Az európai szabadalmi reformot megvalósító tárgyalások egyik hazai vonatkozású eredménye, hogy Budapest adhat otthont az Egységes Szabadalmi Bírósághoz (ESZB) kapcsolódó Bíróképző Központnak. Az európai kontinens új nemzetközi bírói fórumának 2014. március 13-án megnyitott oktatási központja az ESZB bíráinak és bírójelöltjeinek képzését és továbbképzését koordináló irodaként fog működni.

A megnyitás alkalmából megszervezett kétnapos (március 13-14.) nemzetközi konferencia megnyitóján köszöntőbeszédet mondott Navracsics Tibor, Magyarország miniszterelnök-helyettese, közigazgatási és igazságügyi miniszter; Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkára; Benoît Battistelli, az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke; António Campinos, a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal elnöke és Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke. A köszöntőket követően nyitóbeszédet mondott Paul van Beukering, az ESZB Előkészítő Bizottság elnöke (Holland Gazdasági, Mezőgazdasági és Innovációs Minisztérium) és Várhelyi Olivér, az ESZB Előkészítő Bizottság Humán Erőforrás és Képzési Csoportjának koordinátora (rendkívüli és meghatalmazott nagykövet és helyettes állandó képviselő Magyarország EU-hoz Akkreditált Állandó Képviseletén).

A kétnapos konferencián a központ feladatai mellett szó esik az egységes hatályú európai szabadalom és az új európai szabadalmi bíráskodás várhatóan 2015-ben működésbe lépő rendszeréről, valamint Magyarország ezzel kapcsolatban vállalt feladatairól is.

„Az európai gazdaság globális versenyképességét nagymértékben növelő új szabadalmi rendszer létrejötte vitathatatlanul a magyar elnökség komoly erőfeszítéseinek is köszönhető” - emlékeztetett a magyar EU elnökség félévére Cséfalvay Zoltán parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár. „Ezért döntöttek az Európai Unió új szabadalmi rendszerében résztvevő tagállamok egyhangúan arról, hogy az innovációs értékláncban kulcsszerepet betöltő szabadalmi bírákat Budapesten képezzék.”

„A bíróképző központ megnyitása további előrelépést jelent az egységes szabadalmi bíráskodás rendszerének létrehozásában, mely rendszer az európai feltalálók és az európai ipar előnyére fog szolgálni”, mondta üdvözlő beszédében Benoît Battistelli, az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke. „Az új bíróság joghatóságának elismerése a jogkereső közönség által az egységes szabadalmi rendszer sikerének központi elemét fogja képezni. Az Európai Szabadalmi Hivatal, amely gazdag tapasztalattal rendelkezik a szabadalmi szakértők képzésében, felajánlja szakértelmét és tudását annak érdekében, hogy megkönnyítse egy új, centralizált európai szabadalmi bíróság létrehozását Európában.”

A Belső Piaci Harmonizációs Hivatal elnöke, António Campinos köszöntőbeszédében elmondta: „nagy örömmel támogatjuk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát mint az Európai Védjegy és Design Hálózatban dolgozó partnerünket e fontos esemény kapcsán. A szellemitulajdon-jogok minden formája a növekedés és a munkahelyteremtés hajtóereje. A szellemitulajdon-jogok hozzájárulásáról készült tanulmányunk, amelyet tavaly az Európai Szabadalmi Hivatallal közösen tettünk közzé, azt mutatta ki, hogy a szellemi tulajdon intenzív iparágak – amelyek a szabadalmakat, védjegyeket, formatervezési mintákat, földrajzi árujelzőket, és a szerzői jogot intenzíven használják – az EU-ban a munkahelyek több mint negyedét és a gazdasági tevékenység több mint harmadát hozzák létre. Tudjuk, hogy a szellemi tulajdon jó a mi Európai Uniós gazdaságunknak, és e konferencia által érintett téma is egy további lépés a szellemi tulajdon védelmének megerősítésében.”

Paul van Beukering, az ESZB Előkészítő Bizottság elnöke a bírák felkészítésével kapcsolatban elmondta: „ha azt szeretnénk, hogy az Egységes Szabadalmi Bíróság a legjobbak között legyen a világon, a legjobb bírákra van szükségünk, akik csak elérhetőek, hiszen ők a legfontosabb szellemi tőkéje a Bíróságnak. Ahhoz, hogy ezt elérjük, képzésük, továbbképzésük alapvető fontosságú.”

Várhelyi Olivér, az ESZB Előkészítő Bizottság Humán Erőforrás és Képzési Csoportjának koordinátora (rendkívüli és meghatalmazott nagykövet és helyettes állandó képviselő Magyarország EU-hoz Akkreditált Állandó Képviseletén) szerint “a budapesti Bíróképző Központ ünnepélyes felavatása az Európai Szabadalmi Bíróság létrehozásának első meghatározó állomása. Az új szabadalmi rendszer megteremtése mérföldkövet jelent az EU versenyképessége szempontjából, olyan tudásbázis jön majd létre a budapesti képzési központban, amely nagyban hozzájárul majd az innovációhoz és a kutatás-fejlesztéshez. A bírójelöltek előválogatási eljárása is hamarosan befejeződik, így minden készen áll ahhoz, hogy 2014 szeptemberétől a képzési munka is megkezdődhessen.”

Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke elmondta, hogy „a magyar szabadalmi rendszer 2015-ben lesz 120 éves. Az európai innovációs folyamatokban nem csupán a Rubik-kocka, az üvegbeton vagy a sebészeti lézerkés kreatív alkotóműhelyének szerepét tölti be Magyarország, hanem a szellemitulajdon-intenzív ágazatok GDP-hez, illetve a foglalkoztatottsághoz való hozzájárulásának arányában is dobogósak vagyunk. Mindez kiváló háttér az egységes hatályú európai szabadalmi rendszer bíróképző központjának működtetéséhez. Budapest igényes kereteket biztosít a műszaki, jogi és gazdasági ismereteket egyesítő új joggyakorlat értő gondozásához.”

Háttér

Az európai szabadalmi rendszer reformja két egymással összefüggő területen zajlik: egyrészt jelenti az Egységes Szabadalmi Bíróság (ESZB) létrejöttét, másrészt egy új, egységes európai szabadalmi oltalom megteremtését is. Az uniós szabadalom létrehozatalának folyamata – a nyelvi kérdések miatti többszöri megtorpanás miatt – már évtizedek óta zajlik, de a 2011-es magyar EU elnökség alatt komoly lendületet kapott.

Az Egységes Szabadalmi Bíróság (ESZB) létrejöttéről

Az európai szabadalmi reform egyik pillérét az ESZB-megállapodás képezi, amelyet 25 tagállam 2013 februárjában írt alá. A megállapodás a benne részes EU tagállamok nemzeti bíróságainak egyes feladatait átvevő közös, nemzetközi bírósági szervezetet hoz létre mind az egységes hatályú, mind a „hagyományos” európai szabadalmakkal összefüggő jogviták rendezésére. A reform eredményeképpen az ilyen szabadalmakkal kapcsolatos jogérvényesítési és megsemmisítési eljárások – a legalább hétéves átmeneti időszak lejártát követően – kikerülnek a tagállami bíróságok és hatóságok hatásköréből.

Az ESZB kizárólagos hatáskörébe tartoznak majd az európai szabadalmak bitorlásával és érvényességével kapcsolatos ügyek. A bíróság a helyi (vagy regionális) divíziókból és a Párizsban, Münchenben és Londonban felállítandó központi divízióból álló elsőfokú bíróságból, valamint a fellebbviteli fórumból tevődik össze, olyan – nemzetközi összetételű – tanácsokkal, amelyekben a szükséges műszaki szakértelmet is biztosítják. E bíróság az uniós jog elsőbbségének tiszteletben tartásával működik majd, az uniós jog értelmezésének és érvényességének kérdéseiben – az előzetes döntéshozatali eljárás segítségével – szorosan együttműködve az EU Bíróságával.

Az ESZB-megállapodás aláírását követően a rendszer mihamarabbi felállítása érdekében a tagállamok egy Előkészítő Bizottságot hoztak létre a legsürgősebb előkészítő feladatok ellátása érdekében. Az ESZB-megállapodás hatálybalépésének 2015 első felét tűzték ki célul, ennek előfeltétele azonban, hogy legalább 13 tagállam (köztük az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország) ratifikálja a szerződést. Eddig csupán Ausztria erősítette meg a megállapodást, de már számos tagállamban – így az Egyesült Királyságban és Belgiumban – is megkezdődtek az ilyen irányú előkészületek, Málta és Franciaország pedig a ratifikációhoz szükséges parlamenti eljárás végére ért. Magyarország a megfelelő hatásvizsgálatok eredményei, valamint a rendszer végrehajtásához szükséges alapvető információk birtokában hozza meg a döntést a megállapodás kihirdetéséről, várhatóan 2014 folyamán kidolgozva az ehhez szükséges előterjesztést. Az Előkészítő Bizottság öt munkacsoportjának elsődleges feladata, hogy a szükséges részletszabályokat kidolgozzák az ESZB-megállapodás hatálybalépése előtt, de gondoskodnia kell a finanszírozási kérdésekben való döntések meghozataláról, a bíróság informatikai rendszerének kiépítéséről és az ESZB bíráinak kiválasztásáról és képzéséről is. A magyar koordinációval működő HR munkacsoport feladata annak kimunkálása, hogy hogyan válasszák ki az első bírákat, illetve milyen elvek mentén állítsák össze a bírói bázist. Hasonlóan ennek az alcsoportnak kell majd kidolgoznia a képzési tervet a bírójelöltek számára, meghatároznia a bírák rendszeres továbbképzését meghatározó jövőbeni képzési szabályzat alapjait, valamint a majdani személyzeti szabályzatot.

Az ESZB létrehozása során egyik legsürgősebb feladat a jövendő ESZB-bírák felkészítésének – ideértve az alacsony szabadalmi ügyszámmal rendelkező tagállamokból érkező bírák felzárkóztatását is – megszervezése. Ebből a célból a szabadalmi bíráskodás területén nagyobb tapasztalattal rendelkező tagállamok szakmai gyakorlatot biztosítanak majd a más tagállamokból érkező bírójelöltek számára, valamint az Előkészítő Bizottság képzési terveket dolgoz ki. A bírák képzése már az ESZB-megállapodás hatályba lépése előtt kezdetét kell, hogy vegye. A HR munkacsoport feladata, hogy kidolgozza a bírójelöltek kiválasztásának mechanizmusát, ugyanis a bírák kiválasztására előírt eljárásrend kizárólag az ESZB-megállapodás hatálybalépését követően alkalmazandó. A HR munkacsoportot az előválogatási eljárásban egy tanácsadó testület (Advisory Panel) segíti, amely megvizsgálja a beérkezett pályázatokat abból a szempontból, hogy a pályázók megfelelnek-e az ESZB bírói tisztségének betöltéséhez szükséges követelményeknek. A tanácsadó testület véleménye alapján a HR alcsoport összeállít egy listát a megfelelő jelöltekről, majd az Előkészítő Bizottság jóváhagyását követően a kiválasztott jelöltek – amennyiben szükséges – részt vehetnek az előkészítő szakasz bíróképzésén.

Az európai szabadalmi reformot megvalósító tárgyalások egyik hazai vonatkozású eredménye, hogy Budapest ad otthont az ESZB Bíróképző Központjának. A Bíróképző Központ az ESZB bíráinak és bírójelöltjeinek képzését és továbbképzését koordináló irodaként működik majd, és a Várnegyed egyik reprezentatív épületében helyezkedik el (az ESZB hazai székhelyű regionális vagy helyi divíziójával egy épületben).

További információ az Egységes Szabadalmi Bíróságról