Az Alkotmánybíróság IV/1385/2019. számú döntésében megállapította, hogy a Fővárosi Törvényszék hitelszerződés felmondása tárgyában hozott ítélete sérti az indítványozó tisztességes eljáráshoz való jogát, így a támadott ítéletet megsemmisítette.

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Fővárosi Törvényszék hitelszerződés felmondása tárgyában hozott ítéletét.

Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó 2008-ban devizaalapú hitelszerződést kötött egy személygépkocsi vásárlására. 2014-ben a hitelező a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondta, amelynek következtében a teljes, még fennálló tartozás azonnali hatállyal esedékessé vált, amelyet az indítványozó felszólítás ellenére sem fizetett meg. A hitelintézet keresete alapján indult perben a bíróság a tőke és kamatai megfizetésére kötelezte az indítványozót, amely döntést a másodfokon eljáró bíróság is helybenhagyta.

Az indítványozó a bírósági eljárásban és az alkotmányjogi panaszában is arra hivatkozott, hogy a vonatkozó és hivatkozott törvényi rendelkezések következtében a szerződés felmondásakor a hitelintézet felé nem állt fenn hátralékos tartozása, hanem éppenhogy túlfizetésben volt.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az ügyben választ kívánó lényeges kérdésekre az ítéletek indokolása nem adott érdemi választ, és a hitelszerződés felmondásának a jogszerűségét sem indokolta meg érdemben. Ezért az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kifogásolt ítéletek sértik az indítványozó tisztességes eljáráshoz való jogát, így a támadott ítéletet megsemmisítette.