Az Állam- és Jogtudomány című folyóirat Szerkesztősége ezennel felhívást intéz a jogtudomány művelőihez tanulmányok és recenziók megjelentetésére. A folyóirat hazánkban egyedülálló lehetőséget biztosít a jogtudományi alapkutatások hosszabb – akár két ív – terjedelmű, maradandó értékű résztanulmányainak közlésére.

Az évente négy lapszámot megjelentető orgánum az akadémiai doktori eljárás szempontjából a magyar folyóiratok számára meghatározott legjobb minősítéssel rendelkezik. A lap Szerkesztőbizottságának tagjai hazánk jogász akadémikusai és a jogi karok dékánjai.

A Szerkesztőség minden közlésre benyújtott kéziratról beszerzi két lektor véleményét, melynek során az anonimitást mindkét irányban érvényesíti, azaz – számos rangos külföldi példához hasonlóan – a lektorok és a szerzők számára egymás személyazonossága kölcsönösen titokban marad. A Szerkesztőség a kézirat befogadásáról vagy elutasításáról, valamint a lektori véleményekről (anonimizált formában) tájékoztatást ad a szerzőknek.

A kéziratok beküldésekor meg kell adni a feltüntetni kívánt tudományos fokozatot, munkahelyi beosztást, munkahelyet és annak címét, valamint a szerző e-mail címét.

A tanulmányrovatban megjelentetni kívánt kézirat terjedelme minimum egy szerzői ív (40 ezer leütés), maximum két szerzői ív (80 ezer leütés). A tanulmányok kéziratához mellékelni kell egy maximum 2500 leütés terjedelmű magyar nyelvű rezümét.

A recenzió rovatba szánt kéziratok terjedelme minimum negyed szerzői ív (1 ezer leütés), maximum egy szerzői ív (40 ezer leütés). A folyóiratban megjelenő recenziók – a szerkesztőségi irányelvek szerint – röviden ismertetik a mű felépítését és főbb téziseit, elhelyezik azt a szakirodalom kontextusában, ut alnak annak újításaira a meglévő írásokhoz képest, valamint – az erényekre és a hiányosságokra egyaránt rámutatva – értékelik a művet, és továbbgondolják a szerző megállapításait.

A kéziratoknak (és az azokban szereplő jogszabályi és jogirodalmi hivatkozásoknak) meg kell felelniük azoknak a formai követelményeknek, amelyeket a folyóirat internetes felületén (http://jog.tk.mta.hu/ajt) közzétett útmutató tartalmaz. A recenziók a tanulmányokra irányadó hivatkozási mintát követik, azzal az eltéréssel, hogy az ismertetett mű oldalszámai a főszövegben jelenítendők meg, a következő minta szerint: (28.o.).

A kézirat megküldésével egyidejűleg a szerzőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a cikk (magyar nyelven) más orgánumnál még nem jelent meg, és ilyen célból nem is kerül(t) benyújtásra.

A kétszeresen is anonim lektorálás rendszerére tekintettel kérjük a kéziratokat olyan formátumban is elküldeni, amelyben nem szerepel a szerző neve, intézményi hovatartozása, e-mail címe, valamint az azonosítást lehetővé tévő önhivatkozás (pl. „saját korábbi tanulmányomban lásd…”). A tanulmányokat tartalmazó két dokumentumot (pl. „szerzőneve.doc”, illetve „szerzőneve_anonim.doc) szöveges dokumentum formátumban kell eljuttatni az ajttan@tk.mta.hu, a recenziókat pedig az ajtrec@tk.mta.hu e-mail címre.