A munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzések a munkavállalók érdekeit védik – hangsúlyozta a Nemzetgazdasági Minisztérium. A hatósági ellenőrzéseket a munkavállalók jogainak védelmében végzik: ezek során az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés és a jogszerű foglalkoztatás feltételeit ellenőrzik. A hatóság elsődleges célja a tájékoztatás, a helyes magatartás elősegítése, a szabályok betartatása, nem pedig a büntetés. Ezért az ellenőrzések következményeként legtöbbször csak figyelmeztetnek vagy kötelezik a munkáltatókat a munkavédelmi és munkaügyi szabályok betartására.

A hatóság a munkáltatókat vizsgálja, és velük szemben jár el szabálytalanság esetén. A dolgozóknak tehát nincs mitől tartaniuk az ellenőrzések során, azonban engedély nélkül nem hagyhatják el a helyszínt, meghallgatásuk esetén pedig a valóságnak megfelelően kell nyilatkozniuk. Ha attól félnek, hogy káros következménye lehet tanúvallomásuknak, kérhetik a hatóságot, hogy személyes adataikat zártan kezelje, így kilétük rejtve marad a munkáltató előtt.

Az ellenőrzések jellemzően nem kérelem alapján történnek, hanem a hatóság dönt arról, hogy mely munkáltatókat vizsgálja. Az adott évre elfogadott ellenőrzési terv meghatározza azt is, hogy bizonyos gazdasági ágazatokat milyen arányban kell ellenőrizni. A munkavédelmi hatóság az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósulását ellenőrzi, valamint munkabaleseteket, foglalkozási megbetegedéseket és fokozott expozíciós eseteket vizsgál ki. Ugyanakkor a munkavállalók is fordulhatnak panaszukkal vagy közérdekű bejelentésükkel a munkavégzés helye szerint illetékes munkavédelmi vagy munkaügyi hatósághoz. Fontos tudni, hogy – éppen az ellenőrzések hatékonysága érdekében – a hatóság előzetes bejelentés nélkül végezhet helyszíni ellenőrzéseket. Az ellenőrzést végző kormánytisztviselőknek az ellenőrzés megkezdésekor igazolniuk kell magukat, és ismertetniük kell látogatásuk célját.

Az ellenőrzést végző kormánytisztviselők a munkaterületre bármikor beléphetnek, ha ott munkavégzés zajlik. Ellenőrzés szempontjából munkahelynek minősül minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a földalatti létesítményt, a járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. A hatóság megvizsgálhat minden az ügyhöz kapcsolódó dokumentumot, tárgyat és munkafolyamatot, ellenőrizheti a munkahelyek és a műszaki védelem kialakítását, a munkaeszközök állapotát, az egyéni védőeszközök használatát, illetve a munkabérre, pihenőidőre, szabadságra vonatkozó szabályok megtartását. Az ellenőrzést végző kormánytisztviselők a munkahelyeken minden ott tartózkodótól információt kérhetnek, bizonyítékokat gyűjthetnek be, kép- és  hangfelvételt készíthetnek,az ellenőrzés akadályozása esetén pedig akár a rendőrséget is bevonhatják. A hatóság azonban köteles úgy ellenőrizni, hogy a szükségesnél jobban ne zavarja a munkát és a munkavállalókat csak rövid ideig vonja el feladataiktól.

A munkavállalókat legtöbbször tanúként hallgatja meg a hatóság az ellenőrzés során. A felügyelő a meghallgatás kezdetén ismerteti a tanú jogait, kötelezettségeit, de amennyiben ez nem világos a munkavállaló számára, érdemes visszakérdeznie. A nyilatkozatról felvett jegyzőkönyvet aláírás előtt nagyon fontos elolvasni, és ha a tanú valamilyen eltérést tapasztal a jegyzőkönyv és az általa elmondottak között, javítást kérhet.

A munkáltatónak, mint ügyfélnek jogai gyakorlása során jóhiszeműen kell eljárnia, nem tévesztheti meg a hatóságot és nem késleltetheti az eljárást. Az eljárás rosszhiszemű akadályozásáért akár eljárási bírságot is kiszabhatnak rá.

A hatóság az intézkedéseit a munkavállalók érdekében teszi meg. A munkavállalók életét, egészségét, testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztető szabálytalanság esetén – a hiányosság megszüntetéséig – fel is függesztheti a kifogásolt tevékenységet, valamint munkaeszköz, egyéni védőeszköz, veszélyes anyag használatát, és eltilthatja a munkavállalót a kifogásolt munkavégzéstől. A hatóság jogosult továbbá a balesetet munkabalesetnek minősíteni, illetve elrendelni a munkabaleset bejelentését vagy kivizsgálását. Munkaügyi problémák esetén is kötelezhetik a munkáltatót, hogy a feltárt hiányosságokat bizonyos időn belül szüntessék meg, például hogy a munkáltató jelentse be a munkavállalóját az adóhatóság felé. Súlyos munkaügyi probléma feltárásakor is hasonló a helyzet, például ha jogellenesen gyermeket dolgoztatnak, a hatóság megtilthatja a további foglalkoztatást.

A hatóság elsődleges célja tehát a tájékoztatás és a szabálykövetés elősegítése, ezért minden munkáltatónak a segítségére lehet abban, hogy megelőzzék a munkabaleseteket, a foglalkozási megbetegedéseket, valamint a munkaügyi szabálytalanságokat, és minden tekintetben jogszerűen járjanak el. A munkavállalóknak pedig egyáltalán nem kell félniük az ellenőrzésektől, hiszen azok nem ellenük, hanem értük vannak: biztonságukat, egészségüket, valamint munkaviszonyukkal kapcsolatos jogaik védelmét szolgálják.