A Pest Megyei Főügyészség a fogyasztók jogainak védelme érdekében egy Magyarországon működő bank fogyasztókkal való szerződések megkötése végett alkalmazott általános szerződési feltételeit vizsgálta meg, és több tisztességtelen szerződési kikötést talált. Az ügyészség pert indított a tisztességtelen feltételek érvénytelenségének megállapítása iránt.

Az ügyészi kereset alapján indult perben hozott jogerős bírósági ítélet megállapította, hogy

tisztességtelen az olyan kikötés, amely alapján a bank olyan kötelezettség elmulasztása esetén, amelynek nincsenek komoly következményei, drasztikus és szükségtelen jogkövetkezményekkel élhet, így felmondhatja azonnali hatállyal a szerződést (például a munkabér folyószámlára utalásának elmulasztása, egyéb szerződéses kötelezettségek megsértése).

Az ügyészi kereset szerint több olyan kikötés is volt a szerződési feltételekben, amelyek úgy jogosították fel a bankot a szerződés egyoldalú módosítására, hogy a fogyasztó a szerződés megkötésekor nem láthatta előre, hogy milyen feltételek esetén, és milyen mértékben kerülhet sor további terhek rá történő áthárítására. A bíróság szerint ezek a kikötések súlyosan megbontották a fogyasztók hátrányára a jogok és kötelezettségek egyensúlyát, ezért ezek érvénytelenségét is megállapította.

A bíróság tisztességtelennek ítélete meg, ezért érvénytelennek nyilvánította azt a feltételt is, amely alapján a bank által postai úton megküldött iratokat a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek kellett tekinteni olyan esetekben is, ha a fogyasztón kívül álló okból nem kerülhettek kézbesítésre.

A banki általános szerződési feltételekben ki volt kötve, hogy az ügyfél és a bank közötti bármely vitás kérdés eldöntésére indult peres eljárás lefolytatására a Budapesti XVIII. XIX. Kerületi Bíróság, és a Kecskeméti Törvényszék illetékes. A bírósági ítélet szerint ezek a kikötések jogszabályba ütköznek, és egyben tisztességtelenek, mert korlátozzák a fogyasztó igényérvényesítési jogát, ugyanis egy kizárólagosan illetékes bíróság előtt való megjelenés időben és költségben jelentős és aránytalan teherrel járhat, amely visszatartó hatása révén arra indíthatja a fogyasztót, hogy lemondjon a bírósághoz fordulás lehetőségéről vagy a bírósági jogvédelem lehetőségéről.

A Pest Megyei Főügyészség keresete nyomán indult ügyben a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla – amely előtt már a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség képviselte az ügyészi álláspontot – jogerős döntésével az említett szerződési feltételek érvénytelenségét minden fogyasztó által kötött szerződésre kiterjedő hatállyal megállapította.

A bíróság kötelezte a bankot, hogy az ítéletről közleményt tegyen közzé a saját honlapján három hónapra. A közlemény az alábbi linken, a  keresztül érhető el: https://www.oberbank.hu/