Elmarasztalná a Bizottság volt tagját a főtanácsnok

2006.02.23. Jogi Fórum / Európai Közösségek Bírósága

Geelhoed főtanácsnok álláspontja szerint Cresson asszonyt alappal vádolja a Bizottság az őt a Bizottság tagjaként terhelő kötelezettségek megszegésével elkövetett jogtalan előnyben részesítéssel

Edith Cresson 1995. január 24-től 1999. szeptember 8-ig a Bizottság tagja volt, amikor is a Bizottság megbízatása az 1999. március 16-i testületi lemondást követően megszűnt. Hivatali ideje alatt a következő ügyek tartoztak tárcájához: tudomány, kutatás és fejlesztés, a Közös Kutatóközpont és humán erőforrások, oktatás, képzés és ifjúság.

A Bizottság azt állítja, hogy Cresson asszony hivatali ideje alatt jogtalan előnyben részesítette két ismerősét, René Bertholet-t és Timm Riedingert. A Cresson asszony lakóhelyéről származó R. Bertholet 66 éves fogorvost Cresson asszony követelésére vették fel az ő személyes tanácsadójának, az ennek meg nem engedettségére vonatkozó figyelmeztetések ellenére. R. Bertholet hivatalosan meghívott tudományos tisztviselői beosztást töltött be 1995. szeptemberétől 1997. végéig. E 28 hónapos időtartam meghaladta a Bizottság által a meghívott tudományos tisztviselők alkalmazására meghatározott 24 hónapos maximumot. T. Riedinger gazdasági joggal foglalkozó ügyvédnek a Bizottság Cresson asszony irányította szolgálatai 1995-ben három szerződési ajánlatot tettek, ezen belül legalább kettőt Cresson asszony kifejezett kérésére. E soha nem teljesített szerződések alapján T. Riedinger részére kifizetés nem történt.

A Bizottság 2003. januárjában eljárást indított Cresson asszony ellen, és kifogásjegyzéket intézett hozzá, melyben a megbízatásához fűződő kötelezettségek szándékos vagy legalábbis súlyosan gondatlan megszegésével vádolta. Cresson asszony válaszát meghallgatva a Bizottság 2004. július 19-én az EK-Szerződés 213. cikke alapján a Bírósághoz fordult.

Ezen eljárással egyidejűleg a belga hatóságok is eljárást indítottak, de 2004. júniusában a Tribunal de première instance de Bruxelles megszüntette azt, akként határozva, hogy a büntetőeljárás folytatására nincsen jogalap.

Mai indítványában Leendert Adrie Geelhoed főtanácsnok megállapítja, hogy az EK-Szerződés 213. cikkének (2) bekezdése alapvető jelentőségű a közösségi intézmények helyes működése szempontjából. A magas beosztású személyeknek nem csupán szakmai hozzáértéssel kell rendelkezniük, hanem feddhetetlen magatartást is kell tanúsítaniuk. A Bizottság tagjainak személyes tulajdonságai, érzékelhető függetlenségük, pártatlanságuk, becsületességük közvetlenül tükröződik a társadalom közösségi intézmények iránti bizalmában, így hatással van a közösségi intézmények hatékonyságára.

A kereset elfogadhatóságát illetően Geelhoed főtanácsnok arra a következtetésre jut, hogy a Bizottság keresete elfogadható. Álláspontja szerint a Bizottság jogosult azt kérni a Bíróságtól, hogy az fossza meg nyugdíjjogosultságától a Bizottság volt tagját hivatali ideje alatt tanúsított magatartása miatt. A belga bíróság büntetőeljárást megszüntető határozata nincs kihatással a 213. cikk szerint a Bizottság által indított és a Bíróság előtt folyamatban lévő eljárásra. Nincsen kihatással a kereset elfogadhatóságára az sem, hogy R. Bertholet részére csak csekély összegeket fizettek ki. A 213. cikk (2) bekezdése nem tartalmaz a Bizottság tagját terhelő kötelezettségek állítólagos megszegése súlyosságának fokára vonatkozó követelményt. Az a lényeges, hogy a kérdéses magatartás alkalmas volt-e a Bizottság tekintélyének és szavahihetőségének csorbítására.

Ezután Geelhoed főtanácsnok a Cresson asszony által különböző alapjogainak a bizottsági eljárásban történt megsértése miatt, illetve az EK 213. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás ellen felhozott kifogások megalapozatlankénti elutasítását javasolja. Különösen azt emeli ki, hogy a 213. cikk (2) bekezdéséhez kapcsolódó eljárási keret hiányában a Bizottság megfontoltan járt el, amikor kifogásjegyzéket állított össze és lehetőséget adott Cresson asszonynak az írásbeli és szóbeli válaszadásra.

A vádak érdemét tekintve Geelhoed főtanácsnok megállapítja, hogy Cresson asszony nem vitatja komolyan a tényállást, és a megkötött megállapodások valóban szokatlanok voltak. Cresson asszony azt állítja ugyan, hogy a közösségi szabályokat betartották, a főtanácsnok viszont hangsúlyozza, hogy a Cresson asszony magatartását jellemző különböző tények arra engednek következtetni, hogy a Bizottság tagjaként arra törekedett, hogy megbízatását barátai részére előnyök – a közösségi költségvetés terhére történő – nyújtására használja. Ezért Geelhoed főtanácsnok arra a következtetésre jut, hogy Cresson asszonyt alappal vádolja a Bizottság az őt a Bizottság tagjaként terhelő kötelezettségek megszegésével elkövetett jogtalan előnyben részesítéssel.

Geelhoed főtanácsnok megállapítja, hogy tekintettel a kötelezettség megszegésére, indokolt a pénzbeli szankció kiszabása. Álláspontja szerint a Cresson asszonnyal szembeni vádak súlyossága ugyan a nyugdíjjogosultság teljes megvonását indokolná, azonban bizonyos tényezők – így különösen Cresson asszony megbízatásának megszűnése és az eljárás megindítása között eltelt idő, Cresson asszony jó hírnevének már bekövetkezett sérelme és a Bizottságra a cselekmény idején jellemző általános ügyintézési kultúra – enyhítő körülményt képeznek. Emiatt Geelhoed főtanácsnok Cresson asszony nyugdíjjogosultsága ötven százalékának megvonását indítványozza a Bíróság ítéletének kihirdetésével kezdődő hatállyal.

(A főtanácsnok indítványa a C-432/04. sz. ügyben)

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA