Wahl főtanácsnok azt javasolja, hogy a Bíróság utasítsa el a Bizottság Németországgal szemben indított, a Volkswagen törvénnyel kapcsolatban pénzügyi szankciók kiszabására irányuló keresetét. Németország teljes körűen teljesítette a Bíróság 2007-es eredeti ítéletében foglaltakat. – Főtanácsnoki indítvány
a C 95/12. sz., Bizottság kontra Németország ügyben

A jelen ügy a Bizottság által indított azon keresetre vonatkozik, amelyben azt kéri a Bíróságtól, hogy szabjon ki bírságot Németországra a Bíróság által 2007. október 23-án hozott ítéletben1 foglaltak teljesítésének állítólagos elmulasztása miatt. 2007-ben a Bíróság ítélete megállapította, hogy Németország megsértette a tőke szabad mozgását a Volkswagen törvény2 alábbi három rendelkezésének hatályban tartása révén, nevezetesen i. a szövetségi állam és Alsó Szászország tartomány számára azon jogot biztosító intézkedés, hogy két két tagot delegáljanak a Volkswagen AG felügyelőbizottságába, valamint ii. az alaptőkében 20%-os részesedéssel rendelkező minden részvényes számára a Volkswagen közgyűlésének határozataival szemben blokkoló kisebbség létrehozatalának lehetőségét biztosító rendelkezéssel „egybevetett” azon rendelkezés, amely minden részvényes szavazati jogának felső határát az alaptőke 20%-ában korlátozza.

A Bíróság megállapította, hogy e rendelkezések a társasági jog általános szabályaitól eltérve korlátozták a többi részvényes azon lehetőségét, hogy hatékonyan részt vegyenek e társaság irányításában vagy ellenőrzésében, és ezért más tagállamok befektetőit visszatarthatták attól, hogy a Volkswagen alaptőkéjébe befektessenek.

Ezen ítéletet követően Németország 2008 decemberében új jogszabályt fogadott el, amely hatályon kívül helyezte a kérdéses VW törvény első két rendelkezését, nevezetesen a kinevezési jogra és a szavazati jogok felső határára vonatkozó rendelkezéseket.3 A 20% os blokkoló kisebbségre vonatkozó rendelkezést azonban nem módosították.

A Bizottság szerint a 2007-es ítélet megállapítja, hogy mindegyik vitatott intézkedés önmagában véve ellentétes a tőke szabad mozgásával. Mivel a blokkoló kisebbségre vonatkozó rendelkezés változatlan maradt, 2012. február 21 én a Bizottság benyújtotta a jelen, Németországgal szemben pénzügyi szankció kiszabása iránti keresetet, mivel Németország nem teljesítette teljes körűen a 2007 es ítéletben foglaltakat.

A Bizottság keresetében azt kéri, hogy a Bíróság kötelezze Németországot napi 282 725,20 EUR kényszerítő bírság megfizetésére a jelen ügyben történő ítélethozatal időpontjától a 2007-es ítéletben foglaltak teljesítéséig, valamint napi 31 114,72 EUR átalányösszeg megfizetésére megszorozva a 2007 es ítélet meghozatala és azon időpont közötti napok számával, amikor Németország teljesíti kötelezettségeit, vagy ennek hiányában a jelen ügyben történő ítélethozatal időpontja közötti napok számával.

A mai napon ismertetett indítványában Nils Wahl főtanácsnok azt javasolja, hogy a Bíróság utasítsa el a Bizottság keresetét.

A főtanácsnok a 2007-es ítélet német kormány általi értelmezésével ért egyet, miszerint a Bíróság két jogsértést állapított meg: az elsőt a kinevezési jogokra vonatkozó rendelkezés, a másodikat a szavazati jogok felső határára és a blokkoló kisebbségre vonatkozó együttes rendelkezések tekintetében. Így azáltal, hogy Németország hatályon kívül helyezte az első jogsértést kiváltó rendelkezést, valamint a második jogsértést kiváltó két rendelkezés közül az egyiket, teljes mértékben teljesítette a 2007-es ítéletben foglaltakat.

A főtanácsnok álláspontja szerint az „egybevetett” kifejezésnek a 2007-es ítélet rendelkező részében való használata önmagában kizárja a Bizottság által javasolt értelmezést. Ezen túlmenően megállapítja, hogy a 2007-es ítélet indokolása sem támasztja alá a Bizottság által képviselt álláspontot. Ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy a Bíróság – figyelembe véve különösen azt, hogy Alsó Szászország tartomány 20% körüli részesedést megtartott a Volkswagen alaptőkéjében – helyénvalónak tartotta a szavazati jogok felső határára és a blokkoló kisebbségre vonatkozó rendelkezések együttes elemzését, és kifejezetten hivatkozott a két rendelkezés együttes, kedvezőtlen joghatásaira a befektetőknek a Volkswagen alaptőkéjében történő részesedésszerzéshez fűződő érdekei tekintetében.

A főtanácsnok ezt követően rámutat arra, hogy a jelen eljárás célja nem annak megállapítása, hogy a blokkoló kisebbségre vonatkozó rendelkezés önmagában véve az uniós jog megsértését jelenti-e, hanem mindössze annak megállapítása, hogy Németország teljesítette e a 2007-es ítéletben foglaltakat.

A Bizottság által a jelen eljárásban előterjesztett további kifogásokat illetően, nevezetesen azt, hogy a Volkswagen alapszabályát is módosítani kellett volna, a főtanácsnok azt javasolja, hogy e kifogást mint elfogadhatatlant utasítsa el a Bíróság, mivel a 2007-es ítéletben a Bíróság nem vizsgálta az alapszabályt.

Ha a Bíróság Wahl főtanácsnok indítványával szemben azt állapítja meg, hogy Németország nem teljesítette teljes körűen a 2007-es ítéletben foglaltakat, a főtanácsnok azt javasolja, hogy a Bíróság kötelezze a Németországi Szövetségi Köztársaságot napi 81 100,80 EUR összegű kényszerítő bírság megfizetésére a jelen ügyben történő ítélethozatal időpontjától a 2007-es ítéletben foglaltak teljesítéséig, valamint napi 8870,40 EUR átalányösszeg megfizetésére, megszorozva a 2007 es ítélet meghozatala és a jelen ügyben történő ítélethozatal közötti napok számával.

A főtanácsnok ezzel kapcsolatban – az EUMSZ 260. cikknek az uniós jog hatékony végrehajtásának biztosítására irányuló céljára alapozva következtetését – azt az álláspontot képviseli, hogy sem a 2007-es ítélet állítólagos egyértelműségének hiánya, sem pedig a pert megelőző eljárás vége és az ügyben a Bírósághoz fordulás között eltelt idő szokatlan hossza – több mint három év – nem igazolja a Németországra kiszabandó pénzügyi szankciók csökkentését.
 


1A C 112/05. sz., Bizottság kontra Németország ügyben 2007. október 23 án hozott ítélet, lásd továbbá a 74/07. sz. sajtóközleményt.

2A Volkswagenwerk GmbH társasági részesedéseinek privatizációjáról szóló, 1960. július 21 i törvény.

3A Volkswagenwerk GmbH társasági részesedéseinek privatizációjáról szóló törvény módosításáról szóló, 2008. december 8 i törvény.