A személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatos fontos tudnivalók

2012.05.21. Jogi Fórum / Dr. Magyar Szilvia

Ebben az évben a magánszemélyek 2011. évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallásának határideje 2012. május 21. napja. A cikk a bevallással kapcsolatos általános tudnivalókkal foglalkozik.

A magánszemélyek 2011. évre vonatkozó adókötelezettségüket önadózással vagy munkáltatói adómegállapítás révén teljesíthetik. Önadózóként három lehetőség közül lehet választani, lehet az állami adóhatóság közreműködésével egyszerűsített bevallást benyújtani, adónyilatkozatot tenni vagy az adóhatóság közreműködése nélkül elkészíteni a bevallást.

Az adóhatósági közreműködéssel készített egyszerűsített bevallást (1153NY) 2012. február 15. napjáig kellett az adóhatósághoz benyújtani, ha ez nem történt meg - a jogvesztő határidő miatt - a bevallást már csak a 1153-as nyomtatvány kitöltésével lehet teljesíteni.

A magánszemély akkor tehet adónyilatkozatot (1153ANY nyomtatvány), ha nem keletkezett olyan kötelezettsége, vagy nem él olyan jogosultsággal, amely miatt bevallási kötelezettségét munkáltatói adómegállapítással vagy önadózás keretében adóbevallással kellene teljesítenie. A Nemzeti Adó-és Vámhivatal honlapján (www.nav.gov.hu) elérhető a fent megjelölt számú nyomtatvány és a kitöltési útmutató. A kitöltési útmutatóban található 13+1 kérdés segít annak eldöntésében, hogy a magánszemély jogosult-e az adónyilatkozat megtételére. Amennyiben a magánszemély valamennyi kérdésre az igaz választ adja választhatja ezt a bevallási módot.

Azok a magánszemélyek akik a fenti két lehetőséget nem választják vagy nem választhatják, és nem kérik a munkáltatói adómegállapítást – vagy a munkáltató ez utóbbit nem vállalja – az állami adóhatóság közreműködése nélkül, önállóan kötelesek teljesíteni bevallási kötelezettségüket (1153 nyomtatvány).
A továbbiakban ez utóbbival kapcsolatos fontos információk összefoglalására kerül sor.

Az adóbevallást feltétlenül alá kell írni, mert az aláírás nélkül érvénytelen. A bevallást aláírhatja a magánszemély törvényes képviselője is, azaz közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eseti meghatalmazás vagy megbízás alapján más nagykorú személy; képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja. Ha a meghatalmazó egyéni vállalkozó, akkor aláírásra jogosult a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazott is. Az állami adóhatósághoz nem bejelentett, vagy az állami adóhatósághoz bejelentett, de a bevallás aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt adóbevallás a meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen. Kizárólag az állami adóhatósághoz bejelentett, a személyi jövedelemadó bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás bevalláshoz történő csatolásától eltekinteni.

A 2011. évi adóbevallás kitöltésének alapjául szolgáló okmányokat, iratokat, igazolásokat 2017. december 17. napjáig kell megőrizni.

Amennyiben a bevallás kitöltését követően befizetési kötelezettség áll fenn, annak rendezése történhet átutalással (az utalás közlemény rovatában az adóazonosító jelet fel kell tüntetni), csekken, illetve az állami adóhatóság kijelölt ügyfélszolgálatainál bankkártyával.

A 100 forintnál kisebb összegű személyi jövedelemadót, egészségügyi hozzájárulást, járulékot, ekho-t és különadót nem kell megfizetni és azt az adóhatóság sem téríti vissza.

Ha a bevallás benyújtására előírt időpontig az adó nem kerül megfizetésre, az esedékesség napjától az adótartozás megfizetésének napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének naptári naponként a 365-öd része a tartozás összege után számítva.

Amennyiben a tartozás megfizetése nehézségekbe ütközik az alábbi lehetőségekkel lehet élni.

Azon vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély, akinek 100 000 forintot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége áll fenn a bevallásban nyilatkozhat úgy (C lap (A) mező), hogy a tartozását a bevallás esedékességétől számított legfeljebb négy hónapon belül, pótlékmentesen, egyenlő részletekben fizeti meg. Fentiek alapján az első részlet megfizetésének határideje 2012. május 21. Az esedékes részlet meg nem fizetése esetén a kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ekkor az adóhatóság a tartozás fennmaradt részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

A nyilatkozat megtételére előírt határidő jogvesztő, a bevallás késedelmes benyújtása esetén ez a kedvezmény már nem vehető igénybe. A nyilatkozat kitöltésének elmulasztása esetén az később már nem pótolható.

Ha az adózó az előzőekben leírt feltételeknek nem felel meg az adózó részletfizetés és/vagy fizetési halasztás iránti kérelmet (a továbbiakban együtt: fizetési könnyítés) nyújthat be az adóhatósághoz. A kérelmet a bevallással egyidejűleg, de külön megfogalmazott beadványban kell benyújtani.

A kérelem elbírálása során az adóhatóság figyelembe veszi a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit. Ha az adóhatóság engedélyezi a fizetési könnyítést a határozatában felhívja az adózó figyelmét arra, hogy ha az esedékes részletek befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.

Ha az adóbevallás alapján az adózó részére visszatérítés jár a visszatérítendő összeget a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül fizeti vissza az adóhatóság, feltéve, hogy a bevallás hibátlan.
A visszaigényelt összeget postai úton vagy a fizetési számlára utalással fizeti ki az adóhatóság, ez utóbbi esetben a bevallás főlapján feltétlenül be kell írni a pénzintézeti számlaszámot.

Az adóbevallás benyújtásában akadályozott magánszemély az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül köteles az adóbevallását benyújtani. A bevallás benyújtásával egyidejűleg igazolási kérelmet kell előterjeszteni.

Ha a magánszemély azért nem tudja a bevallását benyújtani, mert - önhibáján kívül - nem állnak rendelkezésére a bevallás elkészítéséhez szükséges iratok, akkor a bevallási késedelemről a bevallás benyújtására előírt határidőn belül bejelentést tehet az állami adóhatósághoz. Ebben az esetben az adóhatóság bevallási késedelem miatt az adott év szeptember 20. napjáig nem szab ki mulasztási bírságot.

Ha az adózó az adóhatóság ellenőrzésének megkezdését megelőzően feltárja, hogy az adóalapját, az adót nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, vagy bevallása számítási hiba vagy más elírás miatt az adó alapja, összege tekintetében hibás, bevallását önellenőrzéssel módosíthatja. Az önellenőrzést tartalmazó bevallás csak a bevallás benyújtási határidejének lejártát követően nyújtható be.

Ha az önellenőrzés következtében az eredeti bevalláshoz képest az adózó fizetési kötelezettsége növekszik, akkor fő szabály szerint önellenőrzési pótlékot kell a bevalláson kiszámolni és megfizetni. Az adózó javára mutatkozó helyesbítés esetén önellenőrzési pótlékot sem felszámítani, sem megfizetni nem kell.

Az adóhatósági ellenőrzés megkezdésétől a vizsgálat alá vont adó és költségvetési támogatás - a vizsgált időszak tekintetében - önellenőrzéssel nem helyesbíthető. A vizsgálat alá vont adót és időszakot érintő helyesbítés abban az esetben minősül az ellenőrzés megkezdését megelőzően elvégzett önellenőrzésnek, ha az adózó az önellenőrzésről szóló bevallást legkésőbb a megbízólevél kézbesítésének - kézbesítés hiányában átadásának - napját megelőző napon az adóhatósághoz benyújtotta (postára adta).

Ha a hibát az ellenőrzés tárja fel, és adóhiányt megállapítására kerül sor, akkor adózónak az adó és a késedelmi pótlék megfizetése mellett adóbírságot is kell fizetnie.

Fontos megjegyezni, hogy aki szakember segítsége nélkül készíti el a 2011. évi adóbevallását mindenképpen olvassa el az adóhatóság honlapján található kitöltési útmutatót.
 

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS
NAV