MAGYAR KÖZLÖNY
2021. évi 222. szám
2021. december 6.

682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet
A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről

683/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet
A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

1878/2021. (XII. 6.) Korm. határozat
A Nemzeti Bûnmegelõzési Stratégia 2022–2023. évekre vonatkozó intézkedési tervérõl

1879/2021. (XII. 6.) Korm. határozat
Egyes építésügyet érintŐ feladatokról

4/2021. (XII. 6.) EMMI határozat
A vizsgálati gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatokra vonatkozó, jogharmonizációs célú törvénymódosítások hatálybalépéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2021. évi 221. szám
2021. december 3.

674/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet
A sportorvosi engedélyek érvényességének a veszélyhelyzet idejére történõ meghosszabbításáról

675/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló egyes rendelkezések eltérő alkalmazásáról

676/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet
A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

677/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet
A hitelszerződésből eredõ kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításával összefüggõ lebonyolítói feladatok ellátásáról szóló 343/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról

678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet
A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet
Egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

680/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

681/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

23/2021. (XII. 3.) NVTNM rendelet
Állami tulajdonú befektetési jegyek tulajdonosi joggyakorlójának kijelölésérõl, valamint az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelölésérõl szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

606/2021. (XII. 3.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről

607/2021. (XII. 3.) KE határozat
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének kinevezéséről

608/2021. (XII. 3.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról

609/2021. (XII. 3.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról

610/2021. (XII. 3.) KE határozat
A bírósági ülnökök soron kívüli választása idõpontjának kitűzéséről

1868/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
A Fiatalokért Központ kialakításához szükséges intézkedésekrõl

1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
Egyes 5000 fõ feletti lakosságszámú településeket érintõ beruházások támogatásáról

1870/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
A szociális szakosított ellátásokhoz és gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

1871/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti elõirányzat-átcsoportosításról, valamint többletforrás biztosításáról

1872/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási programok elõirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérõ intézkedésrõl, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

1873/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
A Békés Megyei Központi Kórház kiszolgáló infrastruktúrájának rekonstrukcióját, valamint többirányú hasznosítását célzó beruházás elõkészítési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról

1874/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
A Színházi Olimpia 2023. évi magyarországi megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

1875/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
Gyõr elõvárosi közlekedés fejlesztése, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése elektromos autóbuszok beszerzésével Gyõrben és gazdasági övezetében megnevezésû projektek elõkészítésének támogatásáról és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

1876/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0. és KEHOP-1.4.0. azonosító jelû felhívás keretében új projektek nevesítésérõl, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

1877/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2021. évi 220. szám
2021. december 2.

669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet
A pedagógusok elõmeneteli rendszerérõl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történõ eltérõ alkalmazásáról

671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet
Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történõ eltérõ alkalmazásáról

672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet
Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól

673/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási idõszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

15/2021. (XII. 2.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat
A Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról

1863/2021. (XII. 2.) Korm. határozat
A Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggõ további kormányzati intézkedésekrõl

1864/2021. (XII. 2.) Korm. határozat
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházással összefüggõ további kormányzati intézkedésekrõl

1865/2021. (XII. 2.) Korm. határozat
A Makovecz Imre-életmû gondozásának folytatásával összefüggõ további intézkedésekrõl szóló 1815/2019. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról

1866/2021. (XII. 2.) Korm. határozat
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ zártkörûen mûködő Részvénytársaság Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított egyes infrastruktúra-fejlesztési projektjeinek zárásához szükséges, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében megvalósított projektjei zárását követõen szükséges források biztosításáról szóló támogatási szerzõdés módosításáról

1867/2021. (XII. 2.) Korm. határozat
A 2014-2020-as programokra vonatkozó maximális kötelezettségvállalási szint 2021. szeptemberi felülvizsgálatáról

84/2021. (XII. 2.) ME határozat
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának felmentéséről és új tagok megbízásáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2021. évi 219. szám
2021. december 2.

1861/2021. (XII. 2.) Korm. határozat
Az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelõ Kútvölgyi Tömb toronyépület belsõ felújításával kapcsolatos egyes döntések meghozataláról

MAGYAR KÖZLÖNY
2021. évi 218. szám
2021. december 1.

663/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szociális ágazatban foglalkoztatottak béremelésével összefüggõ módosításáról

664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekrõl

665/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet
Az egészségügyi ágazati elõmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkakörök bõvítésérõl

666/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet
A katonai egészségügyi államigazgatási szerv, valamint a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelõs miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl szóló 20/2018. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

667/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet
A Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

668/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet
A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítésérõl szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

45/2021. (XII. 1.) AM rendelet
A növényvédelmi tevékenységrõl szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról

16/2021. (XII. 1.) IM rendelet
A közjegyzõi díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet módosításáról

1008/2021. (XII. 1.) AB Tü. határozat
Az Alkotmánybíróság ügyrendjérõl szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat módosításáról

30/2021. (XII. 1.) AB határozat
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30. § (5) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítésérõl

31/2021. (XII. 1.) AB határozat
A kábítószer fogalmának a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 18. pont a)-b) alpontjaiban való szabályozásával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

1852/2021. (XII. 1.) Korm. határozat
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet címrendi kiegészítésérõl

1853/2021. (XII. 1.) Korm. határozat
A székesfehérvári oktatásfejlesztés érdekében szükséges további támogatás biztosításáról, valamint a Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttmûködési megállapodás végrehajtásával összefüggõ feladatokról szóló 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat módosításáról

1854/2021. (XII. 1.) Korm. határozat
A KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosító számú (Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója című) projekt támogatásának növelésérõl, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

1855/2021. (XII. 1.) Korm. határozat
Az RSZTOP-2.1.2-21-2021-00001 azonosító számú (Hátrányos helyzetben élõ óvodáskorú gyermekek támogatása az RSZTOP keretében című) kiemelt projekt összköltségének növelésérõl, valamint a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról

1856/2021. (XII. 1.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növelésérõl, valamint a TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00005 azonosító számú projekt belsõ költségátcsoportosításáról

1857/2021. (XII. 1.) Korm. határozat
Egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történõ benyújtásához való hozzájárulásról

1858/2021. (XII. 1.) Korm. határozat
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

1859/2021. (XII. 1.) Korm. határozat
A 2021-2027 programozási idõszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások kihelyezését végző pénzügyi közvetítők kiválasztását szolgáló nyílt közbeszerzési eljárás kiírásához szükséges döntésekről és a kihelyezhetõ forrásokról

1860/2021. (XII. 1.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

83/2021. (XII. 1.) ME határozat
A nemzetközi szerződések alapján mûködő Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjának felmentéséről és új tagok kinevezéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2021. évi 217. szám
2021. november 30.

646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsõdében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról

647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról

648/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésével összefüggő kormányrendeleti szabályokról

649/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzettel összefüggõ átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

650/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekrõl

651/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
Az alkalmi munka éves idõtartamának eltérõ veszélyhelyzeti szabályairól

652/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
Az egészségügyi irányítás egyes veszélyhelyzeti szabályairól, továbbá a honvédelemért felelõs miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjérõl szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

654/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítõ szervezetek mûködésére vonatkozó eltérõ rendelkezések újbóli bevezetésérõl szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérõ alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

655/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

656/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
Az Európa Kulturális Fõvárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fõvárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

657/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási idõszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021-2027 programozási idõszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjérõl szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról

658/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjérõl szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó, fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

659/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

660/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

661/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
Az emelt szintű könnyûzenei képzési központ létrehozását biztosító beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 705/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelezõ adatszolgáltatásaival összefüggő módosításáról

8/2021. (XI. 30.) MK rendelet
A lovasterápiát és a fogyatékos és a sérült személynek nyújtott lovas szolgáltatásokat végzõ személyek képzéséről és vizsgakövetelményeirõl

39/2021. (XI. 30.) KKM rendelet
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Maldív Köztársasággal összefüggõ módosításáról

32/2021. (XI. 30.) OGY határozat
Országos népszavazás elrendeléséről

1828/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Víziközmű-közszolgáltatási Stratégia feljogosító feltételeinek teljesüléséhez szükséges intézkedésekről

1829/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
Az Európa Kulturális Fõvárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási programok elõirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésrõl, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről

1831/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Kubai Köztársaság részére történő egészségügyi védőeszközök biztosításáról

1832/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Tádzsik Köztársaság részére történõ COVID-19 vakcina adományozásáról

1833/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
Az egyes egyházi fenntartású egészségügyi intézmények működésének támogatásáról

1834/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Magyar Állami Operaház új Mûhelyháza, valamint az emelt szintû könnyûzenei képzési központ beruházásához kapcsolódó közlekedési csomópontok kialakítása, valamint útépítési feladatok megvalósításához szükséges intézkedésekrõl

1835/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A kiemelt társadalmi igények részeként megvalósuló Pest és Tolna megyei fejlesztések támogatásáról

1836/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttmûködési megállapodás végrehajtásával összefüggõ feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról

1837/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében megvalósuló, győri Spartacus csónakház helyreállítása és környezetének fejlesztése elõkészítésének érdekében szükséges támogatás biztosításáról

1838/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén fekvõ, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

1839/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola jogos társadalmi igényként támogatott infrastrukturális fejlesztésének megvalósításáról

1840/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zenemûvészeti Szakgimnázium új épületben történõ elhelyezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekrõl szóló 1620/2020. (X. 1.) Korm. határozat módosításáról

1841/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00094 azonosító számú (Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Tiszaburán ERFA címû) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történõ átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történõ hozzájárulásról

1842/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
Az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 azonosító számú (A Debreceni Egyetem felsõoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai képzés megújítása érdekében címû) projekt támogatásának növelésérõl, valamint az Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

1843/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.6-16-2017-00003 azonosító számú (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei EGYMI épületeinek infrastrukturális fejlesztése címû) projekt támogatásának növelésérõl

1844/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

1845/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.9-17-2018-00028 azonosító számú (Zempléni és Abaúji várak fejlesztése című) projekt támogatásának növeléséről

1846/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
Az IKOP-3.2.0-15-2016-00013 azonosító számú (Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltõállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása címû) projekt támogatásának növelésérõl és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

1847/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
Egyes Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz tartozó projektek támogatása növelésének jóváhagyásáról és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

1848/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A KEHOP-3.1.5-21-2021-00002 azonosító számon benyújtott, Térségi hulladék szemléletformálási és innovációs mintaprojekt megnevezésû támogatási kérelemhez szükséges forrás biztosításáról

1849/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

1850/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

1851/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

82/2021. (XI. 30.) ME határozat
A Kereskedelmi Világszervezet miniszteri konferenciáin történõ részvételrõl

MAGYAR KÖZLÖNY
2021. évi 216. szám
2021. november 29.

13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet
Az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartását és mûködtetését végző gazdasági társaság kijelöléséről

22/2021. (XI. 29.) NVTNM rendelet
A Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megilletõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelölésérõl szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

43/2021. (XI. 29.) AM rendelet
Egyes mezõgazdasági tárgyú rendeletek módosításáról

44/2021. (XI. 29.) AM rendelet
A fipronillal szennyezett állatgyógyászati készítmények felhasználása miatt kárt szenvedett méhészek támogatásának részletes szabályairól

23/2021. (XI. 29.) HM rendelet
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

15/2021. (XI. 29.) IM rendelet
Egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról

38/2021. (XI. 29.) KKM rendelet
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Egyiptomi Arab Köztársasággal összefüggõ módosításáról

592/2021. (XI. 29.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

593/2021. (XI. 29.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

594/2021. (XI. 29.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

595/2021. (XI. 29.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

596/2021. (XI. 29.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati jogviszonya megszűnésének megállapításáról

597/2021. (XI. 29.) KE határozat
Bírói felmentésrõl

598/2021. (XI. 29.) KE határozat
Bírói felmentésről

599/2021. (XI. 29.) KE határozat
Bírói felmentésről

600/2021. (XI. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről

601/2021. (XI. 29.) KE határozat
Bírói kinevezésről

602/2021. (XI. 29.) KE határozat
Az 510/2018. (XI. 28.) KE határozattal módosított 523/2015. (XII. 7.) KE határozat módosításáról

603/2021. (XI. 29.) KE határozat
Katonai bírói felmentésről

604/2021. (XI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történõ megszüntetéséről

605/2021. (XI. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történõ megszüntetéséről