2006-ban alkotott, valamint a 2006 és 2008 között született módosító rendeletek megalkotása ellentétes az Alkotmány 2. § (1) be­kezdésébe foglalt jogállamiság elvével, mivel hatályon kívül helyezett jogszabály módosításá­ról rendelkeznek. Ezzel a jogbiztonságot súlyosan veszélyeztető helyzetet hoztak létre, mert egy megyei jogú város alapvető életviszonyai, a településrendezés és az építés helyi rendjé­nek szabályai szempontjából tartalmaznak közjogilag érvénytelen szabályokat.