Közlönyfigyelő 2011/13.

2011.11. 4. Jogi Fórum / dr. Horváth Eszter

Az idei év 13. számú Közlönyfigyelőjében a 2011. október 12. és 2011. október 28. közötti időszakot tekintettük át. Ez idő alatt 18 törvény született, többek között a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről és az uzsora-bűncselekménnyel kapcsolatos szabályok szigorításáról is.

Törvények a vizsgált időszakban:

2011. évi CXXX. törvény az otthonvédelmi intézkedések kiterjesztése kapcsán a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról. Mint indoklásából kiderül, a törvény célja, „hogy egyértelművé tegye az otthonvédelmi intézkedéseket, illetve bizonyos körre kiterjessze azok hatályát”. A törvény garantálja az adósok számára, hogy a rögzített árfolyamon történő végtörlesztés teljesítését követően ingatlanuk tehermentes lesz. Kimondja továbbá, hogy a végtörlesztéshez esetleg igénybe vett áthidaló kölcsön csak forinthitel lehet.

2011. évi CXXXI. törvény a bírósági eljárások ésszerű időn belül való befejezésének biztosítása érdekében egyes bírói álláshelyek betöltésének átmeneti szabályairól. A törvény annak az Alaptörvényben meghatározott szabálynak kíván érvényt szerezni, miszerint a bíró szolgálati jogviszonya az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig állhat fenn. Mivel egy bírói álláshely betöltéséig a pályázat kiírásától akár 4-5 hónap is eltelhet, a törvény mellékletében sorolja fel azokat az ítélőtáblai, valamint helyi bírósági álláshelyeket, amelyek mielőbbi betöltése a bíróságok folyamatos működéséhez szükséges. A jogszabály meghatározza a bírói álláshelyekre történő pályázás feltételeit és szabályozza a Fővárosi Bíróság illetékességi területéhez tartozó kerületi bíróságokon betöltendő álláshelyekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket.

2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola, valamint a Budapesti Corvinus Egyetemből kiváló Közigazgatástudományi Kar átalakulásából, 2012. január 1-jén jön létre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az átalakuló képző intézmény létrehozásának célja a szakértelem erősítése, az összehangolt és tervezett utánpótlásképzés valamint, hogy „a három hivatásrend életpálya-stratégiájának integrált képzési központja legyen.” A jogszabály rendelkezik az egyetem fenntartói jogait gyakorló Fenntartó Testületről, annak feladatairól. Szabályozza az egyetemi szenátus jogállását, leírja az egyetem alkalmazottaira és vezetőire, valamint a hallgatók jogviszonyára vonatkozó rendelkezéseket is. Tartalmazza a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatás felügyeletének szabályait, az egyetem gazdasági tevékenysége és a minősített adatvédelem szabályai mellett.

2011. évi CXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. A terjedelmes zárszámadási törvényben a jogalkotó deklarálja, hogy „költségvetési törvényben leírt főbb számok ugyanis egyáltalán nem feleltek meg a valóságnak: a 3,8%-os hiány valójában a 7%-ot is meghaladta volna.” Egyebekben a jogszabály a tavalyi évi költségvetés terveinek teljesüléséről számol be.

2011. évi CXXXIV. törvény Az uzsorával összefüggő egyes törvények módosításáról. A jogszabály az uzsora-bűncselekmény tényállását módosítja, szigorítja. Az üzletszerűség kikerül az alaptényállási elemek közül és a jövőben minősített esetként lesz értelmezendő. Az elkövetők közötti érdekszövetséget kívánja a jogalkotó felbontani azzal, hogy a hatósággal együttműködő, tevékeny megbánást tanúsító elkövető büntetését korlátlanul enyhíteni engedi. Az ügyész közérdekű keresetindítási jogát e törvény – „szerződés semmisségének megállapítása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt” – kiterjeszti az uzsorás szerződésekre is.

2011. évi CXXXV. törvény A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról. A törvénymódosítás a helyi termelői piacok fogalom-meghatározását tartalmazza, valamint az ilyen jellegű piacok működését nem engedélyhez, hanem bejelentéshez köti. E könnyítéssel a jogalkotó a régi hagyományok feléledését és a lakosság friss, helyi élelmiszerekkel való ellátását kívánja előmozdítani.

2011. évi CXXXVI. törvény „Civitas Invicta” – Szigetvár, a leghősiesebb városról. A törvény megalkotásával a szigetváriak 1566-os hősies helytállását ismeri el a jogalkotó a „Civitas Invicta” azaz a „Leghősiesebb Város” cím adományozásával.

A következő törvényeket – tekintve, hogy ezek nemzetközi szerződések kihirdetéséről rendelkeznek – itt csak felsorolnánk:

2011. évi CXXXVII. törvény A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az energiaellátás biztonságának növelése érdekében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről.

2011. évi CXXXVIII. törvény Az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság alapításáról szóló Egyezmény és Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről.

2011. évi CXXXIX. törvény A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv E, F és G Függelékeinek kihirdetéséről.

Kormányrendeletek a vizsgált időszakban:

207/2011. (X. 12.) Korm. rendelet. Az Audi Hungária Motor Kft. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik.

208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet. A katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről. A rendelet a 2011. évi CXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően szabályozza a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetésére irányuló eljárás és a katasztrófavédelmi hozzájárulás visszatérítése mellett a katasztrófavédelmi bírság szabályait is.

209/2011. (X. 12.) Korm. rendelet. A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet a tavaszi vízügyi törvénymódosítást vezeti át a 2006-os kormányrendeleten. A továbbiakban épület akkor helyezhető el a nagyvízi mederben, ha azt a mederkezelési terv megengedi. Ha ilyen terv nincs, akkor a nagyvízi meder kezelője hozzájárulhat az építkezéshez a nagyvízi medernek nyilvánított települési belterületen, azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat – ideiglenes védmű kiépítésével – vállalja az épület árvíz elleni védelmét.

210/2011. (X. 12.) Korm. rendelet. A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet és a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet egyrészt határidő módosításokat tartalmaz, valamint a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet tekintetében kötelező feladatok ellátását szolgáló, nem önkormányzati tulajdonban lévő temetők esetében a helyreállítási költségeinek elszámolásával kapcsolatos kérelmekre vonatkozó módosításokról rendelkezik.

211/2011. (X. 12.) Korm. rendelet. A szénipari szerkezetátalakítási támogatás meghatározásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 278/2007. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról. A szabályozás értelmében a bányavállalkozó szénipari szerkezetátalakítási támogatás keretében üzembezárási támogatásra és rendkívüli támogatásra jogosult. A támogatás mértékéről az energiapolitikáért felelős miniszter dönt. A rendelet ezeken túl tartalmazza a módosításból fakadóan az EU felé teljesítendő kötelezettségeinkre vonatkozó szabályokat is.

212/2011. (X. 14.) Korm. rendelet. A fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatásköreivel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról. A rendelet módosítja a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendeletet, a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletet, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletet, a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatásfolyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendeletet, a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendeletet és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet. A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletmódosításáról. A rendelet szabályozza többek között a pedagógusoknak járó óradíjat, rendelkezik a kormányhivatal által kiállított a pedagógus igazolványokról a közoktatási intézmények fenntartásával kapcsolatos pénzügyi adatok nyilvántartásáról, a nem állami térségi integrált szakképző központok központi képzőhelyeiről, a központosított előirányzatokból folyósított támogatások elszámolásáról és ellenőrzéséről, a közoktatási feladatot ellátó intézményt fenntartó országos kisebbségi önkormányzat kiegészítő támogatása igénylésének, elszámolásának és ellenőrzésének rendjéről.

214/2011. (X. 14.) Korm. rendelet. Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik, annak mellékletét a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány támogatásával egészíti ki.

215/2011. (X. 19.) Korm. rendelet. Az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggő elektronikus fizetésekre és elszámolásokra vonatkozó szabályokról rendelkezik.

216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról. A rendelet a betegellátást szolgáló eszközök beszerzésére nyújt támogatást egyrészt háziorvosi szolgáltatóknak másrészt fogorvosi szolgáltatóknak. A támogatás havonta 50.000 HUF/praxis. Egy szolgáltató maximum 1.500.000 forint támogatást igényelhet. A rendelet szabályozza a támogatás folyósításának szabályait és az igénylés pontos feltételeit is.

217/2011. (X. 19.) Korm. rendelet. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet a korábbi kormányrendeletet az azóta kihirdetett nemzetközi megállapodásoknak megfelelően módosítja.

218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet. A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól. A jogszabály megalkotásának indoka egyrészt az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/81/EK irányelve. Ennek hazai jogba történő implementációjának határideje 2011. augusztus 21. Másrészt az új Közbeszerzési törvény, mely a beszerzési eljárások felülvizsgálatát és az új közbeszerzési törvénnyel történő összehangolását teszi szükségessé. Indokolja az új rendelet megalkotását a 2009. évi CLV. törvény és az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet, mely jogszabályokkal való összhang megteremtése szintén e rendelettel válik valóra.

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről. A rendelet a súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló, 1996. december 8-i 96/82/EK tanácsi irányelvnek (SEVESO II. Irányelv), valamint az azt módosító 2003/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a Bizottság 98/433/EK (1998. június 26.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK tanácsi irányelv 9. cikke szerinti felmentés összehangolt feltételeiről szóló határozatnak való megfelelést szolgálja.

220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról. A rendelet értelmében Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanok esetében a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. A rendelet szabályozza e jogok módját.

221/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott egyedi támogatásokról szóló 49/2011. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet többek között a Vidékfejlesztési Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból nyújtható egyedi támogatások körét módosítja.

222/2011. (X. 21.) Korm. rendelet. A gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés esetén az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékéről szóló 163/2011. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezik.

223/2011. (X. 21.) Korm. rendelet. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet módosítására az új katasztrófavédelmi törvény miatt volt szükség. Ennek értelmében a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 2012. január 1-jétől állami tűzoltósággá alakulnak át és a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveiként működnek tovább. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása miatt el kell végezni az annak végrehajtását szabályozó 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet megfelelő technikai jellegű módosítását is.

224/2011. (X. 21.) Korm. rendelet. A reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól. A rendelet alapján 2011. október 31.-től tilos lesz kihelyezni villogó, káprázást okozó vagy futófényt tartalmazó reklám céljára szolgáló táblákat, továbbá az ilyen táblák nem készülhetnek fényvisszaverő anyagból és egyértelműen el kell különülniük a közlekedési tábláktól. A rendelet értelmében a reklámozó táblával érintett ingatlanok tulajdonosait fel kell szólítani az érintett berendezések eltávolítására. Amennyiben az ingatlanok tulajdonosaival nem sikerül kapcsolatot teremteni, vagy azok nem hajlandóak együttműködni, a közutak kezelői hatósági eljárás megindítását, illetve a jogellenes reklámtáblák leszereltetését is kezdeményezheti.

225/2011. (X. 24.) Korm. rendelet. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról. Az Intézet vezetésében ezen túl a főigazgató munkáját főigazgató-helyettesek segítik.

226/2011. (X. 28.) Korm. rendelet. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között a visszafogadásról szóló,2006. május 25-én, Szocsiban aláírt Megállapodás végrehajtásáról szóló, 2011. május 19-én, Szentpéterváron aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

227/2011. (X. 28.) Korm. rendelet. Egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról. A rendelet kiegészíti a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet a rehabilitációs ellátási program és a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás fogalmakkal. Módosítja az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet egyes szakaszait is.
228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról. A rendelet értelmében az Magyar Közigazgatási Ösztöndíj „a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.” A rendelet szabályozza többek között az ösztöndíj kiírásának feltételeit, a pályázásra jogosultak körét, az ösztöndíj-program tartalmát, az ösztöndíj-szerződés elemeit, a befogadó intézmény feladatait.

229/2011. (X. 28.) Korm. rendelet. A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról. A rendelet módosítás a korábbi rendelet mellékleteiben foglalt táblázatok egyes rendelkezéseit érintik.

(Feldolgozott Magyar Közlönyök: 2011/117- 2011/127)
 

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT
TÖRVÉNYHOZÁS
KÖZLÖNYFIGYELŐ