Az Alkotmánybíróság október 11-12-i teljes ülésének napirendje

2010.10. 7. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) hétfői teljes ülésén először a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 19. § (3) bekezdésének, valamint a 2006. évi CXV. törvény egészének alkotmányosságával foglalkozik.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt elemzi, hogy az Országgyőlés a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényben, a bíró kizárása kapcsán nem szabályozta megfelelően az eljárás azon alanyait megillető jogorvoslati jogosultságot, akiket az eljárását lezáró érdemi döntéssel szemben nem illet meg rendes perorvoslat.

Napirendre tőzik azt a kifogást, amely az Országos Választási Bizottság 342/2010. (IV. 23.) OVB határozatát támadta meg. Az OVB megtagadta a J. Cs. magánszemély által kezdeményezett országos népszavazás aláírásgyőjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy népszavazási eljárásban a választók szavazataikat szabad elhatározásuk szerint papíron vagy sms-ben adhassák le?”

Megvitatják azt a határozattervezetet, amely az Alkotmánybíróság 1187/D/2004. sz. AB határozata rendelkező részét 5. ponttal kívánja kiegészíteni.

Szó lesz a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 3. § (1) bekezdés c) pontjának és 37. § (3) bekezdésének alkotmányosságáról.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 41/2008. (II. 12.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a B. Z. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyőjtıőívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyőlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással – kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az a nem magyar állampolgár, aki tud magyarul, magát magyarnak vallja és ő, vagy ősei közül legalább egy ember Magyarország állampolgára volt?”

Kifogást emeltek az Országos Választási Bizottság 372/2009. (IX. 3.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a Gyurka Tibor, a Nép Oldali Párt elnöke által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyőjtı ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással – kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. tv. 19. § szerinti »Magyar igazolvánnyal« vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 283/2010. (IV. 9.) OVB határozatát. Az OVB hitelesítette a dr. F. J. és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 84. § (1) bekezdését az Országgyűlés helyezze hatályon kívül és a törvény tegye lehetıvé, hogy a választópolgár kötelező ügyvédi képviselet nélkül kérhesse a választási bizottság határozatának bírósági felülvizsgálatát?”

Kedden az alkotmánybírák másodszor tanácskoznak az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény II. fejezetének („A magánszemély egyes jövedelmeinek különadója”) alkotmányosságáról.

Az Ab elé kerül a közúti közlekedés nyilvántartásáról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (1) bekezdés n) pontja, valamint a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fizetőparkolók üzemeltetésérıl szóló 25/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelete alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Először tárgyalják a köztársasági elnöknek azt az indítványát, amely a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló, az Országgyőűés által 2010. június 5-én elfogadott törvény 1. §-a az „illetve az elnökének javasolt személy” szövegrészének és a 2. § (1) bekezdése második mondatának alkotmányosságát kifogásolta.

Napirenden lesz a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet. A keddi teljes ülés végén kilenc végzéstervezetről is döntenek.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG