Az Alkotmánybíróság 2007. március 5-6-i teljes ülésének napirendje

2007.03. 2. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság folytatja a Fidesz és a KDNP népszavazási kezdeményezé­sével kapcsolatos OVB határozatok elleni kifogások tárgyalását. Hétfőn harmad­szor tűzik napirendre a vizitdíjat érintő kérdést. Az alkotmánybírák kedden tár­gyalják az ingyensör mérésére vonatkozó népszavazási kezdeményezést.

Határozat készül a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdése, továbbá a fegyverekről és a lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek alkotmányosságával összefüggésben.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában is készült határozattervezet. Az Országgyűlés a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 149. §-ában meghatározott házkutatással, a 151-152. §-aiban meghatározott lefogla­lással, valamint a nyomozási bíró egyes határozatai elleni jogorvoslatot kizáró 215. § (4) bekezdésével összefüggésben nem alkotta meg a magántitok és a személyes ada­tok védelméhez való jog védelmének garanciáit.

Egy indítvány a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 74. § (4) bekezdése első mondatának „azért” és „mert az igazgatóság” szövegrészei, valamint ugyanezen bekezdés a), b) és c) pontja, továbbá utolsó mondata alkotmányosságát támadta meg.

Napirenden lesz a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 255. § (2) bekezdé­sének a zárt iratként kezelendő tanácskozási jegyzőkönyvbe történő, az ügyészt be­tekintésre feljogosító szövegrészei alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

A testület elé kerül a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 281. § (6) bekez­dése második mondatának alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány.

Harmadszor lesz szó a teljes ülésen az Országos Választási Bizottság 568/2006. (XI. 21.) OVB határo­zata elleni kifogásról. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Ezt a határozatot is a Fidesz és a KDNP támadta meg. Az íven a követ­kező kérdés szerepel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátá­sért, és a járóbeteg-szakellátásért továbbra se kelljen vizitdíjat fizetni?”

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt vizsgálja, hogy az Országgyűlés nem alkotta meg az Alkotmány 70/K. §-án alapuló bírósági eljárás részletes szabályait.

Egy indítványozó a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tör­vény 769/C. § (1) bekezdésének alkotmányosságát támadta meg.

Megtárgyalják a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 138. §-a (3) bekezdésében szereplő „az Országgyűlés épületének kijelölt helyéről” szövegrésze alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Kedden kerül a testület elé a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 48. §-a alkotmá­nyossá­gát támadó indítvány.

Szó lesz a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. tör­vény 30. § (4) és (5) bekezdése alkotmányosságát elemző hatá­rozattervezetről.

Megvitatják a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2006. december 31. napjáig hatályban volt 2. § (2) bekezdése alkotmányosságát megkérdőjelező indít­ványt.

Először tűzik napirendre az alkotmánybírák az Országos Választási Bizottság 573/2006. (X. 22.) OVB határozata elleni kifogás vizsgálata tárgyában készült határo­zattervezet. Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az íven a követ­kező kérdés szerepel: „Egyetért-e ön azzal, hogy vendéglátó üzletek vendégeinek a sörért ne kelljen fizetniük?”

Napirenden lesz még az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonlap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szól 1996. évi LXXXV. törvény 31. § (1) bekezdés f) pontja, valamint e rendelkezésnek a Fővárosi Bíróság 1. K. 34160/2004/5. sz. határozata alkotmányellenességének vizsgálata tár­gyában készült határozattervezet is.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG