Zöld jelzés a Minority SafePack európai polgári kezdeményezésnek - Az Európai Bíróság elutasította Románia keresetét

2019.09.25. Jogi Fórum / Európai Unió Bírósága

Az EU Törvényszéke megerősíti hatályában a Bizottságnak a „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” című európai polgári kezdeményezésre irányuló javaslat nyilvántartásba vételére vonatkozó határozatát. A javaslat a Bizottság hatáskörébe tartozik, amely kellően indokolta határozatát - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A T-391/17. sz. ügyben hozott ítélet Románia kontra Bizottság

Az EU-Szerződés értelmében európai polgári kezdeményezés (a továbbiakban: EPK) keretében legalább egymillió uniós polgár, akik a tagállamok egynegyedének állampolgárai, kezdeményezheti, hogy a Bizottság terjesszen elő javaslatot az uniós jogalkotónak jogi aktus elfogadására a Szerződések végrehajtása céljából. Az EPK szervezőinek, mielőtt megkezdhetnék az előírt számú aláírás összegyűjtését, az EPK-t nyilvántartásba kell vetetniük a Bizottságnál, amely megvizsgálja annak tárgyát és célkitűzéseit. A Bizottság megtagadhatja az EPK nyilvántartásba vételét, többek között akkor, ha annak tárgya nyilvánvalóan a hatáskörén kívül esik.

2013. július 15-én egy polgárokból álló bizottság a „Minority SafePack – One million signatures for diversity in Europe” elnevezésű európai polgári kezdeményezésre irányuló javaslatot nyújtott be a Bizottsághoz. E kezdeményezés arra kéri fel az EU-t, hogy egy sor jogalkotási aktus elfogadása útján növelje a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek védelmét és támogassa az EU kulturális és nyelvi sokszínűségét.

2013. szeptember 13-i határozatával1 a Bizottság megtagadta a javasolt EPK nyilvántartásba vételét azzal az indokkal, hogy az nyilvánvalóan kívül esik a hatáskörén.

Az európai polgári kezdeményezés szervezői a Bizottság e határozatát vitatták az Európai Unió Törvényszéke előtt, amely 2017. február 3-i ítéletével2 e határozatot megsemmisítette arra való hivatkozással, hogy a Bizottság nem tett eleget indokolási kötelezettségének.

A Törvényszék ítéletét követően a Bizottság 2017. március 29-i határozatával3 (a továbbiakban: megtámadott határozat) részlegesen nyilvántartásba vette ezt az EPK-t.

Románia a Törvényszék előtt eljárást indított a megtámadott határozat megsemmisítése iránt. Románia kijelenti többek között, hogy a Bizottság értékelési hibát követett el, amikor megállapította, hogy a jogi aktusokra irányuló javaslatok „nem esnek nyilvánvalóan kívül” a Bizottság azon hatáskörén, hogy jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be, továbbá azt, hogy a megtámadott határozat indokolása nem elégséges.

A héten kihirdetett ítéletével a Törvényszék elutasítja a Románia által a Bizottsággal szemben indított keresetet.

Először is, a Bizottság hatáskörével kapcsolatban a Törvényszék emlékeztet arra, hogy az EPK célja többek között arra irányul, hogy a polgárokat bátorítsa az Unió demokratikus életében való részvételre és az Uniót elérhetőbbé tegye. Következésképpen a Bizottság csak akkor tagadhatja meg a javasolt EPK nyilvántartásba vételét, ha az, tárgya és céljai folytán nyilvánvalóan kívül esik a Bizottság azon hatáskörén, hogy uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be.

Ennek keretében a Bizottságnak először meg kell vizsgálnia a rendelkezésére álló adatokat annak értékelése céljából, hogy a javasolt EPK nem esik-e nyilvánvalóan kívül e hatáskörén. Ezt követően, a javaslat nyilvántartásba vétele esetén egy teljesebb vizsgálatra is sor kerül.

A Törvényszék megállapítja, hogy a javasolt EPK-ban említett jogi aktusok egyrészt a kisebbségekhez tartozó személyek jogai tiszteletben tartásának, az Unió egyik értékének, biztosítására, másrészt az Unión belüli kulturális és nyelvi sokszínűség tiszteletben tartására és előmozdítására, az Unió egyik célkitűzésére irányulnak. E tekintetben a Törvényszék kiemeli, hogy, Románia állításával ellentétben, a megtámadott határozattal a Bizottság nem általános jogalkotási hatáskört ismer el az Unió számára e területeken, csupán azt, hogy ezen, az EU-Szerződésben említett uniós értékeket és célkitűzéseket figyelembe kell venni az Uniónak a javasolt EPK által érintett területeken való fellépése címén.

A Törvényszék hozzáteszi, hogy noha az Unió hatáskörébe tartozó területeken a Bizottság jogosult arra, hogy olyan jogi aktusokra vonatkozó javaslatokat nyújtson be, amelyek figyelembe veszik a javasolt EPK tárgyát képező értékeket és célkitűzéseket, semmi sem akadályozhatja meg ezen intézményt abban, hogy olyan különös aktusokra vonatkozó javaslatot nyújtson be, amelyek, mint a jelen ügyben, arra irányulnak, hogy kiegészítsék az Unió fellépését a hatásköre alá tartozó területeken az EU-Szerződésben kimondott értékek tiszteletben tartásának biztosítása céljából.

A Törvényszék megjegyzi továbbá, hogy, Románia érvelésével ellentétben, a szóban forgó különböző jogi aktusokra irányuló javaslatok alkalmasak arra, hogy hozzájáruljanak az Unió vonatkozó hatáskörébe tartozó területen való fellépéshez megállapított célkitűzések megvalósításához.

Ilyen körülmények között a Törvényszék megállapítja, hogy a javasolt EPK „nem esik nyilvánvalóan kívül” a Bizottság hatáskörén.

Másodszor, a Bizottság indokolási kötelezettségével kapcsolatban a Törvényszék megállapítja, hogy a megtámadott határozatban a Bizottság megemlítette azokat a tényezőket, amelyek annak elfogadásához vezettek, és hogy Romániának módjában állt a megtámadott határozat alapját képező indokok vizsgálata.

A Törvényszék megjegyzi végül, hogy a megtámadott határozat elégséges módon mutatja be az alapját képező indokokat, ezek: a polgárok demokratikus életben való részvételre való bátorítása és az Unió elérhetőbbé tétele.

_________________________________________________________________________________

1A „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe” című európai polgári kezdeményezésre irányuló javaslat nyilvántartásba vétele iránti kérelmet elutasító 2013. szeptember 13-i C(2013) 5969 final bizottsági határozat.

2Bürgerausschuss für die Bürgerinitiative Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe kontra Bizottság ítélet (T-646/13) ; lásd továbbá: CP 10/17.

3A „Minority SafePack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” elnevezésű javasolt polgári kezdeményezésről szóló, 2017. március 29-i (EU) 2017/652 bizottsági határozat (HL 2017, L 92., 100. o.).

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
KISEBBSÉGI JOGOK
EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS