MAGYAR KÖZLÖNY
2023. évi 80. szám
2023. június 1.

2023. évi XXVI. törvény
Az igazgatási szünetről

2023. évi XXVII. törvény
Egyes törvényeknek a köztársasági elnök jogállásával összefüggő módosításáról

2023. évi XXVIII. törvény
A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2023. évi XXIX. törvény
A közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2023. évi XXX. törvény
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról

211/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
Belügyi tárgyú veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről

212/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

213/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény egy rendelkezésétől való eltérésről

214/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
A Felzárkózó települések program keretében tervezett energetikai projektek megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

215/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek módosításáról

216/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
A közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

217/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet, valamint a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról

218/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

219/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

220/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

1208/2023. (VI. 1.) Korm. határozat
A családoknak nyújtandó állami szolgáltatások biztosításaként egyes állami szakrendszerek továbbfejlesztéséről

1209/2023. (VI. 1.) Korm. határozat
Új munkahelyteremtő támogatási program indításáról

1210/2023. (VI. 1.) Korm. határozat
Fejezetek közötti, továbbá a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból és a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

1211/2023. (VI. 1.) Korm. határozat
Regionális repülőterek fejlesztésének lehetőségeiről

1212/2023. (VI. 1.) Korm. határozat
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében COVID–19 kimutatására és kezelésére alkalmazott eszközöket és anyagokat támogató projektekre vonatkozó előzetes állásfoglalásról

1213/2023. (VI. 1.) Korm. határozat
Az Ács ipari-innovációs terület kialakításának támogatásáról és az ehhez szükséges intézkedésekről

1214/2023. (VI. 1.) Korm. határozat
Az Ács város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

1215/2023. (VI. 1.) Korm. határozat
Egercsehi község közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

51/2023. (VI. 1.) ME határozat
A Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

52/2023. (VI. 1.) ME határozat
A Nemzeti Tudománypolitikai Tanács társelnökének és tagjainak kinevezéséről

1/2023. (VI. 1.) IM határozat
Az Országos Bírói Tanácsot önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervvé nyilvánító törvényi rendelkezés hatálybalépésének időpontjáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2023. évi 81. szám
2023. június 2.

2023. évi XXXI. törvény
Igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

2023. évi XXXII. törvény
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról

2023. évi XXXIII. törvény
A szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó törvénymódosításokról

2023. évi XXXIV. törvény
A szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények módosításáról

221/2023. (VI. 2.) Korm. rendelet
A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

222/2023. (VI. 2.) Korm. rendelet
A vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól szóló 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

3/2023. (VI. 2.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2023. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

8/2023. (VI. 2.) EM rendelet
A hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról

10/2023. (VI. 2.) ÉKM rendelet
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

8/2023. (VI. 2.) GFM rendelet
A jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016. (I. 7.) NGM rendelet módosításáról

1216/2023. (VI. 2.) Korm. határozat
A kistelepüléseken működő gyógyszertárak támogatását érintő intézkedésekről

53/2023. (VI. 2.) ME határozat
A Központi Statisztikai Hivatal elnöke megbízatása megszűnésének megállapításáról és a Központi Statisztikai Hivatal elnökének kinevezéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2023. évi 82. szám
2023. június 5.

24/2023. (VI. 5.) MNB rendelet
A Neumann János rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

24/2023. (VI. 5.) AM rendelet
Az Imrehegy-kiskunhalasi homokbuckák természetvédelmi terület létesítéséről

9/2023. (VI. 5.) GFM rendelet
A gazdaságfejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről

11/2023. (VI. 5.) HM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet új jogcímcsoport-felhasználási szabályainak megállapításával összefüggő módosításáról

1217/2023. (VI. 5.) Korm. határozat
A Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról szóló 1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat módosításáról

1218/2023. (VI. 5.) Korm. határozat
A növényi genetikai erőforrások biztonságos megőrzése céljából a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ tápiószelei új génbanki épületének kialakításához szükséges forrás biztosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2023. évi 83. szám
2023. június 6.

223/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet
Vasúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

224/2023. (VI. 6.) Korm. rendelet
Az Ukrajnából származó egyes mezőgazdasági termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet módosításáról

5/2023. (VI. 6.) AB határozat
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 39. § (1) bekezdésének az „a szülőnek az ellátásra való jogosultságát a gyermekre tekintettel korábban már megállapították, de” fordulata alaptörvény-ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről, valamint alkalmazásának kizárásáról

6/2023. (VI. 6.) AB határozat
A bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 38/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet 6. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, továbbá a bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 16/2022. (VI. 30.) IM rendelet 2022. július 1-je és 2022. szeptember 30. napja között hatályban volt 6. §-a, valamint 8. §-ának az ” , azzal, hogy a 6. §-t a hatálybalépése napján fennálló állandó helyettesítések esetén is alkalmazni kell” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és alkalmazásának kizárásáról

7/2023. (VI. 6.) AB határozat
Somogytúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2015. (V. 6.) önkormányzati rendelete 5. §-a alaptörvény-ellenességének megállapításáról, megsemmisítéséről és alkalmazásának kizárásáról

95/2023. (VI. 6.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

96/2023. (VI. 6.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

1219/2023. (VI. 6.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosító számú, „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című kiemelt projekt többletforrásairól

54/2023. (VI. 6.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről