A 2010. január 11-től 15 ig, valamint a január 18-tól 22-ig tartó munkaheteken többek között fogyasztóvédelem, szerencsejáték állami monopóliuma, életkoron alapuló diszkrimináció, szolgáltatás szabadsága kérdéskörökkel kapcsolatos ügyek is terítékre kerülnek az Európai Bíróság munkarendjében.

A január 11-től január 15-ig tartó munkahét

Bíróság

2010. január 12., kedd

C-229/08 Wolf & C-341/08 Petersen – Ítélethírdetés

[Foglalkoztatás és a munkavégzés – Életkoron alapuló diszkrimináció tilalma – Kivételek – Tűzoltók és fogorvosok]

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló irányelv tiltja az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetést. Az irányelv azonban megengedi a tagállamok számára, hogy életkoron alapuló megkülönböztetést alkalmazzanak, amennyiben az igazolható foglalkoztatáspolitikai, munkaerő-piaci vagy szakképzési célokból, illetőleg az egészségvédelem miatt szükséges.

A németországi Hessen tartományban csak harmincadik életévüket be nem töltött személyek vehetők fel tűzoltónak. A szabályozás célja a tűzoltóság működőképességének biztosítása. A Wolf ügyben egy frankfurti bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a felvétel ilyen módon történő korlátozása összhangban van-e az Unió jogával.

A Petersen ügyben az a német jogszabály képezi vita tárgyát, amely szerint a hatvannyolcadik életévüket betöltött fogorvosok nem szerződhetnek az állami egészségbiztosítóval. Ugyan az egészségbiztosítási rendszeren kívül folytathatják tevékenységüket, de Németországban a betegek 90%-a biztosítási rendszer keretén belül vesz igénybe fogorvosi szolgáltatásokat. Egy a kérdéssel kapcsolatos jogvitában eljáró dortmundi bíróság a német jogszabálynak az uniós joggal való összeegyeztethetőségéről kérdezi az Európai Bíróságot.

Bot főtanácsnok 2009. szeptember 3-án megtett indítványaiban úgy vélte, hogy az említett németországi jogszabályok nem ellentétesek a közösségi joggal.

A főtanácsnoki indítvány kelte: 2009. szeptember 3. (C-229/08. sz. ügy)
A főtanácsnoki indítvány kelte: 2009. szeptember 3. (C-341/08. sz. ügy)

2010. január 14., csütörtök

C-304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft – Ítélethírdetés

[Fogyasztóvédelem – Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok – Nyereményjátékban való részvétel termékvásárlással történő összekapcsolása]A Plus nevű német kereskedőcég promóciós kampányt indított „Esély arra, hogy milliókat nyerjen” címmel, amelyben a fogyasztókat vásárlásaik után pontokkal jutalmazták, és akik számára a cég 20 pont elérése esetén lottójátékban való ingyenes részvétel lehetőségét biztosította. Mivel a német jog tiltja a nyereményjátékokban való részvételnek más termék előzetes megvásárlásával való összekapcsolását, ezért a Plust az alsóbb fokon eljárt német bíróságok eltiltották az említett kereskedelmi gyakorlattól. Az ügyben végső fokon eljáró német bíróság azonban az Európai Bírósághoz fordult azzal a kérdéssel, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó uniós szabályokkal összeegyeztethető-e az említett német tilalom.

Trstenjak főtanácsnok 2009. szeptember 3-án megtett indítványában úgy vélte, hogy a német tilalom annak általános jellege miatt nincs összhangban a közösségi joggal, mivel nem teszi lehetővé annak mérlegelését, hogy egyedi esetekben ténylegesen sérülnek-e a fogyasztók érdekei.

A főtanácsnoki indítvány kelte: 2009. szeptember 3.

C-226/08 Stadt Papenburg – Ítélethírdetés

[Közösségi jelentőségű természeti területek – Az Ems folyó torkolata – Mederkotrási műveleteknek a védett környezetre gyakorolt hatása]

 

Az Ems folyó partján található Papenburg (Németország) kikötővárosa a folyó által kijárattal rendelkezik az Északi-tengerre. A városban hajóépítő üzem is működik. Ahhoz, hogy a vízi közlekedés a nagyobb hajók számára is folyamatosan zavartalan legyen, az Ems medrét rendszeresen kotorni kell.

A Bizottság az Ems torkolatát fel kívánja venni a közösségi jelentőségű természeti területek listájára, amihez Németország jóváhagyását kérte. A közösségi jelentőségű természeti területeken végzendő munkálatokat minden esetben hatásvizsgálatnak kell alávetni, annak megállapítása érdekében, hogy a projekt nem jelent-e veszélyt a védett terület biológiai integritására. A védett területeket veszélyeztető projektek nem engedélyezhetőek.

Papenburg városa az Ems hajózhatóságának fenntartása érdekében el szeretné érni, hogy a folyókotrási munkálatok ne legyenek hatásvizsgálat alá vonva és azt kérte a német bíróságoktól, hogy akadályozzák meg Németországot abban, hogy jóváhagyja az Ems torkolatának felvételét a közösségi jelentőségű természeti területek listájára.

Az ügyben eljáró oldenburgi bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy milyen feltételek mellett tagadhatja meg egy tagállam a Bizottság által felállított lista jóváhagyását, illetve, hogy a közösségi jelentőségű természeti területeket szabályozó uniós irányelv átültetésére előírt határidő lejárta előtt a német hatóságok által engedélyezett folyamatos folyókotrási műveletekre alkalmazni kell-e az irányelv szerinti hatásvizsgálatot.

Sharpston főtanácsnok 2009. július 9-én megtett indítványában úgy vélte, hogy gazdasági megfontolásokból a tagállamok nem tagadhatják meg a jóváhagyás megadását. Emellett a főtanácsnok álláspontja szerint a korábban engedélyezett folyókotrási munkálatokat az irányelv alkalmazhatóságának időpontjától kezdve hatásvizsgálatnak kell alávetni.

A főtanácsnoki indítvány kelte: 2009. július 9.

C-64/08 Engelmann & C-447/08 Sjöberg és C-448/08 Gerdin egyesített ügyek – Tárgyalás

[Szerencsejátékok – Állami monopólium – Letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadsága]

 

Az állami szerencsejáték-monopóliumokkal, illetve az EU valamely tagállamában legálisan működő szerencsejáték-szervezők más tagállamok irányába történő terjeszkedésével kapcsolatos ügyek újabb hulláma érte el az Európai Bíróságot. A helyszínek ezúttal Ausztria és Svédország.

Ausztriában egy német állampolgárt ítéltek játékkaszinók engedély nélküli üzemeltetése miatt pénzbírságra. Az érintett a vonatkozó osztrák jogszabályoknak a közösségi joggal való összhangját vitatja az osztrák bíróságok előtt különösen azt sérelmezve, hogy Ausztriában csak osztrák társaságok kaphatnak engedélyt szerencsejátékok szervezésére.

Svédországban más tagállamokban engedéllyel rendelkező szerencsejáték-szervezők szolgáltatásainak engedély nélkül történő reklámozása miatt szabtak ki pénzbüntetéseket. Egy svéd bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy mindez a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadsága indokolatlan korlátozásának minősül-e.

Háttéranyagok (C-64/08)
Háttéranyagok (C-447/08)
Háttéranyagok (C-448/08)

A január 18-től január 22-ig tartó munkahét

Bíróság

2010. január 19., kedd

C-555/07 Kücükdeveci – Ítélethírdetés

[Foglalkoztatás és a munkavégzés – Életkoron alapuló diszkrimináció – Felmondási idő kiszámítása]

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló irányelv tiltja az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetést. Az irányelv azonban megengedi a tagállamok számára, hogy életkoron alapuló megkülönböztetést alkalmazzanak, amennyiben az igazolható többek között foglalkoztatáspolitikai, munkaerő-piaci vagy szakképzési célokból.

Németországban a munkáltató által betartandó felmondási idő a munkaviszony időtartamának növekedésével fokozatosan meghosszabbodik, azonban ebből a szempontból a munkavállaló 25. életévének betöltése előtt munkaviszonyban töltött időszak nem vehető figyelembe.

S. Kücükdeveci 18 éves kora óta folyamatosan tíz éven át dolgozott a Swedex nevű cégnek, amely azonban a munkaviszony megszüntetésekor a felmondási idő hosszát – a német jogszabályoknak megfelelően – úgy állapította meg, mintha alkalmazottja csak három évet töltött volna a cégnél. A munkavállaló keresetet indított a német bíróságok előtt azt állítva, hogy az alkalmazott német szabályozás ellentétes az egyenlő bánásmódról szóló irányelvvel. Az eljáró német bíróság az Európai Bíróságtól kért iránymutatást a kérdésben.

Bot főtanácsnok 2009. július 7-én megtett indítványában úgy vélte, hogy a német szabályozás ellenétes a közösségi joggal.

A főtanácsnoki indítvány kelte: 2009. július 7.

2010. január 21., csütörtök

C-546/07 Bizottság kontra Németország – Ítélethírdetés

[Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Kiküldött lengyel munkavállalók alkalmazása Németországban – Nem német cégek diszkriminálása]

Németország Lengyelországnak az EU-hoz történt csatlakozása óta megakadályozza a nem németországi székhelyű, de EU-tagállambeli vállalkozásokat abban, hogy lengyel vállalkozásokkal vállalkozási szerződéseket kössenek Németországban teljesítendő munkák elvégzésére. E munkák elvégzésére a lengyel partnervállalkozás természetesen lengyel munkavállalókat alkalmazna. Így például magyar vagy francia cégek nem tudnak Németországban lengyel vállalkozások által kiküldött lengyel munkavállalók bevonásával építkezni. A Bizottság szerint ez ellentétes a szolgáltatásnyújtás szabadságának az elvével, ezért kötelezettségszegési eljárást indított Németország ellen.

Mazák főtanácsnok 2009. szeptember 30-án megtett indítványában úgy vélte, hogy a más EU-tagállamok vállalkozásainak diszkriminálásával Németország nem tartotta tiszteletben a szolgáltatásnyújtás szabadságának az elvét.

A főtanácsnoki indítvány kelte:
2009. szeptember 30.

Törvényszék

2010. január 20., szerda

T-252/07, T-271/07 & T-272/07 Sungro, Eurosemillas & Surcotton kontra Tanács és Bizottság – Ítélethírdetés

[Az új gyapottámogatási rendszernek az Európai Bíróság általi megsemmisítése – Kártérítési keresetek]

2006. szeptember 7-én meghozott ítéletében az Európai Bíróság megsemmisítette a 2004-ben bevezetett új gyapottámogatási rendszert, a megsemmisítés hatályát azonban egy új rendszer ésszerű időn belül való elfogadásáig felfüggesztette. Három, gyapottisztítással foglalkozó spanyol vállalkozás keresetet indított a Törvényszék előtt azon kárának megtérítését kérve, amelyet azért szenvedett el, mert a 2006/2007 gazdasági év során a megsemmisített gyapottámogatási rendszer volt alkalmazandó. E rendszer alapján az Unióban jelentősen lecsökkent a gyapottermelés, ami pedig az érintett cégek jövedelemtermelő képességét nagyban csökkentette.

Háttéranyagok (T-252/07)
Háttéranyagok (T-271/07)
Háttéranyagok (T-272/07)