Az Alkotmánybíróság (Ab) hétfői teljes ülésén először a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 24. § (1) bekezdésének alkotmányosságát elemző határozattervezettel foglalkozik.

Szó lesz a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 551. § (1) bekezdésének alkotmányosságáról.

A testület elé kerül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 44. § (1) bekezdésének, valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Határozattervezet készült az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009. évi LXXVIII. törvény egésze és egyes rendelkezései alkotmányosságával összefüggésben.

Napirendre tűzik a parkolási díj, valamint pótdíj befizetéséről szóló 2/2006. Polgári jogegységi határozat, valamint a 2/2005. Közigazgatási és polgári jogegységi határozat alkotmányosságát elemző határozattervezetet.

Megtárgyalják a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 72. § (4) bekezdésének alkotmányosságát elemző határozattervezetet.

Napirendre veszik a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 79. § (1) bekezdésének alkotmányosságát vizsgáló határozattervezetet.

Egy indítványozó a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (1) bekezdés e) pontjának alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Megbeszélik a „Civitas Fortissima”-Balassagyarmat, a legbátrabb városról szóló 2005. XXXIX. törvény és a „Communitas Fortissima”-Kercaszomor a legbátrabb faluról szóló 2008. évi LXIV. törvény alkotmányosságát támadó indítványt.

Megkezdik a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek, továbbá a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet hivatkozott részének alkotmányossági vizsgálatát.

Megvitatják az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 12. § (1) és (3) bekezdése, a 22. § (2) bekezdés e) pontjának, valamint az egyes hivatalos lapok nyomtatott változatának terjesztéséhez szükséges előfizetői szám meghatározásáról szóló 5/2008. (X. 14.) MeHVM rendelet egészének alkotmányosságát.

Kedden kerül az Ab elé a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 48. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Megkérdőjelezték a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19. § (8) bekezdés b) pontjának és a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 95. § (2) bekezdésének az alkotmányosságát.

Határozattervezet készült a sportról szóló 2004. évi I. törvény 8. § (1) bekezdésének és 78. § (3) bekezdésének alkotmányosságával kapcsolatban.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 461/2009. (XI. 30.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényben mondja ki, hogy az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény preambuluma nem része a törvénynek, így az abban foglaltak az országos népszavazásra illetve az országos népi kezdeményezésre előterjesztett aláírásgyűjtő ív hitelesítésének eldöntésénél figyelmen kívül hagyandó?”

Kifogással éltek az Országos Választási Bizottság 460/2009. (XI. 30.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a törvények preambuluma jogot és kötelezettséget nem állapíthat meg, és a preambulumban foglaltak a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése tekintetében a jogalkalmazó szervek által nem érvényesíthetők?”

A keddi teljes ülés végén öt végzéstervezetről is tárgyalnak.

A napirend megtalálható az Ab honlapján