Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy 20 tagállamnak küld összesen 35 felkérést a földgáz és a villamos energia egységes piacának létrehozását célzó európai uniós jogszabályok különböző elemeinek teljes körű végrehajtására és alkalmazására vonatkozóan. E jogszabályok célja a földgázpiac és a villamosenergia-piac kapacitásának és átláthatóságának növelése.

A megfelelően működő, jól szabályozott, átlátható és piaci árjelzésekkel rendelkező összekapcsolt piac alapvető fontosságú egyrészt a verseny, másrészt az ellátás biztonsága garantálásához. A hatékony és zökkenőmentesen működő egységes uniós energiapiac lehetőséget biztosítana a fogyasztóknak arra, hogy a földgáz és villamos energia ellátását ésszerű árakon biztosító különböző vállalkozások közül választhassanak, és elérhetővé tenné a piacot valamennyi ellátó – főként a legkisebb és a megújuló energiaforrásokba beruházó vállalkozások – számára. Ahhoz is hozzájárul majd, hogy az EU kilábaljon a gazdasági válságból. Az érintett tagállamoknak most két hónap áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy választ adjanak a felkérésekre, amelyek az uniós jogsértési eljárás keretében „indokolással ellátott vélemények” formájában kerülnek kiküldésre. Amennyiben az érintett tagállamok nem tudnak megfelelő válaszokkal szolgálni, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé utalhatja ügyüket.

A Bizottság a következő 20 tagállam részére küld ki összesen 35 indokolással ellátott véleményt: Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, az Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia és Svédország.

A Bizottság az alábbi legfontosabb jogsértéseket azonosította:

  • a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők és a földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők által szolgáltatott információk hiányosak, ez megakadályozza az ellátó vállalkozások hatékony hálózati hozzáférését,
  • a hálózati kapacitásallokációs rendszerek alkalmatlansága, amely gátolja a tagállamokon belüli villamosenergia-átviteli és földgázszállító hálózatok lehetséges legjobb használatát,
  • a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők és a nemzeti hatóságok közötti határ menti koordináció és együttműködés elégtelen, pedig a határkeresztező rendszerösszekötők hálózati kapacitásának jobb felosztása érdekében szükség van ahhoz, hogy a meglévő villamosenergia-hálózat a legmegfelelőbben szolgálja a regionális és az európai igényeket,
  • a földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők nem tesznek megfelelő erőfeszítéseket arra vonatkozóan, hogy lehetővé tegyék a hálózat használói számára a földgáz upstream piacára való belépést (például Németországból Lengyelországba, vagy Görögországból Bulgáriába megszakítható, fordított irányú (úgynevezett „backhaul”) szolgáltatások felajánlása révén),
  • az a körülmény, hogy a tagállami hatóságok nem lépnek fel eredményes módon az európai uniós rendeletek megsértőivel szemben, és hiányoznak az eredményes nemzeti szintű szankciók is,
  • nem állnak a fogyasztók rendelkezésére megfelelő vitarendezési eljárások, holott a villamosenergia- és a földgázpiaci irányelv alapvető elve, hogy az egységes energiapiac előnyeit élvező minden állampolgár egyben magas szintű fogyasztóvédelemben is részesülhessen. A panaszkezelés áttekinthető, egyszerű és olcsó eljárásainak hiánya visszatartja a fogyasztókat az egységes energiapiac előnyeinek kihasználásától.

Előzmények:

A jogsértések az alábbi két rendeletből eredő jogi kötelezettségek tagállami elmulasztásából fakadnak:

  • a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló 1228/2003/EK rendelet (2004. július 1-jén lépett hatályba), valamint e rendelet melléklete (amelyet a 2006. november 9-i határozat módosított; hatálybalépés időpontja: 2006. november 29.),
  • a földgázszállító-hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 1775/2005/EK rendelet és annak melléklete (a tagállamoknak 2006. július 1-jétől kezdődően kellett megfelelniük a rendeletnek).

A tagállamokban közvetlenül alkalmazandó rendeletek célja, hogy harmadik felek számára megkülönböztetéstől mentes hozzáférést garantáljanak a villamosenergia-átviteli és földgázszállító hálózatokhoz. A jogszabályok megkövetelik a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetőktől és a földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetőktől, hogy a hálózat rendelkezésre állására és kapacitására vonatkozó információkat tegyenek közzé, valamint hogy a hálózat maximális kapacitását ajánlják fel a piac számára. Emellett a tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk a rendeletek rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozóan.

Továbbá négy tagállam (Belgium, Lengyelország, Románia és Szlovénia) elmulasztotta azon kötelezettsége teljesítését, hogy létrehozza az alábbi két irányelvben előírt panaszkezelési mechanizmusokat:

A tagállamoknak 2004. július 1-jéig kellett ezeket az irányelveket átültetniük nemzeti jogukba. Belgiumban, Lengyelországban, Romániában és Szlovéniában a fogyasztók jelenleg még mindig nem részesülhetnek az említett irányelvek által előírt átlátható, egyszerű és olcsó panaszkezelési eljárások előnyeiből.

További információk az egyes tagállamokban fennálló helyzetre vonatkozóan: MEMO/10/275.