Az Alkotmánybíróság június 9-10-i teljes ülésének napirendje

2008.06. 6. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülése elé kerül az a határozattervezet, amely a büntet eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény egyes rendelkezései alkotmányosságát vizsgálja.

Másodszor tárgyalják a köztársasági elnök azon indítványát, amely az Országgyűlés által 2008. február 18-án elfogadott, a Büntet törvénykönyv módosításáról szóló törvény alkotmányosságát kérd jelezte meg. Az államfő aláírás előtt küldte véleményezésre a törvénymódosítást, amely a gyalázkodás tényállásának Büntet törvénykönyvbe illesztésével olyan magatartásokat és testmozdulatokat kívánt büntetni, melyek alkalmasak a magyar nemzet, vagy valamely társadalmi csoport tagjai méltóságának megsértésére.

Ugyancsak a köztársasági elnök indítványa alapján készül az a határozattervezet, amely a Polgári törvénykönyv módosításáról szóló, az Országgyűlés 2007. december 29-én elfogadott törvény 1. §-ának alkotmányosságát vizsgálja. A módosítás a személyhez fűződ jogok sérelmének egy újabb tényállását vezeti be. E szerint a személyiségi jog sérelmét valósítja meg az a nyilvános, súlyosan sért magatartás is, amely a személyiség valamely lényegi vonására irányul, és személyek e vonással rendelkező, a társadalmon belül kisebbségben lévő körére vonatkozik.

Napirenden lesz az Országos Választási Bizottság 172/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás. Az OVB az aláírásgyűjt ív mintapéldányát hitelesítette. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a helyi önkormányzatok egészségügyi feladataik ellátásának módjáról szabadon dönthessenek?”

Megbeszélik a Legfelsőbb Bíróság Gfv. XI. 30. 384/2006/2. végzésének alkotmányossága tárgyában készült határozattervezetet.

Megkérd jelezték a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegéd-eszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 36. § (4) bekezdésének az alkotmányosságát is.

Egy indítványozó a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. § (3) bekezdésének alkotmányosságát támadta meg.

Napirendre kerül az a határozattervezet, amely azt vizsgálja, hogy az Országgyűlés a büntet eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényben nem alkotta meg teljes körűen a
vádlegitimáció biztosítására és a törvényes vád hiányának következményeire vonatkozó szabályokat. Az indítványozó mulasztásos alkotmánysértés megállapítását is kérte a jogszabály azon rendelkezésével kapcsolatban, amely kimondja: „A bíróság az ítélkezés során vád alapján jár el.”

Kedden tárgyalják azt a határozattervezetet, amely a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 21. § (1) bekezdése és a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 193/U. §-a alkotmányellenességét vizsgálja.

Megvitatják a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényt, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényt, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényt, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2003. évi XLV. törvény 22. §-a és 177. § (1) bekezdését támadó indítványt.

Szóba kerül az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszába fizetendő hozzájárulás, valamint a teljesíthet támogatás mértékéről, illetőleg meghatározásuk módjáról szóló 18/2004. (IV. 29.) IHM rendelet 6. § (3) bekezdésének alkotmányossága.

Napirenden lesz a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossága.

Megtárgyalják az Országos Választási Bizottság 301/2007. (VIII. 23.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a H. Sz. A. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjt ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon legyenek minél hamarabb előrehozott országgyűlési választások?”

A testület elé kerül az egyedülálló nyugdíjasok emelt összeg nyugellátásának biztosításával kapcsolatos, mulasztásában megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet is.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG