Magántulajdonban lévő, azonban hálózatról működő fotovoltaikus berendezés üzemeltetése az előzetesen felszámított héa levonására jogosíthat. A levonási jog feltétele többek között az, hogy a berendezést tartós bevétel elérése érdekében működtessék

T. Fuchs 2005-ben fotovoltaikus berendezést szerelt fel a magánlakás céljára szolgáló háza tetejére. Mivel e berendezés nem rendelkezik tárolási kapacitással, az összes megtermelt elektromos áramot – amelynek mennyisége nem éri el a saját szükségleteit – a hálózatba táplálja az Ökostrom Solarpartner társasággal határozatlan időre kötött szerződés alapján. E betáplálás után a piaci árral megegyező és héaköteles díjazás jár. T. Fuchs a háztartása szükségleteit fedező elektromos áramot az Ökostrom Solarpartnertől ugyanolyan áron vásárolja vissza, mint amennyiért a fotovoltaikus berendezése által termelt elektromos áramot a hálózatba betáplálja. T. Fuchs a hatáskörrel rendelkező adóhatóságtól, a Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahrtól (Ausztria) kérte a fotovoltaikus berendezés megvásárlásakor általa fizetett héa visszatérítését. A Finanzamt megtagadta az előzetesen felszámított héa visszatérítését azzal az indokkal, hogy T. Fuchs a fotovoltaikus berendezés üzemeltetésével nem végzett gazdasági tevékenységet. T. Fuchs ezután keresetet indított az Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz (linzi független pénzügyi tanács) előtt, amely helyt adott e keresetnek.

A Finanzamt által benyújtott fellebbezés nyomán a Verwaltungsgerichtshof (közigazgatási bíróság, Ausztria) e körülmények között arra keresi a választ, hogy az uniós jog [1] értelmében a „gazdasági tevékenység” fogalma alá tartozik-e a magánlakás céljára szolgáló ház tetején vagy mellette található olyan fotovoltaikus berendezés üzemeltetése, amelyet úgy alakítottak ki, hogy a termelt elektromos áram mennyisége egyrészt mindig kevesebb, mint az üzemeltető által magáncélra felhasznált összes elektromos áram mennyisége, másrészt pedig azt a hálózatba tartós bevétel ellenében táplálják be.

A Bíróság ítéletében igenlő választ ad e kérdésre.

A Bíróság megállapítja, hogy a fotovoltaikus berendezés üzemeltetése akkor minősül „gazdasági tevékenységnek”, ha azt tartós bevétel elérése érdekében végzik. Márpedig a bevétel fogalmát úgy kell értelmezni, mint a végzett tevékenység ellenértékeként kapott díjazást. Következésképpen annak megállapítása szempontjából, hogy a javak hasznosítása bevétel elérése érdekében történik-e, nem releváns az, hogy e hasznosítás nyereségre irányul-e, vagy sem.

Mivel a T. Fuchs házának tetején található berendezés elektromos áramot termel, amelyet díjazás ellenében táplálnak a hálózatba, e berendezés üzemeltetése bevétel elérése érdekében történik. Ugyanígy, mivel az elektromos áramnak a hálózatba való betáplálása határozatlan idejű szerződés alapján történik, e bevétel tartós jellegű. E tekintetben nincs jelentősége annak, hogy a berendezés által termelt elektromos áram mennyisége mindig kevesebb, mint az üzemeltető által a háztartása szükségleteire felhasznált elektromos áram mennyisége.

A Bíróság egyébiránt emlékeztet arra, hogy a héarendszer logikájából következően az adóalany levonhatja az adóköteles tevékenységei érdekében általa felhasznált termékekre vagy szolgáltatásokra előzetesen felszámított héát. Az előzetesen felszámított adó levonása és az áthárított adó beszedése összefügg egymással. Ha a termékeket vagy szolgáltatásokat adóköteles értékesítési ügyletekhez használják fel, a kettős adóztatás elkerülése érdekében szükségszerűen levonható az előzetesen felszámított adó. Az adóalanyiság többek között feltételezi, hogy az érintett személy „gazdasági tevékenységet” végez.


[1] Az 1995. április 10i 95/7/EK tanácsi irányelvvel (HL L 102., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 274. o.) módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadórendszer: egységes adóalapmegállapításról szóló, 1977. május 17i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.).