A T‑332/10. sz. ügyben hozott ítélet Viaguara S.A. kontra OHIM

2012.01.25. Jogi Fórum/ Európai Bíróság

A „VIAGUARA” megjelölés közösségi védjegyként nem lajstromozható italok tekintetében.

E megjelölés használata ugyanis tisztességtelenül kihasználná a VIAGRA védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.

A közösségi védjegyről szóló rendelet1 úgy rendelkezik, hogy egy védjegy lajstromozása egyes kifejezetten előírt okok alapján megtagadható. Nem részesülhetnek ugyanis védjegyoltalomban többek között a korábbi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölések, és jóhírnevet élvező korábbi közösségi védjegy esetén azok a megjelölések, amelyek alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a korábbi védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.

2005. októberében a lengyel Viaguara S.A. társaság közösségi védjegybejelentést tett a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnál (OHIM) a VIAGUARA szómegjelölés vonatkozásában többek között energiaitalokkal és alkoholtartalmú italokkal kapcsolatban.

Az amerikai Pfizer Inc. társaság azonban, amely a korábbi (többek között erekciós zavarok kezelésére szánt gyógyszerrel kapcsolatban lajstromozott) VIAGRA közösségi védjegy jogosultja, felszólalt e bejelentéssel szemben. E felszólalás alapján az OHIM a VIAGUARA közösségi védjegyként történő lajstromozását megtagadta.

A Viaguara S.A. a Törvényszéktől e határozat hatályon kívül helyezését kérte.

Mai ítéletében a Törvényszék a keresetet elutasítja, és az OHIM határozatát helyben hagyja.

A korábbi védjegy jóhírnevére vonatkozó feltételt illetően a Törvényszék úgy ítéli meg, hogy az OHIM helyesen állapította meg azt, hogy a VIAGRA védjegy jóhírneve nem csupán az érintett gyógyszerek fogyasztóira, hanem a teljes népességre kiterjed.

A Törvényszék ezt követően az ütköző megjelölések hasonlóságát vizsgálja. Ezzel összefüggésben a Törvényszék hangsúlyozza, hogy szóvédjegyek esetén a fogyasztó általában több figyelmet szentel a szó első elemének. Ily módon az ütköző megjelölésekben szereplő azonos „viag” szótő erőteljes vizuális hasonlóságot idéz elő, amelyet ráadásul erősít a két megjelölésben közös „ra” utótag. A Törvényszék továbbá megállapítja, hogy a megjelölések erőteljes hangzásbeli hasonlóságot mutatnak, és egyetlen elem sem teszi lehetővé a megjelölések fogalmi szempontból való megkülönböztetését. A Törvényszék tehát úgy ítéli meg, hogy az ütköző megjelölések erőteljes hasonlóságot mutatnak.

A Törvényszék kiemeli, hogy noha nem állapítható meg közvetlen kapcsolat az ütköző megjelölésekkel jelölt áruk között, amelyek nem hasonlóak, a korábbi védjeggyel való képzettársítás azonban lehetséges a megjelölések erőteljes hasonlóságára és a korábbi védjegy által szerzett nagyfokú jóhírnévre tekintettel, amely a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal érintett vásárlóközönségen túlterjed. Ily módon még ha feltételezzük is, hogy az ütköző megjelölések által érintett két fogyasztói kör nem fedi teljesen egymást, mivel az érintett áruk különbözőek, a megjelölések között kapcsolat létesíthető.

A Törvényszék végül a Viagra védjegy megkülönböztető képessége vagy jóhírneve esetleges tisztességtelen kihasználására vonatkozó feltételről határoz. Arról az esetről van szó, amikor a jóhírnevet élvező védjegy imázsát vagy az általa kivetített tulajdonságokat átviszik a bejelentett védjeggyel jelölt árukra oly módon, hogy ezen áruk forgalmazását a korábbi jóhírnevet élvező védjeggyel való képzettársítás révén megkönnyítik. A Törvényszék e tekintetben megállapítja, hogy bár az érintett nem alkoholtartamú italok valójában nem nyújtják ugyanazt az előnyt, amelyet az erekciós zavarok kezelésére szánt gyógyszer, a fogyasztó hajlamos arra, hogy az említett árukat a korábbi védjegy imázsa által megjelenített pozitív képzettársítások átvitele miatt megvásárolja arra gondolva, hogy hasonló tulajdonságokat fedez fel, mint például a libidó növelése. Továbbá a Viaguara S.A. által gyártott, guaranát tartalmazó alkoholos italokat illetően meg kell állapítani, hogy a felperes maga állította azt, hogy ezen áruknak más, a lelket és a testet erősítő és élénkítő hatásaik, valamint – egy gyógyszer jótékony tulajdonságaihoz hasonló ‑ jellemzőik vannak az egészségre.

A Törvényszék ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy bár a Viagra védjeggyel jelölt áru az erekciós zavar kezelésére használt és kizárólag recept alapján kiadott gyógyszer, ettől még nem szükségszerűen egy súlyos betegségre, hanem az életerő és a potencia képére utal, amennyiben lehetővé teszi az erekciós zavarral érintett személyek számára szexuális életük és életminőségük javulását, és egy ilyen képpel való képzettársítás nem összeegyeztethető a gyógyszer valódi „lényegével”. Mivel a szóban forgó gyógyszert a népesség ifjabb korosztálya is használja „szórakozási” céllal, a Törvényszék megjegyzi azt, hogy egy ilyen imázs nem gyógyszer jellegű árukra, többek között a bejelentett védjeggyel jelölt – eltérő természetű, de társasági események és ünnepek során fogyasztott – alkoholtartalmú italokra is átvihető.

A Törvényszék arra következtet, hogy a korábbi jóhírnevet élvező védjegyhez hasonló megjelölés használata révén a Viaguara S.A. – oly módon, hogy saját áruit népszerűsítse – az említett védjegy nyomdokába próbál lépni annak érdekében, hogy előnyt szerezzen annak vonzerejéből, elismertségéből és presztízséből, és – mindennemű pénzügyi ellentételezés nélkül – kihasználja a korábbi védjegy jogosultja által az e védjegy imázsának megteremtése és fenntartása érdekében eszközölt üzleti ráfordításokat. Következésképpen az ilyen használat révén elért előnyt a Viagra védjegy megkülönböztető képessége vagy jóhírneve tisztességtelen kihasználásával szerzettnek kell tekinteni.

Emlékeztető:

A Törvényszék határozata ellen annak közlésétől számított két hónapon belül kizárólag jogkérdésekre vonatkozó fellebbezést lehet benyújtani a Bírósághoz.

A megsemmisítés iránti kereset az uniós intézmények uniós joggal ellentétes jogi aktusainak megsemmisítésére irányul. Bizonyos feltételek mellett a tagállamok, az európai intézmények és a magánszemélyek indíthatnak megsemmisítés iránti keresetet a Bíróság és a Törvényszék előtt. Az érintett intézménynek a jogi aktus megsemmisítése miatt esetleg kialakult joghézagot orvosolnia kell.

A közösségi védjegy az Európai Unió egész területén érvényes, és a nemzeti védjegyekkel párhuzamos oltalomban részesül. A közösségi védjegybejelentést az OHIM‑nál kell benyújtani. Az OHIM határozatai ellen a Törvényszék előtt keresetet lehet indítani.


1 A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20‑i módosított 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) (helyébe lépett a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26‑i 207/2009/EK tanácsi rendelet [HL L 78., 1. o.]).
 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA