Az Európai Bizottság a tegnapi napon úgy döntött, hogy indokolással ellátott véleményt küld Lengyelországnak a Legfelsőbb Bíróságról szóló lengyel törvénnyel kapcsolatban, újabb lépést tett ezzel az ország ellen a lengyel Legfelsőbb Bíróság függetlenségének védelme érdekében indított kötelezettségszegési eljárásban.

A Legfelsőbb Bíróságról szóló új lengyel törvény 70 évről 65 évre szállítja le a Legfelsőbb Bíróság bíráinak nyugdíjkorhatárát, melynek következtében a jelenlegi 72 legfelsőbb bírósági bíró közül 27 kényszerülhet nyugdíjba vonulni. Ez az intézkedés a Legfelsőbb Bíróság első elnökére is vonatkozik, akinek a lengyel alkotmányban rögzített 6 éves megbízatása idő előtt megszűnne.

Az új törvény szerint a leszállított nyugdíjkorhatár által érintett jelenlegi bírák a köztársasági elnöktől kérhetik mandátumuk meghosszabbítását, amely három éves időszakra történhet. A mandátum egyszer újítható meg. A köztársasági elnök határozatára vonatkozóan nincsenek megállapított kritériumok, és a kérelem elutasítása esetén nincs mód jogorvoslatra. A Bizottság szerint a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanáccsal történő egyeztetés bevezetése – szemben a lengyel hatóságok érvelésével – nem jelent hatékony biztosítékot. A Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács véleménye nem kötelező és homályos kritériumokon alapul. Ezenfelül a 2017. december 8-i reformot követően a Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács jelenleg a lengyel parlament által kinevezett bíró-tagokból áll, ami sérti az igazságügyi függetlenségre vonatkozó európai normákat.

A Bizottság alaposan elemezte a lengyel hatóságoknak a Legfelsőbb Bíróságról szóló törvényre vonatkozó, 2018. július 2-én küldött felszólító levelére adott válaszát. A lengyel hatóságok válasza nem oszlatja el a Bizottság jogi aggályait.

A Bizottság fenntartja azt a véleményét, miszerint a Legfelsőbb Bíróságról szóló lengyel törvény nem összeegyeztethető az uniós joggal, mivel aláássa a bírói kar függetlenségének, ezen belül a bírák elmozdíthatatlanságának elvét, és ezért Lengyelország nem tesz eleget az Európai Unióról szóló szerződés 19. cikkének (1) bekezdés szerinti, az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkével összefüggésben értelmezett kötelezettségeinek.

A Bizottság ezért áttért a kötelezettségszegési eljárás következő szakaszára. A lengyel hatóságoknak mostantól egy hónap áll rendelkezésre arra, hogy meghozzák az ezen indokolással ellátott véleménynek való megfeleléshez szükséges intézkedéseket. Ha a lengyel hatóságok nem hoznak megfelelő intézkedéseket, a Bizottság úgy határozhat, hogy az Európai Unió Bírósága elé terjeszti az ügyet.

Háttér

A jogállamiság az Európai Unió alapját képező egyik közös érték, amelyet az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke rögzít. A Szerződések értelmében az Európai Bizottság az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal együtt felelős a jogállamiság mint az EU egyik alapvető értéke tiszteletben tartásának garantálásáért, és annak biztosításáért, hogy az uniós jogot, értékeket és elveket tiszteletben tartsák.

A lengyelországi események arra késztették az Európai Bizottságot, hogy 2016 januárjában párbeszédet kezdeményezzen a lengyel kormánnyal a jogállamisági keret alapján. Az egész eljárás a Bizottság és az érintett tagállam közötti folyamatos párbeszéden alapul. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

A Bizottság 2017. július 29-én a rendes bíróságokról szóló lengyel törvényre vonatkozó kötelezettségszegési eljárást indított, amely ugyancsak a törvény nyugdíjba vonulásra vonatkozó rendelkezésein és azoknak a bírói kar függetlenségére gyakorolt hatásán alapult. A Bizottság 2017. december 20-án a Bíróság elé terjesztette ezt az ügyet. Az ügy jelenleg folyamatban van a Bíróság előtt.

Mivel a jogállamisági keret útján nem sikerült előrelépést tenni, a Bizottság 2017. december 20-án első alkalommal megindította a 7. cikk (1) bekezdés szerinti eljárást, és előterjesztette a jogállamiság Lengyelország általi megsértésével kapcsolatos egyértelmű veszély megállapításáról szóló, indokolással ellátott tanácsi határozati javaslatot. Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Tanács tagjainak négyötödös többségével megállapíthatja, hogy fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy egy tagállam súlyosan megsérti az EUSZ 2. cikkében hivatkozott értékeket.

Az Általános Ügyek Tanácsa a 7. cikk (1) bekezdése szerinti eljárás keretében június 26-án a lengyelországi jogállamiságra vonatkozó meghallgatást tartott, amelyen a lengyel hatóságok nem jeleztek olyan tervezett intézkedéseket, amelyek a Bizottság fennmaradó aggályainak eloszlatására irányulnának. Figyelembe véve ezt a tényt, valamint azt, hogy a Lengyelországgal folytatott jogállamisági párbeszéd keretében nem sikerült előrelépést elérni ebben a kérdésben, a biztosi testület 2018. június 27-én úgy határozott, hogy Juncker elnökkel egyetértésben felhatalmazza Frans Timmermans alelnököt e kötelezettségszegési eljárás megindítására. A Bizottság 2018. július 2-án felszólító levél megküldéséről határozott, melyben egyértelműen megfogalmazta jogi aggályait. A felszólító levélre a lengyel hatóságok 2018. augusztus 2-án válaszoltak.

Ez a kötelezettségszegési eljárás nem állítja le a Lengyelországgal a folyamatban lévő jogállamisági párbeszédet, ami továbbra is a Bizottság előnyben részesített módszere a lengyelországi jogállamiságot érintő rendszerszintű fenyegetés megoldására.