Az Alkotmánybíróság 2006. május 29-30-ai teljes ülésének napirendje

2006.05.26. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén folytatja az önálló orvosi te­vékenységről szóló 2000. évi II. törvény (az úgynevezett praxistörvény) egészének, valamint a hi­vatkozott részeinek alkotmányosságával kapcsolatos határo­zattervezet tárgyalását.

Megvitatják a háziorvosi működési jog megszerzéséről és visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon és működte­tési jog megszerzésének hitelfeltételeiről szóló 18/2000. (II. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) be­kezdésének harmadik mondata alkotmányosságát megkérdőjelező indítványt.

Napirenden szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 27. § (3) bekezdés második mondatának „külön határo­zatban” szö­vegrészével kapcsolatos határozattervezet.

Határozat készül a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vo­natkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85. § (1) és (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Egy indítványozó a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami káreny­hítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 30. §-a alkotmányosságát kérdőjelezi meg.

Kedden tárgyalják az alkotmánybírák a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 44. § (1) bekezdését, 47. § (1) bekez­dés f) pontját, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltó­ságról szóló 1996. évi XXXI. törvényt módosító 1998. évi XXX. törvény egészét tá­madó indítványt.

Foglalkoznak az Országos Választási Bizottság 39/2005. (XII. 1.) OVB határozata, valamint 43/2005. (XII. 1.) OVB határozata ellen benyújtott kifogásokkal.

Egy indítvány vitatja a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 371. §-ának és 374. §-ának az alkotmányosságát.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG