A C-65/09. sz., Gebr. Weber GmbH kontra Jürgen Wittmer, valamint a
C-87/09. sz., Ingrid Putz kontra Medianess Electronics GmbH egyesített
ügyekben hozott ítélet.

Hibás fogyasztási cikk kicserélése esetén az eladónak e fogyasztási cikket el kell távolítania arról a helyről, ahová a fogyasztó azt jóhiszeműen beépítette, és oda a csereként átadott fogyasztási cikket be kell építenie, vagy pedig viselnie kell az e műveletekhez szükséges költségeket.

E költségek megtérítése azonban a szerződésszerű fogyasztási cikk értékével és a hiba jelentőségével arányos összegre korlátozható.

A fogyasztási cikkek adásvételéről szóló irányelv1 előírja, hogy az eladó felel a fogyasztóval szemben a fogyasztási cikk átadásának időpontjában meglévő minden hibáért. A szerződésnek való megfelelés hiánya esetén a fogyasztó jogosult a fogyasztási cikk szerződésszerű állapotának kijavítás vagy kicserélés formájában történő térítésmentes helyreállítására, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan. A kijavítást vagy kicserélést a fogyasztót érő jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. E helyreállítás lehetetlensége esetén kérheti a vételár leszállítását, vagy elállhat a szerződéstől.

A C-65/09. sz. ügy

J. Wittmer csiszolt járólapra vonatkozó adásvételi szerződést kötött 1382,27 euró áron a Gebr. Weber GmbH-val. J. Wittmer – miután a járólapok nagyjából kétharmadát beépíttette házába – megállapította, hogy a járólapon szabad szemmel látható sötét foltok jelentek meg. A J. Wittmer által indított független bizonyítási eljárás során a kijelölt szakértő arra az eredményre jutott, hogy az említett foltok olyan finom mikrocsiszolási nyomok, amelyeket nem lehet eltüntetni, így az orvoslás egyetlen lehetséges módja a járólap teljes kicserélése. A szakértő e művelet költségeit 5830,57 euró összegre becsülte.

A C-87/09. sz. ügy

I. Putz a Medianess Electronicsszal új mosogatógépre vonatkozóan 367 euró áron interneten keresztül adásvételi szerződést kötött. A felek megállapodtak abban, hogy a fogyasztási cikket – szállítási költségért cserébe – I. Putz számára házhoz szállítják. A mosogatógép átadása és a vételár kifizetése a megállapodásnak megfelelően zajlott. Miután I. Putz beszereltette a mosogatógépet a lakásába, kiderült, hogy a készülék – nem a beszerelésével kapcsolatos műveletekre visszavezethető ok miatt – hibás, kijavítása pedig lehetetlen. A felek tehát megállapodtak a készülék kicserélésében. Ez alapján I. Putz nemcsak új mosogatógép átadását, hanem a hibás készülék eltávolítását, valamint azt is követelte a Medianess Electronicstól, hogy szerelje be a csereként átadott készüléket vagy viselje az eltávolítással és az újabb beszereléssel járó költségeket, amit a társaság megtagadott.

Az e jogvitákban eljáró német bíróságok azt kérdezik a Bíróságtól, hogy az uniós jog kötelezi-e az eladót arra, hogy vállalja a nem szerződésszerű fogyasztási cikk eltávolítását és a csereként átadott fogyasztási cikk beépítését. Ezek a bíróságok e tekintetben hangsúlyozzák, hogy a német jog nem írja elő a nem vétkes eladó számára e műveletek vállalásának kötelezettségét.

A Bíróság a tegnapi napon hozott ítéletében rámutat, hogy az uniós jogalkotó az ezen irányelvben biztosított fogyasztóvédelem alapvető összetevőjének szánta a fogyasztási cikk szerződésszerű állapota eladó általi helyreállításának térítésmentességét. A fogyasztási cikk szerződésszerű állapota helyreállításának térítésmentességére irányuló e kötelezettség a fogyasztót azon pénzügyi terhek veszélyétől kívánja megvédeni, amely e védelem hiányában visszatartaná őt a jogai érvényesítésétől.

Márpedig, ha a nem szerződésszerű fogyasztási cikk kicserélése esetén a fogyasztó nem kérhetné az eladótól, hogy vállalja annak eltávolítását arról a helyről, ahová azt – természetének és megkívánt céljának megfelelően – beépítették, és ugyanazon helyiségben építse be a csereként átadott fogyasztási cikket, úgy e kicserélés olyan pénzügyi többletterheket okozna, amelyeket nem kellett volna viselnie, ha az eladó megfelelően teljesítette volna az adásvételi szerződésben foglaltakat. Ha ugyanis az eladó már az elején szerződésnek megfelelő fogyasztási cikket adott volna át, akkor a fogyasztó csupán egy alkalommal viselte volna a beépítéssel járó költségeket, és nem kellett volna viselnie a hibás fogyasztási cikk eltávolításával járó költségeket.

A Bíróság megállapítja, hogy nem vezet méltánytalan eredményre az, hogy az eladót a hibás fogyasztási cikk eltávolításával és a csereként átadott fogyasztási cikk beépítésével járó költségek viselésére kötelezik. Ugyanis még abban az esetben is, ha a fogyasztási cikk nem szerződésszerű jellege nem az eladó vétkességéből ered, az eladó – a nem szerződésszerű fogyasztási cikk átadásával – nem teljesítette megfelelően azt a kötelezettséget, amelyre az adásvételi szerződés alapján köteles volt, ekként pedig vállalnia kell a hibás teljesítéséből eredő következményeket. Ezzel szemben a fogyasztó a maga részéről megfizette a vételárat, tehát megfelelően teljesítette szerződéses kötelezettségét. Ezen túlmenően nem képez az átadott fogyasztási cikk szerződésszerűségében bízó fogyasztóval szemben felróható hibát az, hogy az említett fogyasztó a hiba megnyilvánulása előtt jóhiszeműen beépítette a hibás fogyasztási cikket természetének és a megkívánt célnak megfelelően.

Következésképpen az ahhoz hasonló helyzetben, amikor a két szerződő fél közül egyik sem járt el felróhatóan, indokolt az eladóra hárítani a nem szerződésszerű fogyasztási cikk eltávolításával és a csereként átadott fogyasztási cikk beépítésével járó költségek viselését, mivel ezeket a – kicserélés elvégzéséhez szükséges – többletköltségeket el lehetett volna kerülni, ha az eladó már az elején megfelelően teljesítette volna szerződéses kötelezettségeit. Az eladó e költségek vállalására irányuló kötelezettsége független attól, hogy az adásvételi szerződés alapján köteles volt-e beépíteni az átadott fogyasztási cikket A fogyasztók számára az irányelvben ily módon biztosított jogok nem arra irányulnak, hogy ez utóbbiakat kedvezőbb helyzetbe hozzák annál, mint amelyre az adásvételi szerződés alapján jogosultak lennének, hanem pusztán azon helyzet visszaállítására, amely akkor érvényesült volna, ha az eladó már az elején szerződésszerű fogyasztási cikket adott volna át.

A Bíróság egyébiránt kimondja, hogy az irányelvvel ellentétes az, hogy valamely nemzeti jogszabály biztosítja az eladó számára azt a jogot, hogy azon indokkal tagadja meg a nem szerződésszerű fogyasztási cikk kicserélését – mint az egyetlen lehetséges orvoslási módszert –, hogy a kicserélés a hiba jelentőségére és a fogyasztási cikk hibátlan állapotbani értékére tekintettel aránytalan költségeket okoz. Ugyanis jóllehet az irányelv előírja, hogy a fogyasztónak joga van a hibás fogyasztási cikk szerződésszerű állapotának – javítás vagy kicserélés útján történő – helyreállításához, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan, az irányelv ugyanakkor pontosítja, hogy valamely orvoslási módszert akkor lehet aránytalannak tekinteni, ha az az eladónak valamely más módszerhez képest ésszerűtlen költségeket okoz. Következésképpen abban az esetben, ha e két orvoslási módszer közül csupán az egyik bizonyul lehetségesnek, az eladó nem tagadhatja meg a fogyasztási cikk szerződésszerű állapotának helyreállítását lehetővé tevő egyetlen orvoslási módszert.

A Bíróság mindazonáltal megállapítja, hogy azt a helyzetet illetően, amelyben – egyetlen lehetséges orvoslási módszerként – a hibás fogyasztási cikk kicserélése aránytalan költségekkel jár amiatt, hogy a nem szerződésszerű fogyasztási cikket el kell távolítani arról a helyről, ahová azt beépítették és be kell építeni a csereként átadott fogyasztási cikket, az irányelvvel nem ellentétes az, hogy a fogyasztónak a hibás fogyasztási cikk eltávolításával és a csereként átadott fogyasztási  cikk beépítésével járó költségek megtérítéséhez való jogát – szükség esetén – a hiba jelentőségével és a fogyasztási cikk hibátlan állapotbani értékével arányos összegre korlátozzák. Az ehhez hasonló korlátozás ugyanis nem befolyásolja a fogyasztónak azt a jogát, hogy kérje a nem szerződésszerű fogyasztási cikk kicserélését. Az említett mérséklés elvégzésének lehetősége ugyanakkor nem járhat azzal a következménnyel, hogy a fogyasztónak az e költségek megtérítéséhez való jogát a gyakorlatban megfossza lényegétől. Ezen túlmenően, az említett költségek megtérítéséhez való jog mérséklésének esetében a fogyasztó számára biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy a nem szerződésszerű fogyasztási cikk kicserélése helyett a vételár megfelelő csökkentését követelje vagy elálljon a szerződéstől.

Emlékeztető:

Az előzetes döntéshozatali eljárás lehetővé teszi a tagállami bíróságok számára, hogy az előttük folyamatban lévő jogvita keretében az uniós jog értelmezésére vagy valamely uniós jogi aktus érvényességére vonatkozó kérdést terjesszenek a Bíróság elé. A Bíróság nem dönti el a tagállami bíróság előtti jogvitát. A nemzeti bíróság feladata, hogy az ügyet a Bíróság határozata alapján elbírálja. E határozat a tartalmilag hasonló kérdésben eljáró más nemzeti bíróságokat is köti.
 

———————————————————————————————————-

1 A fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 171.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 4. kötet, 223. o.).