Az Európai Bíróság 2005. évi igazságügyi statisztikái

2006.02.13. Jogi Fórum / Európai Közösségek Bírósága

A 2004. évben tapasztalt fejlődés állandósul és folytatódik. A Bíróság munkamódszerei hatékonyságának javítása érdekében elfogadott intézkedések és a bővítés következményeként az új bírák hivatalba lépése 2005-ben is jelentős hatást gyakoroltak a Bíróság és az Elsőfokú Bíróság statisztikáira.

Bíróság

A Bíróság 2005. évre vonatkozó igazságügyi statisztikái mindenekelőtt a folyamatban lévő ügyek hátralékának az előző évihez képest megközelítőleg 12%-os, a két évvel korábbihoz képest 24%-os csökkenésével tűnnek ki. A Bíróság 2005-ben 574 ügyet fejezett be, amely a 2004. december 31-én folyamatban lévő ügyek 68,3%-ának felel meg. Ezzel párhuzamosan a Bíróságra érkezett ügyek száma is csökkent, amely 474 volt szemben a 2004. évi 531-gyel. Az a tény, hogy a Bíróság már a második egymást követő évben több ügyet fejezett be, mint amennyi hozzá érkezett, magyarázatul szolgál a folyamatban lévő ügyek számának csökkenésére, amely ügyek száma 2005. végén 740, 2004. végén 840, 2003. végén pedig 974 volt.

A folyamatban lévő ügyek hátralékának ez a jelentős csökkenése együtt járt az eljárások időtartamának csökkenésével, amely jelenség már 2004-ben is megfigyelhető volt. Az előzetes döntéshozatalra utalás alapján indult eljárások időtartama ismét számottevően csökkent és jelenleg 20,4 hónap, szemben a 2004. évi 23,5 hónappal, illetve a 2003. évi 25,5 hónappal. A közvetlen keresetek és a fellebbezések esetében az ügyek elbírálásának átlagos időtartama hozzávetőleg 21 hónap maradt, míg 2003-ban 24,7 hónap volt a közvetlen keresetek és 28,7 hónap a fellebbezések vonatkozásában.

Ezzel összefüggésben a Bíróság felhasználta a bizonyos ügytípusok elbírálásának felgyorsítását lehetővé tevő, rendelkezésére álló eszközöket. Különösen gyakran élt a főtanácsnok indítványa nélküli döntéshozatal lehetőségével, amennyiben az ügy semmilyen új jogkérdést nem vetett fel. Így a 2005-ben kihirdetett ítéletek hozzávetőleg 35%-át főtanácsnoki indítvány mellőzésével hozták meg, szemben a 2004. évi 30%-kal.

A 2005-ben elért előrelépés egyszerre köszönhető a Bíróság munkamódszerei hatékonyságának javítása érdekében 2004-ben elfogadott intézkedéseknek és a legutóbbi bővítés következményeként az új bírák érkezésének. Mindezek alapján várható, hogy ezen előrelépés az elkövetkező években is folytatódni fog.

Elsőfokú Bíróság

A 2005. évre vonatkozó igazságügyi statisztikák mindenekelőtt az elbírált ügyek számának igen jelentős növekedésére világítanak rá. Az Elsőfokú Bíróság 2005-ben 610 ügyet fejezett be a 2004. évi 361-gyel szemben. Ez az igen jelentős előrelépés azonban viszonylagos, mivel a 2005. évben az Elsőfokú Bíróság 117 ügyet az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékére történt áttételük miatt fejezett be. Mindamellett, ha nem vesszük figyelembe ezen áttételeket, akkor is 493 volt az elbírált ügyek száma, amely a 2004. évhez képest jelentős növekedést (37%-ot) jelent.

Az elbírált ügyek számának e növekedése, amely nagymértékben köszönhető a tíz új bíró 2004. évi érkezésének, együtt járt a 2005. év során nyilvántartásba vett ügyek számának csökkenésével. Ez a szám 469, szemben a 2004. évi 536-tal. Árnyalni kell azonban ezt a csökkenést, amennyiben a 2004. év során a Bíróság több mint húsz ügyet tett át az Elsőfokú Bíróságra azon hatáskörátszállás miatt, amely lehetővé teszi az Elsőfokú Bíróság számára a tagállamok által előterjesztett közvetlen keresetek elbírálását. Az ebben az évben nyilvántartásba vett ügyek száma valójában a 2003. évihez hasonló szintet ér el (azaz 466 ügyet).

Végeredményben a 2005. év viszonylatában a folyamatban lévő ügyek száma 1033, amely az előző évhez viszonyítva 141-gyel kevesebb ügyet (azaz 12%-os csökkenést) jelent.

Habár a 2005. évre vonatkozó igazságügyi statisztikák tehát igen bíztatóak az elbírált ügyek számának tekintetében, az eljárás átlagos időtartama a 2005. év során mégis növekedett, mivel a közszolgálati ügyek (19,2 hónap) és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyek (21,1 hónap) kivételével, annak mértéke 25,6 hónap (szemben a 2004. évi 22,6 hónappal). Ez a növekedés különösen az Elsőfokú Bíróság által 2005-ben befejezett számos nagy terjedelmű ügycsoport jogi és ténybeli bonyolultságával magyarázható.

Mindezek mellett ki kell emelni, hogy a gyorsított eljárás lehetővé tette, hogy 2005-ben számos ügyet hét hónapnál rövidebb idő alatt fejezzenek be.

Közszolgálati Törvényszék

Az elmúlt év statisztikáinak elemzésekor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének megalakítása a 2006. évvel kezdődően jelentősen befolyásolni fogja az Elsőfokú Bíróság előtti ügyek számát és összetételét, lehetővé téve az Elsőfokú Bíróság számára, hogy jobban összpontosítson bizonyos gazdasági jellegű jogvitákra.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA