A GVH eljárást indított a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége, a Magyar Agrárkamara, az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége, a Tej Terméktanács, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, a Baromfi Terméktanács, az Országos Kereskedelmi Szövetség és az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége ellen a versenykorlátozó megállapodások tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A versenyfelügyeleti eljárást az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikkében, illetve a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-ában foglalt versenykorlátozó megállapodások tilalmának feltételezett megsértése miatt indította.

A GVH rendelkezésére álló információk szerint az eljárás alá vont szövetségek, kamarák, terméktanácsok által aláírt Élelmiszer Termékpálya Kódex (a továbbiakban: Kódex) szerződési feltételekre, termékpálya szabályokra, illetve a kiemelt jelentőségű hazai termékekre vonatkozó külön szabályozást tartalmazó egyes pontjai eltérően kezelik a belföldi, illetve más tagállamból származó termékeket. A Kódex ezáltal alkalmas lehet arra, hogy megkülönböztesse a hazai, valamint kiemelt jelentőségű hazai termékek előállításával és értékesítésével foglalkozó vállalkozásokat a más tagállamból származó termékek előállítását, behozatalát és forgalmazását végző vállalkozásoktól, korlátozva ezáltal az utóbbiak értékesítési lehetőségeit Magyarországon belül.

A megállapodás a tagállamok közti kereskedelmet is érintheti, mivel az Magyarország egész területére kiterjed, és jellegéből adódóan is olyan hatást fejthet ki, amelynek révén – az EK-Szerződéssel elérni kívánt kölcsönös gazdasági átjárhatóságot akadályozva – megerősíti a piacok nemzeti alapon történő feldarabolását. A GVH az eljárásban az 1/2003/EK rendelet szerint együttműködik a Bizottsággal és az Európai Unió tagállamainak versenyhatóságaival. A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett szervezetek a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Egyúttal lehetőséget ad az eljárás alá vontak számára, hogy bebizonyítsák, hogy a megállapodásuk verseny korlátozására alkalmas elemeinek több a – fogyasztók, a fogyasztói jólét szempontjából vett – előnye, mint a hátránya. A versenytörvény alapján az eljárás befejezésének határideje 180 nap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, egyenként legfeljebb 180 nappal meghosszabbítható.