Az igazságügyi miniszter 11/2019. (IV. 5.) IM rendeletével a közelmúltban számos büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú rendelet módosult, melyek többnyire a fogvatartottakra és elítéltekre vonatkozó részletszabályokra vonatkozóan hoztak változásokat.

A Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény végrehajtásáról szóló 9/1995. (III.8.) IM rendelet külföldi állampolgár átszállítására vonatkozó rendelkezései több ponton hatályukat vesztették, mely a szabadlábon lévő elítélt átszállítására irányuló kérelem előterjesztése tárgyában irányadó rendelkezéseket érintette. Hatályukat vesztették továbbá a külföldi bíróság által magyar állampolgárságú személlyel szemben kiszabott szabadságvesztésre, szabadságelvonással járó intézkedésre, és átszállítására vonatkozó, valamint az elítélt átadás-átvételére és az átmenő szállításra vonatkozó rendelkezések.

Számos szakaszban módosult, illetve kiegészült a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet. Kiegészültek a lefoglalt bűnjelhez kapcsolódó rendelkezések miszerint a lefoglalt bűnjel definitív körébe tartozik a lefoglalt ingó dolog, a számlapénz, az elektronikus pénz vagy elektronikus adat. A hatályos rendelkezések szerint le nem foglalt bűnjelnek minősül az olyan tárgyi bizonyítási eszköz, amelyet a hatóság a saját segédanyagainak és eszközeinek felhasználásával hozott létre, ha annak lefoglalására nem került sor. Le nem foglalt bűnjel továbbá a vér-, illetve a vizeletminta, továbbá az élő szervezetből származó gént, sejtet vagy szövetet tartalmazó minta is – ha annak lefoglalására nem került sor. A rendelet szerint a bűnjelet – eltérő jogszabályi rendelkezések hiányában – 3 munkanapon belül tárgyletétbe kell helyezni, melyet a hatóság bűnjelkezelője jogosult kezelni. A rendelet kiegészült a bűnjel megismerésére, különösen annak megvizsgálására, és a bűnjelből való mintavétel engedélyezésére irányadó rendelkezésekkel, továbbá a bűnjelkezeléshez, bűnjel megsemmisítéshez szorosan kapcsolódó technikai szabályokkal.

A fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet módosítása számos ponton az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény rendelkezéseihez történő harmonizálása vonatkozásában vált indokolttá. A rendelet a bíróság által elrendelt zár alá vétel végrehajtása, a pénzbüntetés, a vagyonelkobzás, a büntetőügyben kiszabott rendbírság, az elővezetéssel felmerült költség, valamint a bűnügyi költség megfizetése önkéntes teljesítésének elmaradása esetén meg nem fizetett összegek végrehajtása tekintetében egészült ki.

A módosító miniszteri rendelet a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet, az egyes büntetőeljárási cselekményekre és a büntetőeljárásban részt vevő személyekre vonatkozó szabályokról szóló 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet, valamint a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak fegyelmi felelősségéről szóló 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet tekintetében csekély mennyiségű szövegszerű pontosítást és kiegészítést eredményezett.