A Törvényszék után a Bíróság is megerősíti a Bizottság által Németországgal szemben elrendelt, a játékokban az arzénre, az antimonra és a higanyra vonatkozó németországi határértékek fenntartására irányuló tilalmat. A Bíróság elutasítja a Németország által a Törvényszék ítéletével szemben benyújtott fellebbezést, mivel ezen utóbbi nem alkalmazta tévesen a jogot akkor, amikor elutasította e tagállam keresetét – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C‑360/14. P. sz. ügyben hozott ítéletNémetország kontra Bizottság

2009‑ben az Európai Unió elfogadott egy új, a játékokról szóló irányelvet,1 amelynek keretében a játékokban található bizonyos vegyi anyagokra új határértékeket határozott meg. Németország úgy véli, hogy a területén az ólomra, a báriumra, az antimonra, az arzénra és a higanyra vonatkozóan alkalmazandó – a korábbi uniós normának2 megfelelő – határértékek jobb védelmet kínálnak. Németország tehát e régebbi értékek fenntartásának engedélyezését kérte a Bizottságtól. 2012. március 1‑jei határozatával a Bizottság ezt a kérelmet az antimon, az arzén és a higany tekintetében elutasította, és mindössze legkésőbb 2013. július 21‑ig engedélyezte az ólomra és a báriumra vonatkozó német határértékek fenntartását.

Az Európai Unió Törvényszéke – amelyhez Németország fordult – 2014. évi ítéletében3 helyben hagyta a Bizottság határozatát, mivel Németország az antimon, az arzén és a higany tekintetében nem bizonyította, hogy a német határértékek fokozottabb védelmet biztosítanának az új európai határértékeknél. A Törvényszék ezzel szemben az ólommal kapcsolatos részében megsemmisítette a Bizottság határozatát, mivel úgy vélte, hogy a határozat e tekintetben ellentmondásos. A báriumot illetően a Törvényszék megállapította, hogy már nem kell határozatot hozni, tekintettel arra, hogy a Bizottság időközben módosította az erre a nehézfémre vonatkozó határértékeket (ily módon a kereset okafogyottá vált).

Németország fellebbezést nyújtott be a Bírósághoz a Törvényszék ezen ítéletével szemben.

A mai napon hozott ítéletével a Bíróság teljes egészében elutasítja Németország fellebbezését.

A Bíróság emlékeztet arra, hogy valamely tagállam – ahhoz, hogy igazolja a korábban fennálló nemzeti rendelkezések fenntartását – hivatkozhat arra, hogy a harmonizációs intézkedésben az uniós jogalkotó által alkalmazottól eltérően értékeli a közegészségre nézve fennálló kockázatokat. E kockázatok eltérő értékelései anélkül végezhetők el jogszerűen, hogy azok szükségszerűen eltérő vagy újabb tudományos adatokon alapulnának. A tagállam feladata azonban annak bizonyítása, hogy nemzeti rendelkezései a közegészség magasabb szintű védelmét biztosítják, mint az uniós harmonizációs intézkedés.4

A Bíróság álláspontja szerint a Törvényszék nem alkalmazta tévesen a jogot annak megállapításakor, hogy Németország az arzén, az antimon és a higany tekintetében nem bizonyította ezt.


1 A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 170., 1. o.).

2A játékok biztonságára vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 88/378/EGK irányelv (HL L 187., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 9. kötet, 240. o.)

3A Törvényszék 2014. május 14‑i ítélete, Németország kontra Bizottság (T‑198/12).

4A Bíróság 2003. március 20‑i ítélete, Dánia kontra Bizottság (C‑3/00).