A Gazdasági Versenyhivatal nyilvános vitára bocsátja a lakáscélú jelzághitelezés piacán folytatott ágazati vizsgálat jelentését

2005.11.16. Jogi Fórum / GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a mai napon honlapján (www.gvh.hu) nyilvános vitára bocsátotta a lakáscélú jelzáloghitelezési piacon folytatott ágazati vizsgálatáról készített jelentésének tervezetét, amely 2002. január és 2004. július közötti időszakra vonatkozik, és egyben felhívja az érdekelteket, hogy észrevételeiket tegyék meg írásban a GVH felé.

A versenytörvény felhatalmazza a GVH elnökét, hogy adott ágazat vállalkozásaitól - a piaci folyamatok megismerése és értékelése céljából - határozattal, határidő megjelölésével felvilágosítást kérjen, amennyiben az ármozgások vagy más piaci körülmények versenykorlátozásra vagy a verseny torzulására utalnak. Az ágazati vizsgálat tehát általános tájékozódásra szolgáló eszköz, nem konkrét vállalkozásokkal szemben indul, nem konkrét vállalkozás magatartásának vizsgálatára irányul. Alkalmazása az európai gyakorlatban sem példa nélküli, a Bizottság is alkalmazza.

Az ágazati vizsgálat akkor éri el a célját, ha a versenyhatóság képes alapos, áttekintő képet kialakítani a vizsgált ágazatról, képes közvetlenül megismerni az ármozgásokat és más piaci körülményeket, és mindezek alapján megfelelő döntési helyzetbe kerülhet az adott ágazattal kapcsolatosan szükséges intézkedések szempontjából.

Az ágazati vizsgálat következményeként nem kizárt egy vagy több konkrét vállalkozással szembeni versenyfelügyeleti eljárás indítása sem. Emellett a vizsgálat keretében feltárt tények, információk indokolttá tehetnek szakmai szabályozási vagy más szervek általi intézkedés kezdeményezését a versenyjoggal nem kezelhető vagy a versenytörvény tilalmaiba nem ütköző negatív gyakorlattal kapcsolatban.

A jelentésben megfogalmazottak alapján a GVH versenyfelügyeleti eljárás kezdeményezését jelenleg nem tartja indokoltnak egyik piaci szereplővel szemben sem. Tekintettel azonban a jellemzően nagy összegű lakáshitelek azon tulajdonságára, hogy hosszú távra – akár 20 éven felül is – a kölcsönt nyújtó bankhoz kötik a fogyasztókat, valamint arra, hogy megfelelő időtáv hiányában nem áll rendelkezésre tapasztalat a piaci szereplők viselkedésére vonatkozóan, nem zárható ki, hogy a piaci szereplők későbbi, szerződésben álló fogyasztókkal szembeni magatartása szükségessé tesz újabb versenyhatósági vizsgálatokat, ezért a GVH a továbbiakban is figyelemmel kíséri és elemzi a lakáshitel-piac piaci folyamatait.

A GVH egyúttal felvetéseket kezdeményez a szabályozási kompetenciával rendelkező szervezeteknél, illetve a szakmai felügyeleti hatóságnál alapvetően a versenytörvénnyel nem kezelhető problémák rendezése céljából. A felvetések közé tartozik a fogyasztói tájékoztatás hatékonyabbá tétele, az árukapcsolás megtiltása, a kényszerértékesítés esetére aktuális piaci ár meghatározása, a vételi opció esetére lehetőség biztosítás az adós számára saját vagy közös értékesítésre, a díjstruktúra egyszerűsített, áttekinthetőbb közlése, a szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételek vizsgálata a fogyasztóvédelmi rendelkezésekkel való összhang tekintetében. A GVH szükségesnek tartja a fogyasztóvédelmi civil szervezetek jogkörének, érdekérvényesítő lehetőségeinek bővítését is.

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG