Több jogszabályi változás is életbe lép a szeptember 1-jén kezdődő új tanévben, így egyebek mellett ismét lehetősége lesz a nevelőtestületnek szülői beleegyezés nélkül évfolyamismétlésre utasítani a diákokat, s a módosított közoktatási törvény rögzíti a szöveges értékelés feltételeit is.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján közzétett tanévkezdő kiadvány szerint a szeptemberben életbe lépő változások rögzítik az évfolyamismétlés és a szöveges értékelés alkalmazásának feltételeit: a 2010/2011 tanévtől ismét lehetőség lesz második év végén, illetve a további évfolyamokon is arra, hogy a nevelőtestület szülői beleegyezés nélkül utasítsa évfolyamismétlésre a diákot.

A változtatás értelmében az évfolyamismétlésnél kikerül a szülői vétó a jogszabályból, s visszatérnek a 2003. évi törvénymódosítás előtti állapothoz, amikor is a tanuló – a másodiktól kezdődően – magasabb évfolyamba akkor léphetett, ha sikeresen teljesítette az adott évfolyamon előírt tanulmányi követelményeket. A tanuló az első évfolyamon azonban továbbra is csak abban az esetben buktatható meg, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni.

A módosított törvény rögzíti, hogy első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a diák kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A módosított törvény alapján azonban az intézmények pedagógiai programjukban saját maguk határozhatnak arról, hogy a második év végétől a negyedik év félév végéig a szöveges értékelést vagy a hagyományos osztályzásos módszert használják-e, esetleg a kettőt együtt. Ugyanakkor iskolaváltásnál, vagy ha más esetben erre szükség van, az intézmény a szülő kérésére köteles a tanuló félévi és az év végi minősítését osztályzattal is kifejezni. Az iskola által alkalmazott jelölés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának szabályait továbbra is a helyi tantervben kell meghatározni. Azoknak az iskoláknak, amelyek az osztályozást már a 2010/2011. tanév második félévétől alkalmazni kívánják, 2010. december 31-ig kell módosítaniuk a pedagógiai programjukat.

Az új szabályok értelmében kötelezően csak az 1-4. évfolyamon folyik nem szakrendszerű oktatás. Az 5-6. évfolyamon nem szakrendszerű oktatás maximum a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások 50 százalékában, csak az iskola döntése alapján folyhat. A nem szakrendszerű oktatás tehát ezeken az évfolyamokon csupán lehetőséggé válik, amelyről az iskolák szabadon dönthetnek.

Azok az intézmények, amelyek még a 2010. szeptember 1-jén kezdődő tanév elindulása előtt módosítani tudják a pedagógiai programjukat, a fenntartójuk is jóváhagyja ezt, és igénybe vették a közoktatási szakértőt is, akár már ebben a tanévben alkalmazhatják az 5. évfolyamon a teljes egészében szakrendszerű oktatásra történő áttérést vagy a korábbi minimumszabálynál kevesebb óraszámban történő nem szakrendszerű oktatást. A 6. évfolyamon azonban még a módosítás előtti szabályok szerint kell megszervezni ebben a tanévben az oktatást (25-50 százalékában nem szakrendszerű oktatásnak kell folynia), akkor is, ha még most nyáron módosítják a pedagógiai programot.

Módosulás még, hogy a jövőben központilag, a kormány fogja meghatározni, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételhez az érettségi vizsga mely vizsgatárgyából vagy vizsgatárgyaiból kell emelt szintű vizsgát tenni. Az új szabályokat először a 2013/2014. évi felsőoktatási felvételi eljárás során kell alkalmazni. A kormány 2010. október 30-ig adja ki – a kellő felkészülési idő biztosítása érdekében – azt az új rendeletet, amely meghatározza, hogy 2013-ban melyik felsőoktatási alapképzéshez, illetve egységes osztatlan képzésre történő felvételhez mely vizsgatárgyból, illetve tárgyakból kell majd emelt szintű érettségit teljesítenie a felvételizőnek.

Módosult a közoktatási intézményátszervezésekkel, illetve -megszüntetésekkel kapcsolatos fenntartói eljárásra vonatkozó törvényi passzus is. A módosulás értelmében május 15. helyett legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a fenntartó a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével, az alapfokú művészetoktatási intézményben a tanszak indításával és megszüntetésével kapcsolatban.

Az előbbi körbe nem tartozó egyéb átszervezési döntéseket július utolsó munkanapjáig lehet meghozni. Ide tartozhat az intézmény székhelyének, telephelyének megváltozása, vagy az intézménybe maximálisan felvehető gyermekek, tanulók létszáma. A törvénymódosítás magát az intézményátszervezés fogalmát is megváltoztatta, nem minősül intézményátszervezésnek az olyan vagyont érintő döntés, amely vagyon a feladatellátáshoz továbbiakban nem szükséges.