A Tanácsadó Testület 44/2011. (XII. 23.) sz. állásfoglalása a birnetwagen.hu és a birnetcar.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panaszok (889/2011 és 890/2011 sz. ügyek) tárgyában.

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes “igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást. 

Sem a birnetwagen.hu sem a birnetcar.hu domain név nem delegálható a Margarete Autó Kft. részére. 

Indokolás 

A Birner Hungaria Autóalkatrész Kft. (1139 Budapest, Forgács u. 14, „Panaszos”) jogi képviselője útján nyújtott be kifogást a Margarete Autó Kft. (Panaszolt) igénylései ellen. A kifogás több domain névre vonatkozott, többek között a jelen állásfoglalás tárgyát képező ügyekre. 

A 889/2011 és a 890/2011 számú ügyekben a Panaszos azonos érvelést terjesztett elő. 

Jogi érvként a versenytörvény, a védjegytörvény továbbá a Ptk. Szabályaira hivatkozott. Panaszos bizonyította, hogy jogosultja, a „birner”, a „birnerautó” és a „birnerwagen” védjegyeknek. Hivatkozott továbbá a névkizárólagosságra és részletesen előadta, hogy e kérdésben folyamatban van peres eljárás a felek között, amelynek során a Fővárosi Bíróság ideiglenes intézkedést is hozott, amelyet csatolt. 

A Panaszolt közös e-mail üzenetben reagált a kifogásra, és arra hivatkozott, hogy az idő rövidségére tekintettel nem tudja a jogi érveit kifejteni, ugyanakkor kéri figyelembe venni, hogy “a birnetcar és birnetwagen nem összetéveszthető a Birner elnevezéssel, így a birnetcar és birnetwagen elnevezés használata nem ütközik a Birner név használatának tilalmába”. 

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során a 889/2011 és a 890/2011 ügyeket a Panaszos és a Panaszolt azonosságára továbbá a jogi érvek teljes azonosságára tekintettel összevonta. 

A TT elsődlegesen a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta. 

A TT szerint mivel a Panaszolt gazdasági társaságként működik, gazdasági tevékenységet kíván a domain név alatt folytatni, ráadásul a Panaszolttal azonos iparágban tevékenykedik, ezért nem zárható ki, sőt alaposan feltételezhető, hogy amennyiben a Panaszolt számára kerülne delegálásra a domain név, nagyon nagy lenne a kockázata annak, hogy a felhasználók (fogyasztók) azt feltételezik, hogy a honlapnak köze van „Birner” védjegyekhez. A TT figyelembe vette, hogy a Panaszolt semmilyen szinten nem valószínűsítette, hogy jogos érdeke fűződne a számára fantázianévnek számító domain névhez, amely ugyanakkor a Panaszos védjegyétől / védjegyeitől pusztán egy betűben különbözik. A TT – osztva a Panaszos álláspontját – figyelembe vette azt is, hogy a „t” és „r” betűk a qwerty billentyűzeten egymás mellett helyezkednek el, így akár a véletlenszerű elgépeléssel is a Panaszolt honlapját találnák a fogyasztók. 

A Panaszolt továbbá semmi arra utaló előadást nem tett (és bizonyítékot sem terjesztett elő), hogy milyen céllal kívánná használni a domaineket, csak arra hivatkozott, hogy álláspontja szerint azok nem téveszthetők össze a Panaszos védjegyeivel. 

A TT nem osztotta a Panaszolt érvelését, és arra az álláspontra helyezkedett, hogy az egy betű különbség miatt az igényelt domain nevek, és a Panaszos védjegyei nagy valószínűséggel összetéveszthetők, mind hangalakjukat tekintve, mind az elgépelés lehetősége miatt. A TT véleménye szerint a jogellenesség a Vt. 12.§ (2) bekezdése alapján gyanítható, miszerint a Panaszolt a Panaszos engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy hasonlósága miatt. E tekintetben a TT elfogadta a Panaszos EKB-döntésekre történő hivatkozásait mint analógiát. 

A Versenytörvény szempontjából a TT azt is figyelembe vette, hogy a megtévesztés lehetőségét növeli, hogy a védjegyektől egy betűvel különböző kifejezéseket igényelt a Panaszolt, tehát még a honlap(ok) struktúrája is feltehetően hasonlóságot mutatna. 

A Panaszos által a névkizárólagossághoz kapcsolódó érveket szintén relevánsnak találta, ám ezek részletes vizsgálatát már nem találta szükségesnek, mert a fentiek önmagukban is a névválasztás jogellenességének lehetőségét vetették fel. A Tanácsadó Testület hangsúlyozza, hogy állásfoglalása nem érinti a Panaszos és Panaszolt között lezáratlan jogvitákat, a névviseléshez fűződő jogot a TT nem vizsgálta, különös tekintettel arra, hogy a Panaszos ugyan csatolta a Fővárosi Ítélőtábla döntését, a Panaszolt azonban ezt egyáltalán nem említette, így a Testület döntése során a rendelkezésére álló tényekre (pl. védjegy lajstromkivonat) hagyatkozott. A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy a Panaszolt által választott domain nevek egyike sem kerülhet delegálásra. 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán teljes terjedelmében közzétételre kerül.