A 100. életévét betöltő Király Tibort az államfő a büntetőjog-tudomány területén hét évtized alatt elért eredményeiért, szakmai és emberi szempontok szerint is példamutató tevékenységéért, valamint tudományszervezői munkájáért a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetésben részesítette. Az elismerést a köztársasági elnök megbízásából Polt Péter legfőbb ügyésztől a professzor fia és lánya vette át 2020. július 8-án a budapesti Igazságügyi Palotában.

Király Tibor a jogi diploma megszerzése után az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara büntetőjogi és büntető-eljárásjogi tanszékének oktatója lett, később egyetemi tanári kinevezést kapott, majd dékánként dolgozott.

A jogtudomány területén elért eredményei több évtized munkáját tükrözik. A kandidátusi, továbbá doktori fokozat megszerzését követően a Magyar Tudományos Akadémia levelező, illetve rendes tagjai sorába választotta, később megszerezte a professor emeritus címet is.

Király Tibor fia, Király Gábor 2020. július 8-án a budapesti Igazságügyi Palotában átveszi az elismerést a köztársasági elnök megbízásából Polt Péter legfőbb ügyésztől. – Fotó: Legfőbb Ügyészség

Tudományos munkássága felöleli a bűnügyi tudományok szinte valamennyi részterületét, szakirodalmi művei formálták a jogi gondolkodást. Vuchetich MátyásA magyar büntetőjog rendszere című, 1819-ben, latin nyelven megjelent tanulmányt magyar nyelvre fordította, amely jogtörténeti, műfordítási és jogirodalmi szempontból is jelentős alkotás.

Az akadémikus tudományos közéleti tevékenységet is folytatott, több hazai és nemzetközi szervezet, valamint testület (Magyar Kriminológiai Társaság, Nemzetközi Büntetőjogi Társaság, Magyar Jogászegylet) munkájában vett részt, szorgalmazta a felsőoktatás megújítását, meghatározó szerepet vállalt a Károli Gáspár Református Egyetem alapításában.

Király Tibor lánya, Király Júlia 2020. július 8-án a budapesti Igazságügyi Palotában átveszi az elismerést a köztársasági elnök megbízásából Polt Péter legfőbb ügyésztől. – Fotó: Legfőbb Ügyészség

Szerepet vállalt a jogalkotásban, számos – büntetőjogi témájú – jogszabály előkészítésében működött közre.

A professzor oktatói, tudományszervezői és kutatói tevékenységét számos díj, kitüntetés és elismerés igazolja. Munkáját Akadémiai, Apáczai Csere János, Széchenyi, Szentgyörgyi Albert, Bethlen Gábor díjjal ismerték el, továbbá a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztje kitüntetésben, az ELTE Doctor Honoris Causa címében, illetőleg Akadémiai Aranyéremben is részesült.

Király Tibor munkássága szoros összefüggésben van az ügyészség tevékenységével. Polt Péter legfőbb ügyész 2017. június 10-én az ügyészi szervezettel kialakított kiváló szakmai és tudományos együttműködése elismeréséül az akadémikus  részére  Pro Cooperatione Emlékérmet adományozott.

Király Tibor Széchenyi-díjas magyar jogtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a büntetőeljárás-jog és annak története neves kutatója. Példamutatása, szakmai elkötelezettsége több jogászgeneráció számára jelent mintát. – Fotó: wikipedia

Király Tibor több évtizedes tudományos, közéleti, jogalkotási és oktatási munkássága során elért eredményei elévülhetetlenek, példamutatása, szakmai elkötelezettsége több jogászgeneráció számára jelent mintát.