Az Alkotánybíróság megsemmisítette a a közigazgatási hivatalokról szóló 177/2008. (VII. 1.) Korm. rendeletet

2008.11. 3. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) 2008. november 3-i határozatában 2008. december 31-i hatállyal megsemmisítette a közigazgatási hivatalokról szóló 177/2008. (VII. 1.) Korm. rendeletet és egyúttal megállapította, hogy alkotmányellenes helyzet keletke­zett annak következtében, hogy az Országgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló törvényben nem szabályozta az önkormányzatok felett törvényességi ellenőrzést gyakorló közigazgatási hivatalok jogállását. Egyúttal felhívta az Országgyűlést arra, hogy jogalkotási kötelezettségének 2008. december 31-ig tegyen eleget.

A kormányzati szervezetátalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló törvény a helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezéseiben a megyei, fővá­rosi közigazgatási hivatal megnevezést közigazgatási hivatalra módosította. Ezt kö­vetően a Kormány elfogadta a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet, amelyben a megyei, fővárosi közigazgatási hivatalok helyébe regi­onális közigazgatási hivatalokat hozott létre. Az Alkotmánybíróság 90/2007. (XI. 14.) AB határozatában (Abh.) megállapította, hogy az önkormányzati törvény 98. § (1) bekezdésének első mondata, valamint a kormányrendelet alkotmányellenes, ezért azokat 2008. június 30-i hatállyal megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság abban a határozatában rámutatott arra, hogy – mivel a közigazgatási hivatalokat az Alkot­mány alapján 2/3-os többséggel megalkotott önkormányzati törvény megyei, fővá­rosi államigazgatási szervekként hozta létre – a közigazgatási hivatalok államszerve­zetben elfoglalt helyének megváltoztatásához is 2/3-os többséggel elfogadott törvé­nyi szabályozás szükséges.

A Kormány ezt követően az önkormányzati törvény módosítása nélkül és a meg­semmisített kormányrendelettel megegyező tartalommal, lényeges változtatások nél­kül fogadta el a közigazgatási hivatalokról szóló 177/2008. (VII. 1.) Korm. rendeletet, amelyet július 1-jén hirdettek ki, és azon a napon lépett hatályba.

A kormányrendelet alkotmányossági felülvizsgálata iránt több indítványt nyúj­tottak be. Eljárása során az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a korábbi határozatában megállapított alkotmányellenes helyzet változatlanul fennáll.

A regionális közigazgatási hivatalok létrehozásához az alkotmánybírósági határozatban az Alkotmány 44/C. §-ának értelmezése alapján kifejtett érveknek megfelelően az önkormányzati – 2/3-os többséggel elfogadott – törvény módosítására lett volna szükség. Az Ország­gyűlés azzal, hogy nem módosította az önkormányzati törvényt, nem szabályozta újra a közigazgatási hivatalok állam­szervezetben elfoglalt helyét, elmulasztotta az Alkotmány 44/C. §-ából következő jogalkotási kötelezettségét. Az a tény, hogy a jogalkotási kötelezettség teljesítésére megállapított határidő eltelt, és a megsemmisített rendelkezés hatályát vesztette, nem eredményezte azt, hogy az alkotmánybírósági határozat által megállapított alkot­mányellenes helyzet, és ezzel együtt az Országgyűlés jogalkotási kötelezettsége meg­szűnt.

A Kormány azzal, hogy alkotmányosan előírt törvényi alapok nélkül kormány­rendeletben intézményesítette a közigazgatási hivatalokat, olyan szabályozási körben rendelkezett, amelyet az Országgyűlésnek kellett volna 2/3-os törvényben szabá­lyoznia, elvonta az Országgyűlés hatáskörét.

A határozat megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján (www.mkab.hu)

  • kapcsolódó anyagok
KÖZIGAZGATÁS
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT