Jogszerűen hozhatja nyilvánosságra a közszféra munkaadója a köztisztviselők, önkormányzati tulajdonban álló cégek vezető tisztségviselőinek feladattal összefüggő személyes adatait.

 

Kapcsolódó konferencia
A Jogi Fórum 2011. május 2. napján konferenciát szervez Budapesten Személyiségi jogi perek témában.
A konferencia előadói Dr. Jóri András, adatvédelmi biztos és Dr. Pataki Árpád, a Fővárosi Bíróság bírája.

Számosan érdeklődtek a közelmúltban az adatvédelmi biztosnál arról, hogy a közszféra munkaadója mely adatokat hozhat nyilvánosságra dolgozóiról, valamint a többségi önkormányzati tulajdonban álló cégek vezető tisztségviselőiről.  

Jóri András adatvédelmi biztos állásfoglalásában leszögezte: közérdekből nyilvános adat az állami vagy helyi önkormányzati, valamint egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy feladatkörével összefüggő személyes adata. A köztisztviselők személyes adatainak kezelésének rendjét a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szabályozza, 2010. január 1-től hatályos módosítása pedig meghatározza azokat az alapnyilvántartásban szereplő személyes adatokat, amelyek az adatvédelmi törvény alapján nem nyilvánosak. A kormánytisztviselők személyes adatainak nyilvántartásáról a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezik.

E rendelkezések alapján közérdekből nyilvános személyes adatok: a köztisztviselő neve, iskolai végzettsége, szakképzettsége, tudományos fokozata, idegennyelv-ismerete, képzésre, átképzésre vonatkozó adatai, a közszolgálati jogviszony kezdete, állampolgársága, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte, a közigazgatási alap- és szakvizsga adatai, a jubileumi jutalom és a végkielégítés kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok. Az esküokmány száma, kelte, a közigazgatási versenyvizsga adatai.

Nyilvános az alkalmazó közigazgatási szerv neve, székhelye, a köztisztviselő besorolása, annak időpontja, a munkakörök megnevezése és időtartama, a vezetői kinevezésének, megbízásának, valamint annak meghosszabbításának és megszűnésének adatai, a címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai, a minősítések időpontja, a hatályos fegyelmi büntetés. Próbaidejének adatai, a személyi juttatások nyilvántartása a központi létszám- és bérgazdálkodási statisztikai információs rendszer figyelembevételével, a kormányzati kirendelésének adatai, a közszolgálati jogviszony megszűnésének, valamint az áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai, a felmentési időtartam adatai.

A kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény nem határozza meg önállóan a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat, az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a kormánytisztviselő jogviszonyára a köztisztviselőkről szóló törvényről rendelkezéseit kell alkalmazni.

A közérdekű adat megismerése iránt bárki igényt nyújthat be. Az adatot kezelő szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül tesz eleget a kérésnek.

A közfeladatot ellátó szerv vagy személy feladatkörébe tartozó üggyel kapcsolatosan a közvélemény tájékoztatása céljából jogszerűen adhatók át a személyes adatok, és jogszerűen hozható nyilvánosságra az alapnyilvántartásban kezelt, közérdekből nyilvános személyes adatok köre.