A Luxemburgi Bíróság ítélete a Leffler ügyben

2005.11.10. JogiForum.hu

Az Európai Közösségek Bírósága e heti munkarendjének megfelelően 2005. november 8-án a nyilvánosságra hozta a C-443/03 számú, ún. Leffler ügyben hozott ítéletét.

Az Európai Unió Tanácsa által a jogi eljárások hatákonyságának és gyorsaságának növelése érdekében elfogadott 1348/2000/EK rendelet előírásai alapján a címzett megtagadhatja az olyan bírósági iratok átvételét, amelyeket nem az iratot átvevő tagállam nyelvén vagy az iratot áttevő tagállam a címzett által is értett nyelvén állítottak ki. A német Berlin Chemie AG társaság egy holland bírósági idézés átvételét tagadta meg azzal az indokkal, hogy az nem volt németre lefordítva. Az ügyben eljáró holland bíróság azt kérdezte az Európai Bíróságtól, hogy orvosolható-e a nyelvi követelmények megsértése, és amennyiben igen, akkor hogyan, vagy pedig az átvétel megtagadása egyidejűleg a kézbesítés meghiúsulását is jelenti-e.

A Luxemburgi Bíróság mindenekelőtt azt vette figyelembe, hogy ebben az esetben egy hivatalos irat visszautasítása csak az eredeti európai jogforrás egyedi értelmezésének fényében lehetséges és nem a nemzeti jog rendelkezéseinek alapján. Ezekre tekintettel a Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy amennyiben a címzett azon az alapon utasította vissza egy irat átvételét, hogy az nem a címzett tagállamának hivatalos nyelvén érkezett vagy nem olyan nyelven íródott, melyet a címzett ért, akkor a feladó aképpen orvosolhatja a fenti hiányosságot, hogy a fent említett rendeletben lefektetett eljárásnak megfelelően a lehető legrövidebb időn belül eljuttatja a címzetthez az iratnak az adott nyelvre lefordított változatát. Erre tekintettel az átvétel megtagadásáról szerzett értesítés megérkezése után főszabályként egy hónap áll a feladó rendelkezésére, hogy a lefordított változatot elkészítse. Ezt az időtartamot ugyanakkor a tagállam bírósága az eset körülményeire tekintettel módosíthatja.

A Bíróság a fentiek megállapítása után annak kérdését vizsgálta, hogy a fordítás szükségességéről küldött értesítés, valamint a fordítás elkészítésére igénybe vett idő milyen hatással van az eljárási határidőkre. Ezzel kapcsolatban a Bíróság figyelembe vette, hogy a kérelmező jogosan hivatkozhatna az eredeti iratnak a másik félhez történő megérkezésének időpontjára abban az esetben, ha a lefordított irat lehető leghamarabb történő elkészítése és megküldése során megfelelő gondossággal járt el. Ugyanakkor a Bíróság álláspontja szerint a címzett érdekeinek hatékony védelme megkövetelné azt is, hogy számára a hivatalos irat beérkeztének jogkövetkezményei csak a már lefordított változat megérkezésekor álljanak be.

Mindezekre tekintettel a Bíróság arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy amennyiben egy dokumentum visszautasításának alapját a nyelvi hiányosságok képezték és ezáltal az be nem adottnak volt tekintendő, akkor az adott ügyben ítélet csak a fordított változat beérkezése, és a másik oldal álláspontjának az ebben foglaltakra tekintettel történő kidolgozására nyújtott megfelelő idő letelte után hozható.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA