Az Alkotmánybíróság (Ab) július 12-én alkotmányellenessé nyilvánította az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről és működtetéséről szóló, az Or­szággyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény egyik rendelkezését.

Az Ab eljárását a köztársasági elnök kezdeményezte. Az államfő álláspontja sze­rint a közösségi agrártámogatás igénybevételére jogosító, a termelőket és nem a tu­lajdonosokat megillető önálló vagyoni értékű jog első kiosztásának egyik konkrét szabálya sérti a jogbiztonságot. A jogbiztonság megkövetelné, hogy a földtulajdono­sok a földjük haszonbérbe adásakor tisztában lehessenek annak következményeivel, és ennek megfelelően szerződjenek. A törvény ennek a követelménynek nem felel meg, mert múltbeli időponthoz, a 2006-os támogatási év adataihoz köti az új támo­gatási jogosultság egy részét.

Az Ab a köztársasági elnök indítványát megalapozottnak találta.

A többségi határozat szerint a törvény nem tartalmaz olyan szabályt, amely vé­dené a támogatást 2006-ot követően szerzett termelők jogos elvárásait az új támoga­tási jogosultságok első alkalommal történő kiosztásakor. Az első kiosztáskor a tör­vény alapján kizárólag a részben az üzemi szinten meghatározott úgynevezett törté­nelmi bázis adatokat, részben pedig a regionális jelleggel, minden mezőgazdasági üzem számára azonosan meghatározott támogatási mértékeket kell alkalmazni. A kettő arányát az illetékes miniszter határozhatja meg. Ennek az aránynak a meghatá­rozására a törvény maga semmilyen szempontot nem tartalmaz, ami sérti a jogbiz­tonságot, a 2006-ot követően földterületet szerzett termelők támogatási jogosultság­gal összefüggő jogos várakozását.

A határozathoz Bragyova András, Holló András, Kiss László és Lévay Miklós kü­lönvéleményt csatolt.