Az Alkotmánybíróság 2008. április 7-8 -i teljes ülésének napirendje

2008.04. 7. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén szó lesz a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 41. § (1) bekezdés m) pontja és a 113. § (2) pontja alkotmányosságát vizsgáló határozattervezetről.

Határozattervezet készült a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 14. § (4) bekezdése hivatkozott szövegrészének alkotmányosságáról.

Megvizsgálják az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 23. § (5) bekezdésének alkotmányosságát.

Határozattervezet született a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 27. §-a alkotmányosságával kapcsolatban is.

Megtárgyalják a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 64. § (1)-(2) bekezdése, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 66/B. § (2) bekezdése alkotmányosságával összefüggő kérdéseket is.

Napirendre tűzik a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (2) és (3) bekezdését, valamint 7. § d) pontját támadó indítványt.

Szóba kerül a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvénynek a 2003. évi CXIX. törvénnyel megállapított, 2004. január 21-én hatályba lépett egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálata.

Először kerül a testület elé az Országos Választási Bizottság 382/2007. (IX. 27.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás. Az OVB megtagadta a dr. K. J. által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e, hogy törvény tiltsa meg kutya közterületre piszkíttatását?”

Szintén először tárgyalják az Országos Választási Bizottság 383/2007. (IX. 27.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a dr. K. J. által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e, hogy törvény tiltsa kutya olyan közterületre piszkíttatását, amelyet a helyi önkormányzat erre a célra nem jelöl ki?”

Napirendre kerül az Országos Választási Bizottság 314/2007. (VIII. 23.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás is. Az OVB megtagadta a F. L. által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e ön azzal, hogy a Magyar Országgyűlés törvényt alkosson június 4-e, a Trianoni-békeszerződés évfordulója Trianon-emléknappá nyilvánítása céljából?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 379/2007. (IX. 27.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a dr. R. Gy. által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy a Csjt. 2. szakaszában meghatározott házasságkötés a Lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény által meghatározott egyház, vallásfelekezet, vallási közösség megbízottja előtt is megköthető legyen?”

Először tárgyalják az Országos Választási Bizottság 289/2007. (VIII. 23.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB hitelesítette a P. T. által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése a Magyar Villamos Művek Zrt. – hatályos törvényben foglaltak szerinti – tartós állami részesedésének (99%-os) mértékét a jövőben se változtassa meg?”

Megvitatják az Országos Választási Bizottság 290/2007. (VIII 23.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB hitelesítette a P. T. által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése a Tokaj Kereskedőház Zrt. – hatályos törvényben foglaltak szerinti – tartós állami részesedésének (99%-os) mértékét a jövőben se változtassa meg?”

Szóba kerül az Országos Választási Bizottság 288/2007. (VIII 23.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás. Az OVB hitelesítette P. T. által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése a Szerencsejáték Zrt. – hatályos privatizációs törvényben foglaltak szerinti – tartós állami részesedésének (100%-os) mértékét a jövőben se változtassa meg?”

Kifogás érkezett(az Országos Választási Bizottság 281/2007. (VIII. 23.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a dr. Z. Á. által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényt egészítse ki egy olyan szabállyal, amely megtiltja 90 méternél és/vagy 25 szintnél magasabb épület építésének engedélyezését a módosítás hatályba lépését követő legalább öt évre?”

Megbeszélik az Országos Választási Bizottság 462/2007. (X. 24.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a D. Gy. által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a soron következő, különböző szintű (megyei jogú városban, megyei közgyűlésben, fővárosi közgyűlésben továbbá 100 lakos feletti helyi önkormányzatok testületeiben) önkormányzati választásokon az önkormányzati testületeket alkotó képviselők száma egységesen, az 1990. évi LXIV. törvényben foglaltaknak felére csökkenjen oly módon, hogy tört szám esetén a páratlan szám felé kell kerekíteni?”

Kifogásban támadták az Országos Választási Bizottság 490/2007. (XII. 18.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a Stekler Ottó által a Magyar Szociális Zöld Párt képviseletében benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy ha valaki egyidejűleg országgyűlési képviselő és főállású polgármester vagy alpolgármester, akkor az ezen tisztségeinek betöltése után járó jövedelemnek és költségtérítésnek csak az 50%-a illethesse meg a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől, mert fizikailag is teljesen lehetetlen a feladatait két helyen egy időben ellátni?”

Kedden tárgyalják a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 14. § (3) bekezdésének második mondata, valamint a végrehajtásról rendelkező 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 2. § (4) bekezdése alkotmányosságát megkérdőjelező indítványt.

Ismét napirendre tűzik a jogtalanul igénybevett közműfejlesztési támogatások jogszabállyal történő visszatéríttetése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet vizsgálnak azzal összefüggésben, hogy a jogalkotó a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. §-ában nem határozta meg az üzemben tartó és az ideiglenes üzemben tartó fogalmát.

Egy határozattervezet az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 2. §-a, 3. § 23. pontja, 49. § a) pontja, valamint annak 7-8. alpontja, (3) bekezdése, illetve a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 67. § (5) bekezdése és 100. § (1) bekezdésének a) pontja alkotmányosságát tanulmányozza.

Megvizsgálják a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 9/A. § (2) bekezdése a) és b) pontja, valamint (3) bekezdése alkotmányosságát megkérdőjelező indítványt.

Határozattervezet készült a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 103. §-a alkotmányosságával összefüggésben.
Napirenden lesz a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény egyes rendelkezéseit támadó indítvány.

Egy indítványozó alkotmányellenesnek tartja a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/D. § (1) bekezdésének „de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka” szövegrészét.

Megkezdik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatát.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG