Adatvédelmi szervek tanácskozása Brüsszelben

2005.12.19. Jogi Fórum / BM

Az Europol Adatvédelmi Ellenőrző Testülete (Europol JSB) és a Fellebbezési Bizottság (Appeals Committee), valamint a Schengeni Adatvédelmi Ellenőrző Hatóság (JSA Schengen) 2005. december 12-13-án, Brüsszelben, megtartotta soron következő üléseit. Magyarországot az Europol Adatvédelmi Felügyelő, dr. Laukó Károly képviselte.

Az Europol JSB értekezlete a Testület dokumentumaihoz való hozzáférés rendjének módosításával, illetve az eljárási szabályzat „átláthatósági politikára” vonatkozó részének átdolgozásával kapcsolatos tervezetek megvitatásával kezdődött. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a JSB tevékenységével kapcsolatos dokumentumok egy részét a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni (pl. a weblapon), ez azonban nem veszélyeztetheti sem a JSB, sem az Europol működését.

Az Europol és Ausztrália között kötendő együttműködési megállapodást előkészítő adatvédelmi jelentéssel kapcsolatos megbeszélés során az alábbi együttes vélemény alakult ki:

  1. a megállapodás aláírásához szükséges tárgyalásokat az Europol megkezdheti;
  2. az együttműködési megállapodás hatályát ki kell terjeszteni az ausztrál tagállamokra és a csatolt területekre („Territories”), illetve illetékes hatóságaikra is;
  3. a nem ausztrál állampolgárok adatai védelmi szintjének azonosnak kell lenniük az ausztrál állampolgárokéval;
  4. az együttműködés keretében megvalósuló adatcsere során az adatok kezelése (gyűjtés, tárolás, továbbítás, törlés stb.) az Europol által alkalmazott eljárási rend szerint kell hogy történjen.

A JSB 2007. évi költségvetése tervezetének megvitatása során a résztvevők egyetértettek azzal, hogy a fordításra, tolmácsolásra fordítandó kiadások emelésére van szükség.

A következő napirend keretében az Europol elemzési munkafájljainak (AWF) nyitási utasítására vonatkozó eljárási rend esetleges megváltoztatásával, rugalmasabbá tételével kapcsolatos terv megvitatására került sor. Egyetértés született abban, hogy az Europol tevékenysége feletti adatvédelmi felügyelet szintje a változtatással nem csökkenhet, ugyanakkor biztosítani kell azt is, hogy a határokon átnyúló bűnözés elleni harc kellően gyors és hatékony legyen.

Ezt követően a JSB által tervezett 2006. évi konferencia koncepciójáról és néhány részletkérdéséről (résztvevők köre, létszáma, helyszín, stb.) alakult ki élénk eszmecsere. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a jelenlegi tervezethez érkezett alternatív javaslatok összegyűjtése után a végső változatról a márciusi ülésen hoznak döntést.

Az értekezlet végén az Europol 2006. évi adatvédelmi ellenőrzésének részleteiről (résztvevők, időpont, ellenőrizendő területek), továbbá a harmadik pilléres adatvédelmi ellenőrző testületek jövő évi közös értekezletének részleteiről volt szó.

A JSA Schengen ülése a SIS-II. rendszer jogi hátterére adott különböző adatvédelmi vélemények megbeszélésével kezdődött. A jelenlévők elfogadták azt a javaslatot, mely szerint

  1. a JSA Schengen, az európai adatvédelmi ombudsman és a 29-es Munkacsoport észrevételeit együttes véleménnyé kell formálni, mert több ponton azonosak a kifogások;
  2. a Parlament emberi jogi bizottságával (LIBE) egyeztetni kell a véleményt;
  3. a JSA Schengen tagjainak aktívabb lobbytevékenységet kell folytatniuk a nemzeti parlamenteknél, minisztériumoknál és más illetékes szerveknél.

A JSA Schengen két éves tevékenységéről szóló jelentés tervezetével kapcsolatban az a döntés született, hogy az írásbeli észrevételeket, javaslatok a lehető leghamarabb megküldik a résztvevők, s a végső változatról a következő ülésen szavaznak a tagok.

Ezt követően élénk vita alakult ki egy, az osztrák-francia kapcsolatokat érzékenyen érintő állampolgári beadvány kapcsán a Schengeni Egyezmény 111., 114. és 115. cikkének értelmezésével kapcsolatban. Egyetértés született abban, hogy a konkrét esetből adódó tanulságokat és az együttesen kialakított következtetéseket, értelmezéseket a Titkárság összefoglalja.

A résztvevők döntöttek abban is, hogy 2006-ban a Schengeni Egyezmény 99. cikkének alkalmazásával kapcsolatos vizsgálatot folytatnak, melynek részleteit a márciusi ülésen vitatják meg.

Az értekezlet végén a jelenlévők egyhangúlag Isabel Cruz asszonyt (Portugália) választották meg a JSA Schengen elnökének.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM