A Bizottság azzal a céllal terjesztette elő cselekvési tervét, hogy alapvetően megreformálja a társasági adózás uniós rendszerét. A cselekvési terv számos kezdeményezést tartalmaz az adókikerülés visszaszorítására, a fenntartható bevételek biztosítására és az egységes piac megerősítésére a vállalkozások számára. Összegezve, ezek az intézkedések jelentősen fejlesztik a társasági adóra vonatkozó feltételeket az Unióban, méltányosabbá, hatékonyabbá és növekedésbarátabbá téve azokat.

A legjelentősebb intézkedések részét képezi a közös konszolidált társaságiadó-alapra (KKTA) vonatkozó javaslat ismételt előterjesztése, valamint egy olyan szabályozás meghatározása, amely a nyereség keletkezésének helyén biztosítja a hatékony adózást. A Bizottság ezenkívül közzéteszi az első páneurópai jegyzéket a harmadik országok adóügyi kérdésekben nem együttműködő joghatóságairól, valamint nyilvános konzultációt kezdeményez, hogy felmérje, a vállalatokat kötelezni kell-e bizonyos adózási információik nyilvánosságra hozatalára.

Valdis Dombrovskis alelnök, euróért és szociális párbeszédért felelős biztos így nyilatkozott: „Elfogadtunk egy nagyra törő, de reális tervet a méltányosabb és növekedésbarátabb adóztatásról az Unióban. Ez a terv azon az alapelven nyugszik, hogy minden vállalkozás – kicsi vagy nagy, helyi vagy globális – méltányosan járuljon hozzá az adóterhekhez ott, ahol tényleges üzleti tevékenységet folytat és nyereségre tesz szert.”

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Az Unióban a társasági adózásnak radikális reformokra van szüksége. A növekedés, a versenyképesség és a méltányosság érdekében a tagállamoknak össze kell fogniuk, és mindenkinek viselnie kell a ráeső méltányos adóterhet. A Bizottság a mai napon lefektette a társasági adózásra vonatkozó új uniós megközelítés alapjait. Most a tagállamokon a sor, hogy építsenek rá.”

A társasági adózásra vonatkozó jelenlegi uniós szabályozás nem felel meg a modern gazdaság igényeinek. Az összehangolatlan nemzeti intézkedéseket bizonyos vállalatok kihasználják, hogy kibújhassanak adófizetési kötelezettségük alól az Unióban. Ez jelentős bevételkiesést okoz a tagállamoknak, nagyobb adóterhet ró az állampolgárokra, továbbá versenytorzuláshoz vezet azon vállalkozások számára, amelyek nyereségük után megfelelően adóznak.

A helyzet orvoslására a cselekvési terv új uniós megközelítést vázol fel a méltányos és hatékony társasági adózás megteremtésének céljával. Ezt a célkitűzést olyan rövid, közép-, és hosszú távú kezdeményezések segítségével kívánják elérni, amelyek a Bizottság által márciusban ismertetett adózási átláthatósági csomagban meghatározott intézkedésekre épülnek. A cselekvési tervben felvázolt intézkedések egybehangzanak az OECD jelenlegi, az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás korlátozására irányuló munkájával is.

A legjelentősebb intézkedések

A közös konszolidált társaságiadó-alapra vonatkozó javaslat ismételt előterjesztése

A Bizottság ismét előterjeszti a közös konszolidált társaságiadó-alapra (KKTA) vonatkozó javaslatát, amely teljes körű megoldást jelent a társasági adó reformja kapcsán.

A KKTA minden területen eredményekhez vezet: jelentősen javítja az egységes piacot a vállalkozások számára, ugyanakkor megszünteti a társasági adókikerülés lehetőségeit. A Bizottság 2011-es KKTA-javaslatáról folytatott tárgyalások elakadtak. Ugyanakkor általános egyetértés mutatkozik azt illetően, hogy a tárgyalásokat a KKTA által kínált jelentős előnyöket figyelembe véve folytatni kell. Azonnal meg kell kezdeni a kötelezően alkalmazandó KKTA lépésről lépésre történő bevezetésére vonatkozó javaslat kidolgozását. Ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy gyorsabban biztosítsák a közös adóalap alkalmazását. Második lépésként az egységesítést vezetik be, tekintve, hogy ez bizonyult a legbonyolultabb tényezőnek az eddigi tárgyalások során. A Bizottság 2016 során, a lehető legkorábbi időpontban fogja előterjeszteni ezt a javaslatot.

A hatékony adóztatás biztosítása

A cselekvési terv kijelöli a hatékony uniós adóztatáshoz vezető utat, amelynek lényege, hogy a vállalatok a nyereség keletkezése szerinti országban kötelesek méltányos összegű adót fizetni. Számos módon el lehet érni ezt, anélkül hogy harmonizálni kelljen a társaságiadó-kulcsokat az Unión belül. A Bizottság többek között intézkedéseket javasol a joghézagok kiküszöbölése, a transzferárazási rendszer javítása és a kedvezményes adórendszerekre vonatkozó szigorúbb szabályok végrehajtása érdekében. Ezek a kezdeményezések előmozdíthatják a tagállamok között jelenleg zajló, a hatékony adóztatásra vonatkozó uniós megközelítésről folytatott vitát.

Az átláthatóság növelése

A cselekvési terv következő lépésként a fokozottabb adózási átláthatóságot jelöli ki az Unión belül, valamint a harmadik országokhoz fűződő viszonyok tekintetében. Ez a Bizottság által márciusban ismertetett adózási átláthatósági csomagban előirányzott intézkedésekre épül. A nem együttműködő joghatóságokkal szemben alkalmazandó nyíltabb és egységesebb uniós bánásmód érdekében a Bizottság közzétett egy páneurópai jegyzéket a tagállamok által feketelistára tett harmadik országokról és területekről. A jegyzéket az adóügyi kérdésekben nem együttműködő joghatóságok átvilágítására, valamint az ezekre irányuló közös uniós bánásmód kidolgozására lehet felhasználni. A jegyzék ily módon meg fogja erősíteni a tagállami közös védelmi rendszert a bevételeket fenyegető külső veszélyek ellen.

A Bizottság a mai napon elindít továbbá egy nyilvános konzultációt, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a vállalatokat kötelezni kell-e bizonyos adózási információk közzétételére, beleértve az országonkénti jelentéstételt. A konzultáció, együttesen a Bizottság jelenleg folytatott hatásvizsgálati munkájával, előmozdítja majd az esetleges jövőbeni intézkedések kialakítását.

Háttér

A méltányos és hatékony társasági adózásra vonatkozó cselekvési terv része a Bizottság nagyra törő menetrendjének, melynek célja a társasági adókikerüléssel szembeni fellépés, a méltányosabb egységes piac megteremtése, valamint a foglalkoztatás, a növekedés és a fejlődés elősegítése Európában.

2014 júliusában bemutatott politikai iránymutatásaiban Juncker elnök kifejtette: „Belső piacunkon több méltányosságra van szükségünk. A méltányos teherviselés érdekében az adókijátszás és az adócsalás elleni küzdelem terén fokoznunk kell erőfeszítéseinket – elismerve ugyanakkor a tagállamok saját adórendszerre vonatkozó hatáskörét.”

A Bizottság gyorsan teljesíti a 2015-ös munkaprogramjában vállalt azon kötelezettségeit, amelyek célja az adócsalás és az adókikerülés visszaszorítása, valamint annak biztosítása, hogy a társaságok ott fizessenek adót, ahol a nyereségük keletkezik.

Első lépésként a Bizottság előterjesztette az adózási átláthatóságra vonatkozó csomagját azzal a céllal, hogy nagyobb átláthatóságot és együttműködést teremtsen a tagállamok között a társasági adózással összefüggő kérdésekben. A csomag egyik központi eleme volt a feltételes adómegállapításokra vonatkozó automatikus információcseréről szóló javaslat. Ehhez a javaslathoz a pénzügyminiszterek egyhangú politikai támogatásukat adták az áprilisban megtartott informális ECOFIN-ülés alkalmával. A tagállamok jelenleg szakértői szinten vitatják meg a javaslatot, amelyről a tervek szerint év végéig megállapodás születik.

Az ismertetett cselekvési terv jelenti a második, átfogóbb lépést a társasági adózás uniós megreformálása tekintetében.

Kapcsolódó cikk:

Átláthatóbb társasági adózás – Új uniós szabályok az adókikerülés és az agrresszív adózási módszerek ellenében