A Tanácsadó Testület 33/2011. (X. 20.) számú állásfoglalása a kuponexpressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz
(877/2011. sz. ügy) tárgyában.

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes “igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A kuponexpressz.hu domain a panaszolt, Szabó Sándor részére delegálható.

 

 

Indokolás:

A fenti domain delegálását Szabó Sándor („Panaszolt”) kérte, amely ellen az Expressz Magyarország Zrt. („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

Panaszos a kifogását arra alapozta, hogy „Expressz” elnevezéssel több mint 20 éve folytat hirdetési tevékenységet és ezen elnevezést ismertté tette. Panaszos hivatkozott arra is, hogy elektronikus hirdetési szolgáltatásokat is nyújt, az expressz szót is tartalmazó domaineken. Álláspontja szerint: „A fogyasztók tehát az „expressz” szó és a hirdetés típusának kombinációjával képzett domainekről, megjelölésekről az Expresszre asszociálnak.” A Panaszos beadványában továbbá úgy „tájékoztatta” a TT-t, hogy a 166680 lajstromszámú EXPRESSZ szóvédjegy vonatkozásában „védjegyoltalommal rendelkezik”. Hivatkozott arra, hogy a Panaszolt domain használata a Panaszos ezen védjegyének bitorolását valósítja meg.

Panaszolt rövid nyilatkozatában arról tájékoztatta a TT-t, hogy cége első sorban kedvezményekre jogosító kuponokkal foglalkozik és az ehhez kapcsolódó logójuk mintáját is csatolta „Kuponexpressz – A kedvezményszállító” felirattal. Előadta továbbá, hogy szerződéses megbízottjuk által jelenleg is piackutatást folytatnak tevékenységük megkezdéséhez. Végül Panaszos kijelenttette, hogy a Panaszos érdekeit sértő tevékenységet nem végez.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos által említett, 166680 lajstromszámú, „EXPRESSZ” szóvédjegy oltalma a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (korábbi nevén: Magyar Szabadalmi Hivatal) online adatbázisa alapján 2010. május 24. napjával már megszűnt. A TT figyelmezteti a Panaszost arra, hogy kifejezetten megtévesztő az általa becsatolt védjegy adatlap, amely a fenti adatbázisból származónak tűnik, azonban még 2008. április 23-i (akkor még érvényes) állapotot mutat. A panasz alapjául szolgáló fenti védjegy megszűnésére egyébként már 2010 novemberében maga a tanácsadó testület is hivatkozott a photoexpress.hu 18/2010. (XI. 25.) állásfoglalása kapcsán. A TT megállapította továbbá, hogy a panaszolt domain név alatt jelenleg nem érhető el szolgáltatás.

A TT már több ízben állást foglalt arról, hogy önmagában az „expressz” védjegy sem jogosítaná fel arra a Panaszost, hogy minden, a szóösszetételt tartalmazó kifejezés delegálását megakadályozza (ld. e tekintetben a „cegesingatlanexpressz.hu” regisztrációjával kapcsolatosan – ugyancsak jelen ügy Panaszosa által – bejelentett kifogások tárgyában született 01/2010. (I. 15.) sz. állásfoglalás, illetve a „shoppingexpress.hu” és a „shoppingexpressz.hu” regisztrációjával kapcsolatos 14/2010. (IX. 9.) sz. állásfoglalást). Bizonyos karakterláncok kisajátítása nem engedhető meg, és ha egyébként az így képzett karakterláncok elkülöníthetők, akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak. A TT korábban is kifejtett álláspontja szerint, az „expressz” ill. „express” szavak a fogyasztók tudatában nem feltétlenül kapcsolódnak össze a Panaszos szolgáltatásaival, ez a megjelölés egyéb tevékenységekkel kapcsolatban is általánosan használatos.

A TT a névválasztás és névhasználat jogellenességét és megtévesztő jellegét vizsgálta.

A TT – ahogy azt már a kuponstart.hu és startkupon.hu ügyben 06/2011. (IV. 11.) is jelezte – eljárása során köztudomású tényként kezelte, hogy az utóbbi időben egyre elterjedtebb a kereskedelmi forgalomban a kuponok használata. A gazdasági életben történő egyre nagyobb elterjedtsége miatt egyre több olyan gazdasági irányultságú weboldal működik, amely a kuponok terjesztésével, a vásárlókhoz való eljuttatásával foglakozik. Legutóbb például a jelen bekezdésben hivatkozott állásfoglalásában is a TT részletesen elemezte a domain név igénylés és használat által megvalósuló versenyjogi jogsértés feltételeit. A Panaszolt beadványa alapján megállapítható ugyan, hogy a domain nevet gazdasági tevékenység körében fogják használni, azonban az ügy adatai alapján jelenthető ki egyértelműen, hogy a Panaszos versenytársa-e egyáltalán a Panaszoltnak.

A Panaszos által hivatkozott jogellenes és megtévesztő jelleg fennállását a TT a kuponexpressz.hu domain tekintetében nem látta gyaníthatónak. Egyrészt, mert a hivatkozott védjegybitorlás illetve a versenyjogi jogsértés alapja nem áll fenn, másrészt mind a „kupon” mind az „expressz” általánosan használt szavak a magyar nyelvben és a TT álláspontja szerint domain névként egymás mögé illesztve sem megtévesztők a Panaszos szolgáltatásai tekintetében.

A fentiek alapján a TT a kuponexpressz.hu domain igénylés esetében nem találta megállapíthatónak sem a jogellenességet, sem a gyaníthatóan megtévesztő jelleget: az ügyben rendelkezésére álló adatok alapján álláspontja szerint nem vélelmezhető, hogy e domain névnek Szabó Sándor igénylő javára való delegálása a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint ez az igény teljesíthető.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán teljes terjedelmében közzétételre kerül.