Az Ügyészek Országos Egyesülete, a Legfõbb Ügyészséggel közösen immár 12. alkalommal rendezi meg Budapesten, 2003. november 17-19. között a KRIMINÁLEXPO-IT-SEC nemzetközi konferenciát és szakkiállítást “Kommunikáció a biztonságos világért, kommunikáció a biztonságos Magyarországért” alcímmel. Dr. Fazekas Géza, a rendezvény sajtószóvivõje válaszolt a rendezvény történetével, programjával, résztvevõivel kapcsolatos kérdéseinkre.

– A konferencia több, mint egy évtizedes múltja igen tekintélyes. Kérem mutassa be a rendezvény 12 évét, fejlõdését, céljait!

Az Ügyészek Országos Egyesülete 1991. októberében, megalakulását követõen szinte azonnal nemzetközi kriminál-informatikai konferenciát és kiállítást rendezett KRIMINÁLINFO’91 címen a bûnüldözés és az igazságszolgáltatás átfogó informatikai korszerûsítése érdekében. A rendezvényen a hazai szakembereken kívül igen nagy számban vettek részt külföldi szakértõk, így többek között az ENSZ és a HEUNI munkatársai. A tanácskozás a bûnüldözés átfogó informatikai korszerûsítése mellett foglalt állást és az is megfogalmazódott, hogy ennek megteremtése érdekében szükség van egy olyan alkotómûhelyre, ahol a különbözõ bûnüldözõ és bûnmegelõzéssel foglalkozó szakemberek, illetve az informatikai vállalatok kölcsönösen tájékoztathatják egymást fejlesztéseik irányairól és eredményeirõl, amelynek következményeként a leghatékonyabb megoldások kerülhetnek alkalmazásra.

E cél megvalósítása érdekében született meg a KRIMINÁLEXPO konferenciasorozat gondolata, s az elsõ ilyen eseményre 1992. júniusában került sor. A téma fontosságára figyelemmel a rendezvény felett Göncz Árpád köztársasági elnök úr vállalta a fõvédnökséget, míg a témával érintett miniszterek és országos hatáskörû szervek vezetõi védnöki szerepet láttak el. E konferencián 83 elõadó – közöttük 25 külföldi – tanácskozott a bûnüldözés és igazságszolgáltatás idõszerû kérdéseirõl.

Az üzleti élet élénk érdeklõdését bizonyította, hogy a Budapest Nemzetközi Vásárközpontban rendezett KRIMINÁLEXPO konferenciával párhuzamosan 58 kiállító – köztük 9 külföldi vállalat – mutatta be a legújabb technikai megoldásait. A rendezvényen olyan világcégek is képviseltették magukat, mint a BULL, a KREUTLER, és a Mûszertechnika Computer Rt., de a támogatók között volt található az ASCOM, a DIGITAL, az ELIN, az ERICSSON, az IBM és a UNISYS-SYSLAND. A világcégek részvétele kifejezésre juttatta, hogy Magyarországot a térség egyik leggyorsabb fejlõdés elõtt álló országának tartják.

A tanácskozás gondolata szerint a közbiztonság problémái szoros összefüggésben állnak a biztonság egyéb területeivel, így megoldás csak egy komplex megközelítéstõl várható. Ennek a gondolatnak a jegyében vált a rendezvény alcímévé 1993 óta a „Kommunikáció a biztonságos világért”, és ez utalt arra a tartalmi változásra is, hogy a rendezvényen ezentúl hangsúlyt kaptak a biztonság egyéb, kapcsolódó területei is, így a közlekedésbiztonság, az adatvédelem és az adatbiztonság, továbbá a környezetbiztonság is. Az 1993-as rendezvényen már 107 elõadó vett részt, köztük 42 külföldi. A KRIMINÁLEXPO-t ez a komplexitás tette egyedülállóvá, hiszen Európában egyetlen hasonló rendezvény sem fogta át a biztonság témakörét ilyen széles körûen.

Az 1994-es évben – az elõzõ év tapasztalatai alapján, a komplexitást megtartva – a KRIMINÁLEXPO megnevezés mellett a HISEC fogalom is megjelent, amely az adatvédelem, adatbiztonság témakörének kiemelt kezelésére kívánt utalni. Ez évben 5 munkacsoportban került megrendezésére a konferencia, melyeken összesen 124 elõadó, köztük 39 külföldi mondta el véleményét a különbözõ problémák megoldhatóságáról.

A korszerû bûnüldözési, az adatvédelmi, adatbiztonsági konferencia mellett komoly környezetvédelmi konferencia megrendezésére került sor, ahol többek között 16 külföldi elõadó segítségével vált egyértelmûvé, hogy e témakör a biztonság egyik legfontosabb kérdése. A rendezõk alapgondolatát igazolta az, hogy a kiállításon a korábbi évekhez képest jóval nagyobb volt a részvétel, hiszen 99 kiállító jelent meg a rendezvényen és a külföldiek ezúttal 12 országot képviseltek.

Az 1995. évi rendezvényen tovább folytatódott az önálló területek felerõsödése és ennek megfelelõen a rendezvény nevében az ENVISEC szó is megjelent, a környezetbiztonsági témakör kiemelt fontosságát jelezvén. A rendezõknek az a törekvése, hogy rendezvénysorozat olyan alkotó mûhellyé alakuljon át, ahol nemzetközi üzleti kapcsolatok születnek, s amely szellemi és technikai adottságaival a régió szakmai fórumává válhat, egyre inkább megvalósult.

A következõ éveket – az alapértékek megtartása mellett – a töretlen fejlõdés jellemezte, mind a szakmai konferenciák, mind pedig a kapcsolódó kiállítások területén.

– Milyen témaköröket érintenek majd idén, általában mennyire kötõdnek aktuális problémákhoz?

A KRIMINÁLEXPO eddigi történetébõl is jól nyomon követhetõ, hogy mindig igyekezett választ adni az aktuális szakmai (elméleti és gyakorlati) problémákra. Már az elmúlt évben is különös hangsúlyt kapott a bûnmegelõzés kérdésköre, amely az idei évben – mind a kiállítás, mind pedig külön konferencia formájában – változatlanul elõtérben van.

Szintén aktuális kérdésekkel foglalkozik az igazságszolgáltatási konferencia. Ez év július 1. napján lép hatályba az új büntetõeljárási törvény, amely már az elõkészítése során is sajátos fejlõdéstörténetet mutatott. A konferencia idõpontjáig az elsõ gyakorlati tapasztalatokkal is szembesülni fogunk. Mindez különösen izgalmassá teszi a témaválasztást.

A jövõ évi várható uniós csatlakozásra figyelemmel az igazságügyi együttmûködés Európai Unión belüli tapasztalatai is érdeklõdésre tarthatnak számot. Az igazságszolgáltatási konferenciát büntetés-végrehajtási nemzetközi konferencia egészíti ki. A KRIMINÁLEXPO-n a harmadik nagy témakör a szervezett bûnözés elleni küzdelem, amely részkonferenciát az Európa Tanács támogatja.

A rendezvényünk nemzetközi rangját jelenti az ENSZ Bécsi Nemzetközi Bûnmegelõzési Központ (CICP) által szervezett utótalálkozó a korrupció elleni fellépés aktuális kérdéseirõl. Az ötödik nagy témakör a biztonsági és informatikai fejlesztések területe. Ennek keretében a modern technológia szerepét vizsgálják a biztonságos állam, a hatékony bûnüldözés és az igazságszolgáltatás terén, továbbá áttekintik a fejlesztések nemzetközi tendenciáit.

– Egy ilyen nagyszabású rendezvénysorozat bizonyára már külföldön is kelt visszhangokat. Milyen a KRIMINÁLEXPO nemzetközi elismertsége?

Jól jellemzi a konferencia nemzetközi elismertségét, az a tény, hogy például 2002-ben az Európa Tanács számítógépes bûnözéssel kapcsolatos budapesti egyezményének a nemzetközi utótalálkozóját a KRIMINÁLEXPO keretében tartották. Az elmúlt évben – az ENSZ Gazdasági és Szociális Bizottságának konzultatív státuszát élvezõ – Nemzetközi Ügyészi Egyesület a fõtitkár útján képviseltette magát.

– Mi várható az idei évben, elõreláthatóan mennyire lesz sokszínû a szakkiállítás és a konferencia?

Az idei év – mind a szakkiállítás, mind pedig a konferenciák szintjén – az elõzõ idõszakhoz képest további bõvülést, növekedést ígér. Bár a részletes program még szervezés alatt áll, már most érzékelhetõ, hogy fokozott az érdeklõdés mind a hazai, mind pedig a külföldi szakközönség, szakmai kiállítók körében. Az idei évben is nagy számban várunk külföldi kiállítókat, valamint elõadókat és látogatókat is. Az egyes konferenciákhoz kapcsolódó elõadások részletes programja, és az elõadók személye még egyeztetés alatt áll, az azonban biztos, hogy a jogász szakma legelismertebb szaktekintélyei is képviseltetik magukat.

Töretlen az a gyakorlat, hogy a rendezvény védnöki tisztségeire a témával érintett minisztériumok és országos hatáskörû szervek vezetõit kérjük fel, így az egyes területek döntést elõkészítõ szakértõi is aktívan részt vesznek a közös kommunikációkban. A KRIMINÁLEXPO jellemzõje, hogy a védnöki szervek – az egyes részkonferenciák megszervezése mellett – egyben kiállítóként is megjelennek, bemutatva a legfrissebb technikai megoldásaikat, és egyúttal megfogalmazva a fejlesztés aktuális irányait. Ez évben egyesületünk Szili Katalint, az Országgyûlés elnökét kérte fel a rendezvény fõvédnökének.

– Kiknek ajánlaná a Kriminálexpót, csak a szûkebb szakma, vagy mások is profitálhatnak a részvételbõl?

Az idei KRIMINÁLEXPO-n – a korábbi évekhez képest némileg eltérõ módon – igyekszünk nyitni a szélesebb közönség irányába. Olyan rendezvényt szeretnénk megvalósítani, amely nemcsak a szûkebb szakma találkozását jelenti, hanem a nagyközönség számára is élvezetes és hasznosítható tartalommal szolgál. A kiállítás és a konferencia rendezvénysorozatába olyan elemeket kívánunk építeni, amely egyre nagyobb látogatottságot eredményez, így a konferenciánk üzenete szélesebb körhöz tud eljutni.

Aki ellátogat 2003. november 17-19. között a Budapest Kongresszusi Központba, egyrészt megtapasztalhatja, hogy mire fordítja az állam – az egyes hatóságokon keresztül – a bûnmegelõzésre, a bûnüldözésre szánt költségvetési pénzeket (így az õ adóforintjait is), másrészt megismerkedhet a biztonságtechnikai, informatikai fejlesztések olyan új irányaival, amelyet õ magánemberként is hasznosítani tud.