Az Európai Bíróság C‑369/07. számú ügyben hozott ítélete kettős szankciót szab ki görögországgal szemben az olympic airwaysnek nyújtott, 2005‑ben jogellenesnek minősített állami támogatások visszatéríttetésének elmulasztása miatt

A Bíróság C‑369/07. sz. ügyben hozott ítélete – Bizottság kontra Görögország:

A kényszerítő bírság összege 16 000 euró naponta, az átalányösszeg pedig 2 millió euró.

2002‑ben a Bizottság megállapította, hogy a Görögország által az Olymic Airwaysnek (OA) nyújtott bizonyos támogatások a közös piaccal összeegyeztethetetlennek minősülnek, mivel a támogatás nyújtásának egyes eredetileg előírt feltételei már nem teljesülnek. E támogatásokat haladéktalanul vissza kellett téríttetni. Görögország tétlensége miatt a Bizottság először 2003‑ban fordult a Bírósághoz. 2005‑ben a Bíróság kihirdette Görögország kötelezettségszegését megállapító ítéletét. [1]

Mivel Görögország az említett ítélet végrehajtásával kapcsolatban nehézségekbe ütközött, a Bizottság újabb keresetet nyújtott be a Bírósághoz, amelyben annak megállapítását kérte a luxembourgi testülettől, hogy Görögország nem hajtotta végre az ítéletében foglaltakat, és javasolta, hogy a Bíróság kötelezze e tagállamot átalányösszeg és kényszerítő bírság fizetésére.

A Bizottság álláspontja szerint továbbra sem téríttették vissza a következő összegeket: a szerkezetátalakítási támogatás címén tőkeapportként nyújtott 41 millió eurót, egyes repülőtereknek bérleti díj címén járó 2,5 millió eurót és a görög repülőterekről induló utasok által fizetendő adó (ún. „spatosimo” adó) címén 61 millió eurót.

Görögország állítása szerint az OA‑nak az Állammal szemben fennálló egyes tartozásait beszámították az e társaság javára egy 2006. évi választottbírósági ítéletben megítélt kártérítéssel szemben, amelyet az OA által a következők miatt elszenvedett károk megtérítésére állapítottak meg: túl korai kizárás a régi Elliniko repülőtérről, az új athéni nemzetközi repülőtérre való átköltözés, e repülőtér működési többletköltségei és berendezéseinek építésében bekövetkezett késedelem.

A Bíróság ma újabb kötelezettségszegést megállapító ítéletet hirdet ki, amelyben kettős pénzügyi szankciót szab ki: kényszerítő bírságot és átalányösszeget.

A kényszerítő bírság

A Bíróság megállapítja, hogy e szankció kiszabása indokolt, amennyiben a korábbi ítélet végrehajtásának elmulasztásán alapuló kötelezettségszegés az indokolással ellátott véleményben előírt határidő lejártakor és a tényállás Bíróság általi vizsgálatakor továbbra is fennáll.

A jogellenes állami támogatások visszatérítésére vonatkozó közösségi rendelkezések hiányában a visszatérítést főszabály szerint a nemzeti jogban előírt szabályok szerint kell végrehajtani.

A tagállam tehát szabadon választja meg, hogy milyen módon hajtja végre e kötelezettséget, ám köteles minden olyan információt a Bizottság rendelkezésére bocsátani, amely lehetővé teszi ezen intézmény számára annak ellenőrzését, hogy a választott mód e határozat megfelelő végrehajtását eredményezi.

A Bíróság elismeri, hogy a beszámítás az állami támogatás visszatérítésének megfelelő módja lehet, és a jelen eljárás szempontjából Görögország bizonyította, hogy az OA‑nak az Állammal szemben követelése áll fenn. Ezt követően a Bíróság megvizsgálja, hogy a beszámítást ténylegesen végrehajtották‑e. Megállapítja, hogy Görögország bizonyította az OA részére tőkeapport címén nyújtott 41 millió euró összegű támogatás, valamint az ún. „spatosimo” adó egy részének (38 millió euró), és a repülőtéri bérleti díjakkal kapcsolatos támogatás egy részének (654 688 euró) visszatérítését. Ezzel szemben álláspontja szerint Görögország nem bizonyította az ún. „spatosimo” adó és a repülőtéri bérleti díjakkal kapcsolatos támogatás fennmaradó része beszámításának megtörténtét.

A Bíróság megállapítja, hogy Görögország kötelezettségszegése több mint 4 éve tart. E kötelezettségszegés érinti a közös piacot, amelynek létrehozása az Európai Közösség alapvető feladata. Ezen túlmenően a légifuvarozók számára nyújtott állami támogatások felügyelete kiemelkedően fontos, mivel e piac természeténél fogva határokon átnyúló. Azon támogatási összegek azonban, amelyek visszatérítését Görögország nem bizonyította, a teljes összegnek csak viszonylag kis részét képezik.

A Bíróság ezért 16 000 euró összegű kényszerítő bírságot szab ki Görögországgal szemben a 2005. évi ítélet végrehajtása késedelmének minden napjára a jelen ítélet kihirdetésétől számított egy hónap elteltétől kezdődően, annak érdekében, hogy Görögországnak lehetősége legyen bizonyítani a kötelezettségszegés megszüntetését.

Az átalányösszeg

A Bíróság emlékeztet arra, hogy a két szankció halmazatban történő kiszabása azon alapszik, hogy azok képesek‑e elérni céljukat, és függ az adott ügy körülményeitől. Ezen átalányösszeg mértékét a kötelezettségszegés fennállásának időtartama (az azt megállapító első ítélet kihirdetése óta), valamint az érintett köz‑ és magánérdekek figyelembevételével kell megállapítani.

A Bíróság a jelen ügy körülményeinek értékelését követően 2 millió euróban állapítja meg az átalányösszeg mértékét.

A kényszerítő bírságot és az átalányösszeget az „Európai Közösség saját forrásai” számlára kell megfizetni.

***

[1] A C‑415/03. sz. ügyben 2005. május 12‑én hozott ítélet (lásd a 43/05. sz. sajtóközleményt).