Tekintettel arra, hogy az új szabályok értelmében az egyéni vállalkozó nem átalakul egyéni céggé, hanem alapítja azt, ezért az átalakuláshoz kapcsolódó illetékmentesség alkalmazásának nincs helye. – Egyéni vállalkozó egyéni céggé és egyéni cég gazdasági társasággá történő „átalakulásának” illetékkötelezettségéről

Egyéni vállalkozóból egyéni cég

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evtv.) 20. § (1) bekezdése értelmében az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.

Tekintettel arra, hogy az új szabályok értelmében az egyéni vállalkozó nem átalakul egyéni céggé, hanem alapítja azt, ezért az átalakuláshoz kapcsolódó illetékmentesség alkalmazásának nincs helye.

Az Evtv. 20. § (2) bekezdése alapján az egyéni cég jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.

Vagyis ha az egyéni vállalkozó például gépjárművet, ingatlant visz be az egyéni cégbe, akkor visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetnie.

[Amennyiben az egyéni cég tulajdonában lévő vagyontárgyakat (például ingatlant, gépjárművet) oly módon vonják ki a vállalkozásból, hogy ezáltal a magánszemély kerül tulajdonosként feltüntetésre az említett vagyontárgyak vonatkozásában a hatósági nyilvántartásba, akkor ezzel összefüggésben a magánszemélynek – a korábbi szabályozástól ellentétesen – keletkezik vagyonszerzési illetékfizetési kötelezettsége, mert az egyéni cég önállóan is jogképes, elkülönült vagyonnal rendelkezhet, függetleníthető a magánszemély-től.]

Egyéni cégből gazdasági társaság

Az Evtv. 33. § (1) bekezdése szerint az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával gazdasági társasággá alakulhat át.

Az Evtv. 20. § (6) bekezdése rögzíti, hogy az egyéni cégre és tagjára az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságról szóló törvénynek a gazdasági társaságok közös szabályairól szóló rendelkezéseit, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ettől azonban nem tekinthető gazdasági társaságnak sem a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.), sem más törvény alkalmazásában az egyéni cég.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 2010. január 1-jétől hatályos 26. § (1) bekezdésének g) pontja értelmében a Tao tv. szerinti kedvezményezett átalakulás keretében történő vagyonszerzés mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól.

A Tao tv. 4. § 23/a. pontja határozza meg, hogy a törvény alkalmazásában mi minősül kedvezményezett átalakulásnak. Mivel a kedvezményezett átalakulás definíciója tartalmazza, hogy az csak olyan ügylet lehet, melyben kizárólag társaság (Tao tv. 4. § 32/a. pont) vesz részt – az egyéni cég pedig nem minősül társaságnak a Tao tv. alkalmazásában –, ezért erre a jogügyletre az Itv. mentességi szabálya nem vonatkozik.

(Az egyéni cég gazdasági társasággá történő átalakulása a fentiek értelmében kedvezményezett részesedéscserének sem minősül, ezért az Itv. 26. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti mentesség szintén nem állapítható.)