Az Európai Bizottság összesen kilenc, Ausztriának, Belgiumnak, Németországnak, Dániának, Görögországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak, Magyarországnak és a Szlovák Köztársaságnak címzett határozatot fogadott el 94 zóna vagy agglomeráció vonatkozásában a PM 10 -ként ismert szálló porra vonatkozó uniós levegőminőségi előírások alóli ideiglenes mentességről

A 2008-as uniós levegőminőségi irányelv [1] értelmében a tagállamok szigorú feltételek mellett az ország egyes részei vonatkozásában 2011. júniusig meghosszabbíthatják a PM 10 -re vonatkozó előírás teljesítésére kijelölt határidőt. A Bizottság Ausztria, Németország és Magyarország összesen 19 levegőminőségi zónája esetében határozataiban jóváhagyta a határidő-hosszabbítást, az összes többi zóna esetében azonban kifogást emelt a mentesség iránti kérelem ellen.

Stavros Dimas környezetvédelmi biztos így nyilatkozott: „A PM 10 által okozott légszennyezés nagy mértékben befolyásolja az emberi egészséget, ezért az előírások betartását kiemelten kell kezelnünk. Ez az oka annak, hogy az uniós jogszabályok szigorú előírásokat tartalmaznak. Több olyan tagállam van, amely a 2005-ös határidőig nem tudta teljesíteni a PM 10 vonatkozásában meghatározott előírásokat és még ma sem képes ezeknek eleget tenni. A Bizottság ezért annak egyértelmű bizonyítását várja el a tagállamoktól, hogy az országban élő polgárok érdekében mindent megtesznek azért, hogy a lehető legrövidebb időn belül megfeleljenek az uniós előírásoknak.”

A Bizottság határozatai

A Bizottság valamennyi zóna esetében alaposan megvizsgálta, hogy teljesülnek-e a határidő-hosszab bítás feltételei.

Ausztria, Németország és Magyarország összesen 19 levegőminőségi zónájával kapcsolatban a Bizottság úgy határozott, hogy a bejelentett mentességek megfelelnek az irányelvben foglalt feltételeknek.

A többi zóna esetében a Bizottság úgy ítélte meg, hogy nem teljesültek a feltételek, aminek olykor a hiányos adatszolgáltatás vagy az volt az oka, hogy a Bizottságnak benyújtott levegőminőségi tervekben felvázolt intézkedések alapján nem valószínűsíthető, hogy az előírások a mentességi időszak végére teljesülnek. A Bizottság értékelése arra is rávilágított, hogy egyes esetekben nem szükséges mentességet biztosítani, hiszen az előírt határértékeket már sikerült elérni.

A tagállamok benyújthatnak új értesítést a Bizottság által kifogásolt zónák vonatkozásában, amennyiben mellékelik a feltételek teljesülését bizonyító új információkat.

Egészségügyi hatások

A szálló por (PM 10) elsődleges forrása az ipari tevékenység, a közlekedés és a lakossági fűtőrendszerekből származó szennyező kibocsátás. A szálló por asztmás megbetegedést, szív- és érrendszeri problémákat, tüdőrákot és korai halált okozhat.

A levegőminőséggel kapcsolatos jogszabályok

A levegőminőséggel kapcsolatos uniós jogszabályok kötelező erejű határértékeket és/vagy indikatív célértékeket határoznak meg egyes légszennyező anyagok maximális megengedett koncentrációjával kapcsolatban [2] . A szálló por (PM 10 ) vonatkozásában a jogszabály napi és éves átlagkoncentráció alapján két kötelező erejű levegőminőségi határértéket ír elő. Ezek 2005. január 1-jén léptek hatályba.

A 2008/50/EK irányelv 2008-ban lépett hatályba és lehetőséget biztosít a tagállamoknak arra, hogy a PM 10 , az NO 2 és a benzol vonatkozásában határidő-hosszabbítást jelentsenek be. A PM 10 -re vonatkozó határértékek betartása 2011. június 10-ig halasztható. A hosszabbítás időszakában a tűréshatárral növelt határértékek továbbra is alkalmazandók.

Határidő-hosszabbításról szóló határozatot első alkalommal 2009. április 7-én Hollandiával kapcsolatban fogadtak el. A Bizottság úgy döntött, hogy a PM 10 – határértékek alóli mentesség, illetve az NO 2 -határértékek teljesítésének 2015-ig történő halasztása vonatkozásában a feltételek egy zóna kivételével – ahol a határidő-hosszabbítás 2012 végéig lehet érvényben – minden holland levegőminőségi zóna esetében teljesülnek.

2009 januárjában 10 tagállam [3] ellen indult jogsértési eljárás, mert eddig az időpontig nem nyújtottak be értesítést vagy nem küldtek értesítést valamennyi, a PM 10 -re vonatkozó határértékeket meghaladó levegőminőségi zónáról.

A határidő-hosszabbítás feltételei

A Bizottság egy, a múlt évben elfogadott közleményben [4] és munkadokumentumban [5] határozta meg a határidő-hosszabbításról szóló értesítések értékelése során alkalmazandó megközelítést. A feltételek röviden összefoglalva a következők:

  • Az eredeti megfelelési határidő (a PM 10 esetében 2005) előtt minden intézkedést megtettek a megfelelés elérése érdekében.
  • A határértékek túllépését a következő tényezők közül egy vagy több okozza: országhatárokon átterjedő levegőszennyezés; kedvezőtlen időjárási viszonyok; vagy a helyszínre vonatkozó szennyeződés-terjedési jellemzők.
  • A mentességi időszak végére meg kell felelni az előírásoknak (2011. június). Valamennyi levegőminőségi zóna esetében az előírásoknak való megfelelés elérése érdekében végrehajtandó intézkedéseket meghatározó levegőminőségi tervet kell készíteni.

Az értesítés kézhezvételét követő kilenc hónapon belül a Bizottság kifogást emelhet, ezt követően a mentességet elfogadottnak kell tekinteni. Azon tagállamok esetében, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság kifogást emel és a határértékeket továbbra is túllépik, kényszerítő intézkedések meghozatalára kerül sor.

További információ

A határértékeket túllépő zónák jegyzéke tagállamok szerinti bontásban:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/exceedances.htm

A határidő-hosszabbítással kapcsolatos internetes oldal:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm

***

[1] 2008/50/EK irányelv

[2] http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm

[3] Észtország, Szlovénia, Svédország, Németország, Olaszország, Spanyolország, az Egyesült Királyság, Ciprus, Portugália, Lengyelország

[4] 2 COM(2008) 403.

[5] 3 SEC(2008) 2132.