Törvényi szintre, a polgári nemperes eljárás keretei közé emelte a hagyatéki eljárás lefolytatását hétfőn az Országgyűlés.

A képviselők 187 igen, és 134 nem szavazattal, illetve 3 tartózkodás mellett döntöttek a javaslat törvénybe iktatásáról.

A kormány által benyújtott jogszabály rögzíti: a hagyatéki eljárás polgári nemperes eljárás, amelyre – ha e törvény másként nem rendelkezik – a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályait a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból fakadó eltérésekkel megfelelően kell alkalmazni.

A hagyatéki eljárást általában a közjegyző folytatja le, a közjegyző eljárása az elsőfokú bíróság eljárásával azonos hatályú, a közjegyző döntése ellen a bírósághoz lehet fordulni jogorvoslatért.

Az örökhagyó halála után az egyik első lépés a hagyatéki eljárás szempontjából a hagyaték leltározása. A törvény több esetet is meghatároz arra, mikor kell az önkormányzat jegyzőjének a hagyatékot harminc napon belül leltároznia. A jogszabályban új jogintézmény a közjegyzői letét, amely egy új lehetőség a hagyatéki vagyon biztosítására.

A hagyatéki tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy a tárgyalásra szóló idézés kézbesítése a tárgyalás napját legalább nyolc nappal megelőzze. A tárgyalási időközt a közjegyző sürgős esetben lerövidítheti.

Ha adat merül fel arra vonatkozóan, hogy az örökhagyó írásbeli végintézkedést, azaz végrendeletet tett, a közjegyző, ha az eredeti példány nem áll rendelkezésre, annak átadására felhívja azt a hatóságot vagy személyt, aki azt birtokában tartja. Ha szóbeli végrendeletre vonatkozóan merült fel adat, a közjegyző előzetes nyilatkozatra hívhatja fel azt, akinek a végintézkedés megtételének körülményeiről és tartalmáról tudomása van; a felhívott a nyilatkozattételre való felhívásnak köteles eleget tenni.

A tárgyaláson a közjegyző először a hagyatéki leltárt ismerteti; az örökhagyó végintézkedését a közjegyző szintén a tárgyaláson hirdeti ki. A törvéy rendelkezik arról, hogy a közjegyző közvetlenül átvehet vagyontárgyakat és a hagyatéki eljárás befejezése után átadhatja az örökösöknek. A törvény meghatározza: a tárgyaláson hozott végzéseket a tárgyalás napján kell kihirdetni.

A jogszabály rendelkezik az öröklési vita miatti közvetítői eljárás szabályairól is.

A hétfőn elfogadott törvény egyes bekezdései már a kihirdetést követő 15. nappal hatályba lépnek, ám legtöbb paragrafusa csak 2011. január 1-jétől lesz hatályos, van olyan rendelkezése, amely csak jövő év július 1-jén lép életbe.

A törvény rendelkezéseit a 2010. december 31-e után indult hagyatéki eljárásokban kell alkalmazni.

Kapcsolódó cikk:

Törvény a korszerűbb hagyatéki eljárásról