Kodifikátor mesterszak indul jogászoknak a Pázmányon

2013.02.12. Jogi Fórum / PPKE JÁK

Az elmúlt, közel két évtizedben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara a hazai jogászképzés elismert intézménye lett. A felsőoktatási intézmények legutóbbi szakmai rangsorolásakor a Heti Válasz és a HVG mérései szerint a kar a második helyen végzett, a VG pedig nemrégiben azt közölte, hogy az ország legnívósabb jogászképzése folyik intézményben.

A Pázmány Jog- és Államtudományi Kara által kiadott oklevelek kiváló eredménnyel szerepelnek a munkaerőpiacon. Diplomás pályakövetési vizsgálatokból tudni, hogy az itt végzetteket örömmel fogadja az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, vagy az ügyvédi hivatásrend, de az intézménynek olyan diplomásai is vannak szép számmal, akik jogászi tudásukat más szakterületeken kamatoztatják. E mellett sikeresen folynak a nemzetközi igazgatási és igazgatásszervezői alapképzések és az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzés is.

A jelentkezőkért folytatott versenyben a jogászképzésre szánt állami támogatás megvonására az oktatás minőségének javításával, a képzések színvonalának emelésével és a képzési kínálat folyamatos bővítésével válaszol a kar.

A Pázmány Jog- és Államtudományi karának részvétele a hazai jogászképzésben nem zárul le azzal, hogy diplomát ad az intézmény hallgatói kezébe, hanem szakvizsga felkészítő tanfolyamokkal, szakirányú továbbképzésekkel és más szakmai tanfolyamokkal segítik a végzett jogászok szakosodását. Az elmúlt néhány évben új továbbképzési szakokkal is jelentkeztek. A szakma nagy érdeklődéssel és elismeréssel fogadta az általuk alapított kriminalisztikai, az agrár és vidékfejlesztési, a sportjogi és versenyjogi szakjogász szakokat.

Egészen a legutóbbi időkig a szakirányú továbbképzések jelentették az egyetlen szakosodási lehetőséget a jogászok számára. A jogi szabályozási környezet változásának köszönhetően nemrég nyílt meg a lehetőség arra, hogy a jogi diplomára ráépülő mesterszakon, azaz LLM képzésen szerezhessenek újabb mesterfokozatot.

A PPKE JÁK 2013 szeptemberében új mesterszakot indít jogász végzettségűek számára. A Kodifikátor MA képzés nemcsak a jogalkotásban közvetlenül részt vevő jogászoknak kínál alapvető jogszabály szerkesztési ismereteket, hanem minden olyan jogi munkakörben dolgozó számára, akik valamilyen módon szabályozással is foglalkoznak.

A képzés célja olyan szakemberek - köztisztviselők, közalkalmazottak, ügyvédek, jogtanácsosok – képzése, akik a központi államigazgatási szervek, helyi és nemzetiségi önkormányzatok mellett, gazdálkodó szervezetek keretében vagy az ügyvédi és civilszervezeti tevékenység végzése során szabályozási feladatokat végeznek, vagy erre a területre kívánnak szakosodni. A különböző szintű jogszabályok és belső normák (közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok) előkészítésében, megalkotásában közreműködő szakemberek a jogászképzés során ilyen speciális tudástartalmú képzést nem kapnak, tanulmányaik során legfeljebb egy-egy tantárgy keretében vagy fakultatív tárgyként juthattak hozzá olyan részismeretekhez, amelyek a jogalkotói, jogalkotásban közreműködő tevékenységüket a későbbiekben elősegíthetik.

A levelező rendszerű képzés keretében két szemeszter alatt szerezhet MA diplomát az, aki sikeresen teljesíti a képesítési követelményeket. A képzés vezető előadói tudományos fokozattal rendelkező egyetemi oktatók, akik egyúttal gazdag közigazgatási, illetve kodifikációs tapasztalattal is rendelkeznek. Mellettük részt vesznek az oktatásban olyan gyakorlati szakemberek is, akik az elmúlt években aktív részesei voltak a jogalkotói munkának.

A mesterszak gerincét a jogalkotás dogmatikai alapjai mellett a hazai jogalkotás mechanizmusainak (törvény-előkészítés és a törvények megalkotása, közigazgatási és társadalmi egyeztetések, szakmai és politikai döntéshozatal, előzetes és utólagos hatásvizsgálat, dereguláció) részletes bemutatása alkotja. Ezt egészíti ki a jogalkotáshoz kapcsolódó technikai folyamatok (a jogszabályszerkesztés technikai követelményei, a jogszabályok - és más normák - hivatalos nyilvántartásának módszerei, stb.) megismertetése.

A képzésen a hallgatók részletesen is megismerhetik a hazai, nemzetközi és európai uniós jogforrási rendszerek felépítését, hierarchiáját, a három elkülönült jogrend egymáshoz való viszonyát, együtt-hatását. Elsajátítják a nemzetközi jogi dokumentumok előkészítésének, elfogadásának és megerősítésének mechanizmusait, a speciális hatályba-léptetési és értelmezési módszereket. Részletesen foglalkoznak az európai unió másodlagos jogforrásainak kialakítási és elfogadási mechanizmusaival, az implementáció módszereivel, a hazai jogforrási rend uniós megfelelőségének igazolásával és uniós vizsgálati eljárásokkal.

A hallgatók elemezni fogják a bírói gyakorlat hatását jogalkotásra, a legfontosabb kódexeink kodifikációs történetének hatását a hatályos szövegekre és a módosításokkal szembeni követelményeket. Önálló tantárgyként foglalkoznak majd a belső szabályzatok jogszabályokétól eltérő szerkezeti, technikai és értelmezési követelményeivel is. Az elméleti képzést számos gyakorlat egészíti ki.

A mesterképzés sikeres elvégzése alkalmassá tesz a jogszabály alkotás minden munkafázisának elvégzésére, így különösen a szabályozási igények vagy hiányosságok feltárására, a szabályozási szint meghatározására, a megfelelő szabályozási szint által megkívánt előkészítés (egyeztetés) normatív és kommunikációs megtervezésére, a szabályozási tervezet elkészítésére és megszerkesztésére, a jogharmonizációs szabályok alkalmazására, a szabályozási tervezet egyeztetésére, a vélemények értékelésére, feldolgozására, a tervezet változásainak figyelemmel kísérésére, a végleges tervezet elkészítésére, a szabályozás várható (jogi, pénzügyi-gazdasági, társadalmi, politikai) hatásainak előzetes vizsgálatára.

További részleteket a mesterszakról →

A PPKE JÁK őszintén reméli, hogy ezzel a képzéssel is hozzájárul a hazai jogalkotói munka színvonalának növekedéséhez, egyben segíteni tud minden olyan jogásznak, aki munkája során szabályozási kérdésekkel is foglalkozik.
 

  • kapcsolódó anyagok
JOGÁSZKÉPZÉS