A Tanácsadó Testület 20/2011 (VII. 26.) sz. állásfoglalása a faceenergy.hu regisztrációival kapcsolatosan bejelentett panasz
(862/2011. sz. ügy) tárgyában.

A Tanácsadó Testület előtt 862/2011. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes “igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást. 

A Tanácsadó testület a Panaszt elutasítja, és álláspontja szerint a faceenergy.hu domain név a Shaker Cocktails Kft. számára delegálható.

Indokolás

A 862/2011. sz. és ügyben a Shaker Cocktails Kft. (1054 Budapest, Szabadság tér 7.; „Igénylő”) igényelte a faceenergy.hu domain nevet. Ugyanezen igényléssel egyidejűleg az Igénylő 13 másik domain nevet is igényelt, amelyek nem képezik a jelen eljárás tárgyát. 

A fenti igénylés ellen jogi képviselője útján a Facebook Inc. (1601 S. California Avenue Palo Alto CA 94304; „Panaszos”) emelt kifogást. A kifogás 4 másik igénylésre is vonatkozott, amelyek nem képezik a jelen eljárás tárgyát. 

A Panaszos előadta, hogy a facebook világhírű honlap tulajdonosa, több mint 500 millió aktív felhasználóval. A „facebook” kifejezés világszerte számos fajta védelemben részesül, kereskedelmi névként, brandként és domain névként is használják. Példaként a Magyarország területére is kiterjedő oltalmat keletkeztető 005585518 lajstromszámú közösségi védjegyre hivatkozott, amely 2006. december 22-i elsőbbségű védjegy.

Álláspontja szerint a jelen ügy tárgyát képező igénylés (az Igénylő más igénylései mellett) ellentétes a Domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 és 2.2.3. pontjaival.

Jogalapként a Panaszos a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény („Védjegytörvény”) 12. és 27. §-át jelölte meg és hivatkozott arra, hogy a magyar szabályozás azonos az európai irányelvvel. 

Összevont indokolásában a Panaszos arra hivatkozott, hogy a „faceenergy” azonos vagy legalábbis összetéveszthető a „facebook” kifejezéssel, a megjelölések „csupán országkódukban különböznek”, aminek pusztán technikai jelentősége van csak, a fogyasztók azt gondolhatják, hogy a faceenergy.hu. domain alatti tartalom a facebook-hoz köthető. A Panaszolt arra is hivatkozott, hogy az igényelt domain nevek „teljes egészében magába foglalja a FACEBOOK védjegyet”, és előadta, hogy jelentős kára származna abból, ha a domain név más részére történne delegálásra. Kifogásával egyidejűleg a domain nevet nem igényelte. 

Panaszolttól az üggyel kapcsolatban beadvány nem érkezett. 

A Tanácsadó Testület előzetesen elvi jelleggel leszögezte, hogy azért nem vonta össze a Panaszos kifogásában szereplő ügyeket, mert azok nincsenek teljes átfedésben az Igénylő által igényelt (hasonló jellegű) domain nevekkel. Másodsorban az ügyek azért sem vonhatók össze, mert esetről-esetre kell a megtévesztést vizsgálni, továbbá a Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy a „faceenergy” domain név nem tartalmazza a „facebook” összetételt, amelynek jelentősége van a megtévesztés szempontjából. A „face” szó angol nyelven egy közszó, és semmi esetre sem kötődik kizárólagossággal a Panaszoshoz. A Panaszos utalt arra a beadványában, hogy a „facebookenergydrinks” kifejezéssel találja megtévesztően összehasonlíthatónak a „faceenergy” domain nevet, a TT azonban ezt (a Panaszos által csatolt egyéb kiegészítő információk hiányában) nem találta megalapozottnak. 

A fentiek alapján a „faceenergy.hu” domain vonatkozásában a Tanácsadó Testület a Panaszt megalapozatlannak találta. 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán teljes terjedelmében közzétételre kerül.