Hasznosult az Állami Számvevőszék ellenőrzési tapasztalatán alapuló javaslat, az ÁSZ által jelzett joghézagot szüntette meg a tiltott támogatások behajtásáról szóló nemzetgazdasági miniszteri rendelet. Az ÁSZ az adózási témájú jogszabályok véleményezése során élt észrevétellel a minisztérium felé, mivel ellenőrzési tapasztalatai alapján megállapította, hogy a pártokra és pártalapítványokra vonatkozó törvényekben a tiltott támogatás behajtásának szabályai nem rendezettek. Az NGM rendelet a tiltott támogatás behajtásának jogszabályi garanciáit teremti meg azzal, hogy a Magyar Államkincstár tekintetében intézkedési kötelezettséget telepít.

Az Állami Számvevőszék rendszeresen ellenőrzi a pártok és pártalapítványok gazdálkodásának törvényességét, kétévenkénti gyakorisággal pedig törvény alapján köteles ellenőrizni azoknak a pártoknak és pártalapítványoknak a gazdálkodását, amelyek a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesültek. Az ellenőrzések elsősorban a könyvvezetés és gazdálkodás szabályszerűségét értékelik, továbbá hogy a működéshez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használtak-e fel.

2014. január 1-jével módosult a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény tiltott támogatásokra vonatkozó szabályozása. A módosítás következtében 2014. január 1-től tilos a jogi személyektől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől, más államtól, külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személyektől származó vagyoni hozzájárulás elfogadása. A törvénymódosítás alapján az ÁSZ megújította a pártok ellenőrzésének módszertanát is. Amennyiben az ellenőrzés feltárja, hogy a párt tiltott, nem pénzbeli hozzájárulást fogadott el, annak értékét a Számvevőszék megállapítja, és azt az ÁSZ felhívására a pártnak be kell fizetnie tizenöt napon belül a központi költségvetésnek. Késedelem esetén a tartozást adók módjára kell behajtani és a párt központi költségvetésből juttatott támogatását az elfogadott vagyoni hozzájárulás értékét kitevő összeggel csökkenteni kell.

Az ÁSZ a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség pártalapítványa, az Antall József Alapítvány (AJA) gazdálkodása törvényességét korábban a 2012-2013. évi időszakra vonatkozóan ellenőrizte. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott intézkedést igénylő megállapításokra és javaslatokra az AJA intézkedési tervében 21 feladatot határozott meg. Az ÁSZ szeptember végén lezárult utóellenőrzése azonban feltárta, hogy az AJA többek között nem intézkedett az ÁSZ által nem elfogadott teljesítés – meghiúsult rendezvény kártalanítás miatt kifizetett költség (1 millió 429 ezer Ft) – visszafizetése, továbbá az alapító párttal megkötött adásvételi szerződéstől való elállását követően a megfizetett vételár visszafizetése érdekében. A mai napig le nem zárult ügyben az ÁSZ a Magyar Államkincstárhoz és a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz fordult.

Az ÁSZ ellenőrzési tapasztalata rávilágított arra, hogy a pártokra és pártalapítványokra vonatkozó törvényekben a tiltott támogatás behajtásának szabályai nem rendezettek, ezért a Számvevőszék az adózási témájú jogszabályok előkészítésekor jelezte az előkészítő minisztérium felé, hogy a jelenlegi jogszabályi keretek mellett nem biztosított a tiltott támogatások behajtásának végrehajtása. A múlt héten megjelent 29/2017. (X. 6.) NGM rendelet rendezi a tiltott támogatás behajtásának módját, mellyel a fennálló joghézagot megszüntette, a Magyar Államkincstár tekintetében intézkedési kötelezettséget telepített.

A rendelet kimondja ugyanis: ha törvény vagy kormányrendelet központi költségvetésből juttatott támogatás jogszabálysértés esetén történő csökkentését, valamint ugyanezen jogszabálysértés miatt ennek megfelelő mértékű összeg központi költségvetésbe történő befizetését írja elő, a Magyar Államkincstár a törvényben vagy kormányrendeletben előírt módon csökkentett összegű központi költségvetési támogatást folyósít, valamint a törvényben vagy kormányrendeletben előírt fizetési határidő megszegése esetén, az adók módjára történő behajtás érdekében megkeresi az állami adóhatóságot.